duitsche school. REGISTER Verleening van ontslag aan Mej. N. G. Herfst, onderwijzeres aan de opleidingsschool voor Gymnasium en H.B.S. aan de Aalmarkt Verleening van ontslag aan L. W. Beumer als onderwijzer aan de o. 1. school aan de Duiven- bodestraat Als boven aan M. van Rijswijk als hoofd van de Jongensschool voor u.l.o. Benoeming van C. L. Schotel tot onderwijzer aan de Jongensschool voor u.l.o. Verleening van ontslag aan Mej. A. Driesens als onderwijzeres aan de Meisjesschool voor u.l.o. Benoeming van een viertal onderwijzeressen aan o. 1. scholen Benoeming van M. Bijpost, tot hoofd van de Jongensschool voor U.L.O. Overplaatsing van den onderwijzer J. C. Bartels man van de o. 1. school aan het Schuttersveld naar de o. 1. school aan de Duivenbodestraat BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. Vaststelling en uitkeering van de voorschotten op de vergoeding, bedoeld bij de artt. 101 en lOlfris der Lager Onderwijswet ten be hoeve van bijzondere scholen voor g. 1.- en u. 1. onderwijs, over 1941 Vaststelling gemeéntelijke vergoedingen ex artt. 101, lOlfris en 102 der L.O.-wet ten be hoeve van het bijzonder onderwijs over 1940 Gereformeerde S c h o o 1 v e r e e n i g i n g Goedkeuring raadsbesluit tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het ver- leenen van medewerking tot het aanschaffen van leermiddelen, ten behoeve van de school van de Gereformeerde Schoolvereeniging Hoog- landsche Kerkgracht 20a Intrekking door de - van haar verzoek om medewerking tot het inrichten van het speel terrein bij de school aan de Driftstraat voor het onderwijs in lichamelijke oefening Verleening van medewerking aan de tot het aanschaffen van leermiddelen voor het onder wijs in lichamelijke oefening aan de school voor g. 1. o. aan de Driftstraat 49 Vereeniging voor Christelijk On der w ij s. Verleening van medewerking aan het bestuur van de tot het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van haar school Hooge Morsch- weg 12 R. K. Parochiale Scholen. Verleening van medewerking aan het bestuur van de Inrichting van Liefdadigheid voor Roomsch Katholieken, tot aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van zijn school voor gewoon lager onderwijs aan de Potgieterlaan 7 Huur van het schoolgebouw aan de Paulus Buys- straat No. 1 van het bestuur der Christelijke Kweekschool voor huisvesting van een op te richten Beschikbaarstelling van gelden, ten behoeve van het huren van het schoolgebouw aan de Paulus Buysstraat No. 1 met het zich daarin be vindende meubilair voor de huisvesting van de Duitsche school over het tijdvak 1 Sep tember t/m. 31 December 1941 JOODSCHE SCHOLEN. Toekenning bijdrage aan ouders van te Leiden wonende Joodsche leerlingen, die een te 's Gravenhage op te richten gemeentelijke school voor voorbereidend hooger en middel baar onderwijs gaan bezoeken I.S. No. 123 124 124 128 129 158 165 171 41 114 40 14 138 115 132 133 V. Blz. 31 9, 31, 35 30, 43, 48 I.S. No. V. Blz. BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. Verleening ontslag aan D. Dullemond, als hoofd van de school voor buitengewoon lager onder wijs verbonden aan het gesticht „Voorgeest" BEWAARSCHOOLONDERWIJS. Ontslag aan Mej. M. H. C. Pels als hoofd van de openbare bewaarschool aan de Gortestraat Verzoek van de afdeeling Leiden van den Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs, van den Bond van Christelijke Bewaarschoolonderwijzeressen en van den Bond van R.K. Onderwijzeressen bij het Voor bereidend Onderwijs om toekenning van salarisverhooging Benoeming hoofd van de openbare bewaarschool aan het Elisabethshof Benoeming hoofd van de openbare bewaarschool aan de Gortestraat ONTEIGENING. Zie ook VOLKSHUISVESTING. Onteigening van eenige perceelen begrepen in het saneeringsplan GeeregrachtKraaierstraat ONTSMETTINGSDIENST. Zie REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSDIENST. OPENBAAR SLACHTHUIS. Zie SLACHTHUIS. PENSIOENEN. Wijziging begrooting, dienst 1940, in verband met de kosten van pensioenen, wachtgelden en ongevallen- en ziekteverzekering van ambte naren en werklieden Wijziging verordening betreffende het verleenen van een bijslag op de pensioenen aan gemeente ambtenaren en hunne weduwen en weezen toe gekend PERSGASSTATION-LEIDEN, STICHTING. Deelneming in het kapitaal van de PERSONEEL. Zie ook ONDERWIJS, PEN SIOENEN, POLITIE, SALARISREGELING. De heer Piena vraagt hoe het staat met de aan hangig zijnde wijziging betreffende het ge organiseerd overleg Bepaling, dat het Arbeidsovereenkomstenregle ment geen toepassing vindt ten aanzien van de tot de vaste kern van den Lucht beschermingsdienst behoorende arbeidscon tractanten Wijziging begrooting, dienst 1940; in verband met de kosten van pensioenen, wachtgelden en ongevallen- en ziekteverzekering van ambte naren en werklieden POLITIE. Zie ook LUCHTBESCHERMING. Tijdelijke verhooging van het minimum bedrag van de kindertoelage, bedoeld bij artikel 6 van de verordening betreffende de wedden van het personeel der politie Wijziging van de 29 Juli 1940 vastgestelde ver ordening, regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de ambtenaren van politie en op nieuw vaststelling van de aldus gewijzigde verordening De heer van Oyen pleit voor het toekennen van een gratificatie aan het politiepersoneel wegens de moeilijke omstandigheden, waaronder op de Meidagen 1940 dienst werd verricht Aankoop perceel Langebrug 107, gelegen naast den dienstingang van het politiebureau PROCEDURE. Zie RECHTSVORDERING. RAADHUIS. Zie STADHUIS. 137 34 86 86 69 105 176 54 53 105 11 12 30 35 42 42 42 49 36, 47 31 36 49 6, 30 40 117

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 9