3 308 Kosten van de luchtbescherming te dezer stede Deze post moet alsnog met ƒ5.000.worden verhoogd terzake van de sociale lasten voor de vaste kern 125 man) van den luchtbescher mingsdienst, waarop bij de aanvankelijke raming niet was gerekend. 310 Onderhoud der lantaarns en verdere hosten der ver lichting Zie de algemeene toelichting, volgens welke de post voor de straatverlichting zelve tot 16.000. kan worden teruggebracht. Het bedrag van 750. voor verbetering van de verlichting in de binnen stad wordt mitsdien gehandhaafd. 331 Kosten van den geneeshundigen- en gezondheidsdienst. Teneinde den Geneeskundigen- en Gezondheids dienst in staat te stellen toe te treden als lid van den Koninklijken Nationalen Bond voor redding wezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranje Kruis", wordt deze post voor de contributie met ƒ10.verhoogd. 511 Vergoeding van de hosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager - Onderwijswet 1920 Nadat de ontwerp-begrooting voor 1941 reeds was afgesloten, .bleek, dat de in de toelichting van dezen post genoemde bedragen van 15.38' en ƒ20.36 als gemiddelde kosten per leerling, resp. van het openbaar lager- en openbaar uitgebreid lager onderwijs voor 1941, overeenkomstig de in bijlage XYII van de begrooting genoemde bedragen, nader moesten worden gesteld op resp. ƒ15.14 en 20.35. Blijkens haar in de Leeskamer ter inzage gelegde rapport heeft ook de Commissie voor het Onder wijs zich met deze cijfers vereenigd. In verband met deze wijziging kan het totale bedrag van de vergoeding voor wat betreft het bijzonder lager onderwijs ƒ1500.lager worden uitgetrokken, terwijl het onder volgn. 524 uitge trokken bedrag voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs, hierdoor geen wijziging ondergaat. Het op den onderhavigen post (volgn. 511) uit getrokken bedrag ad 93.900.wordt mitsdien nader geraamd op 92.400.terwijl in verband hiermede nader wordt voorgesteld het bedrag, dat per leerling voor de openbare scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs in 1941 wordt be schikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55 letters e tot en met h en o, alsmede die van instandhouding, te bepalen resp. op 15.14 en 20.35. 597 Bijdrage aan Hoofdstuh VIII 16 van den hapi- taaldienst Overeenkomstig het raadsbesluit van 30 December 1940 (Ingek. St. No. 184) wordt voor de 2e bijdrage aan den kapitaaldienst inzake de kosten van restau ratie van het Sint-Annahofje aan de Hooigracht, alhier, deze post alsnog verhoogd met 1/5 van 6.200.1.240.en mitsdien nader uitge trokken op 1.850. 607 Subsidie aan de Gemeentelijhe Commissie voor Maat schappelijk Hulpbetoon Ingevolge raadsbesluit van 30 December 1940 (Ingek. St. No. 182) moet deze post alsnog met 3.300.worden verhoogd, ten behoeve van de voortzetting van den schoeiseldienst. De post wordt mitsdien nader uitgetrokken op 873.300. Bij den desbetreffenden begrootingsstaat is het benoodigde bedrag van ƒ3.300.afgeschreven van den post voor onvoorziene uitgaven (volgn. 738), waardoor deze tot 26.700.werd verminderd. Transport493.539. 14.500.- 19.500. 599.789, 5.000, 107.750.— 16.750.— 91.000.— 17.864, 17.874.— 10.— 93.900.— 92.400.— 1.500.— 610, 1.850.- 1.240, 870.000.— 873.300.— 3.300.— 623 Steun aan uitgetrohhen werhloozen:„1.501.750.1.436.750.65.000. a. waarvoor een bijdrage uit het werhloosheidssub- sidiefonds wordt ontvangen1.500.000.1.435.000.65.000. b. waarvoor geen bijdrage uit het werhloosheidssub- sidiefonds wordt ontvangen1.750.1.750. Onder verwijzing naar het hierna bij volgn. 624A Transporteeren651.039. 609.339.— Volgn. Begr. Omschrijving van den post Geraamd bij de begrooting Nadere raming Verschil Voordeelig Nadcelig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 3