REGISTER I.S. V. I.S. V. No. Blz. No. Blz. MINNE- OF ARME OUDE MANNEN- EN Blok tot tijdelijk leerares in de Staatsweten VROUWENHUIS. Zie GEREFORMEERD schappen 32 36 Benoeming tijdelijk leerares in het Fransch 89 48 MONUMENTENZORG. Zie ook COMMISSIËN. Benoeming tijdelijk leerares in de Staatsweten Goedkeuring besluit tot het beschikbaarstellen schappen 89 48 van gelden ten behoeve van de restauratie Benoeming tijdelijk leeraar in de Handelsweten van het Gravensteen 1 schappen 89 48 Alsboven ten behoeve van de restauratie van het Benoeming tijdelijk leeraar in de wis- en natuur Sint Annahofje aan de Hooigracht 1 kunde 89 48 Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden Benoeming tijdelijk leeraar in de scheikunde 89 48 voor de verlaging van de Molensteegbrug 179 van 42, 44 Ontslag aan C. J. Kloots als leeraar in het Neder 1939, 83 landsch 104 49 Adres bestuur Vereeniging „Oud-Leiden", hou Bekrachtiging van de tijdelijke aanstelling van dende verzoek het voorstel tot het beschikbaar Mej. J. M. s' Jacob tot leerares in het Neder stellen van gelden voor de verlaging van de landsch 168 Molensteegbrug niet aan te nemen en te be sluiten aan deze brug uitsluitend de nood NIJVERHEIDSONDERWIJS. zakelijke herstellingen te doen aanbrengen 42, 44 Adres bestuur van de Zita-Vereeniging, afd. Wijziging Monumentenverordening en vaststel R.K. Vakschool voor Meisjes, om ex art. 25, ling instructie voor de Monumenten-Com 6e lid, van de Nijverheidsonderwijswet, te missie 144 willen verklaren, dat de toevoeging van het leervak lichamelijke oefeningen aan het leer MUSEUM „DE LAKENHAL". Zie LAKENHAL. plan der school noodig wordt geoordeeld 113 42 Adres bestuur Vereeniging Vakschool voor Meisjes NIJVERHEIDSONDERWIJS. Zie ONDERWIJS. voor Leiden en Omstreken, om, ex art. 25, lid 6, juncto lid 2, van de Nijverheidsonder ONDERWIJS. Zie ook COMMISSIËN en voor wijswet, te willen verklaren, dat de uitbreiding schoolgelden RELASTINGEN. van het leerplan van de onder zijn beheer staande Huishoud- en Industrieschool voor ALGEMEEN. meisjes, met het vak lichamelijke oefeningen, Bepaling dat de voor de gemeentelijke inrich noodig wordt geoordeeld 112 48 tingen van voorbereidend hooger- en middel baar onderwijs vastgestelde Herfstvacantie on LAGER ONDERWIJS, veranderd blijft gehandhaafd; bepaling, dat de Kerstvacantie 1941'42 voor genoemde OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. onderwijsinrichtingen zal duren van 20 Decem Bepaling van het bedrag, dat per leerling voor ber 1941 tot en met 9 Januari 1942 140 de openbare scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs in 1941 wordt beschikbaar VOORBEREIDEND HOOGER ONDERWIJS. gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in art. 55 letters e tot en met h en o der Lager STEDELIJK GYMNASIUM. Onderwijswet, alsmede die van instandhouding 18 Personeel. Adres Afd. Leiden e. o. van de Vereeniging voor Ontslag aan C. J. Kloots als leeraar in het M.U.L.O. in zake wijziging van de instructie Nederlandsch 104 49 voor het onderwijzend personeel 48 Bekrachtiging van de tijdelijke aanstelling van Bepaling van het bedrag, dat per leerling voor Mej. J. M. 's Jacob als leerares in het Neder de openbare scholen voor lager- en uitgebreid landsch 168 lager onderwijs in 1942 wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten bedoeld MIDDELBAAR ONDERWIJS. in artikel 55 letters e tot en met li en o der Lager Onderwijswet, alsmede die van instand H.B.S. MET 5-JARIGEN CURSUS houding 166 Personeel. Gebouwen. Bekrachtiging aanstelling van Mej. J. Hensbroek Aainbrenging verschillende verbeteringen aan en tot tijdelijk leerares in het Nederlandsch 32 36 in de Opleidingsschool voor u.l.o. aan den Alsboven van Ilr. J. C. de Haan tot tijdelijk Maresingel 82 CO 00 leeraar in het Nederlandsch 32 36 Als boven van Mr. C. de Ru tot tijdelijk leeraar Personeel. in de Staatsinrichting 32 36 Benoeming hoofd o. 1. school aan de Boom- Als boven van Drs. W. S. A. Colenbrander tot markt 14 2 tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde 33 36 Benoeming hoofd o. 1. school aan de Medusa Bekrachtiging aanstelling van Drs. J. W. straat A 14 2 Zwartsenberg tot tijdelijk leeraar in de schei 59 42 Overplaatsing van de onderwijzeres aan de o. 1. kunde school aan de Paul Krugerstraat, Mej. J. J. van Bekrachtiging aanstelling van Dr. W. Labruyère Doorn, naar de Centrale School voor het 7e tot tijdelijk leeraar in de scheikunde 59 42 en 8e leerjaar 19 9 Benoeming tijdelijk leeraar in de Staatsin Sollicitaties van W.J. Koning en L. M. van der richting 89 48 Bijl naar de betrekking van Hoofd der Jongens Benoeming tijdelijk leeraar in de Staathuishoud 89 48 school voor U.L.O. 42 kunde Verleening ontslag aan Mej. E. J. Drechsler als Verleening van ontslag aan Drs. W. S. A. Colen onderwijzeres aan de o. 1. school aan de Paul brander als tijdelijk leeraar in de Staathuis Krugerstraat 60 42 houdkunde 152 Benoeming zestal onderwijzers aan o. 1. scholen 90 48 Bekrachtiging aanstelling van Dr. E. W. Schallen- Overplaatsing van de onderwijzeres aan de o. 1. berg tot tijdelijk leeraar in het Nederlandsch 175 school aan de Boommarkt, Mej. J. de Zwart, naar de opleidingsschool voor u. 1. o. aan de H.B.S. VOOR MEISJES. Driftstraat 91 49 Personeel. Ontslag aan B. Dijkstra als onderwijzer aan de Bekrachtiging aanstelling van Mej. Mr. M. E. Jongensschool voor U.L.O. 111

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 8