GEREFORMEERD MINNE- OF ARME OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS. GESTICHTEN „ENDEGEEST'", „VOORGEEST" EN „RHIJNGEEST". VI REGISTER I.S. V. No. Blz. Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige Bureaux van de vergoeding over het 2e halfjaar 1940 voor het gebruik van twee lokalen in het gebouw van den 66 42 Aanschaffing doorlichtingsapparaat voor het ge neeskundig schooltoezicht 125 Stadsgeneesheeren. Wijziging verordening betreffende de genees kundige armenverzorging en den werkkring en de bezoldiging van de Stadsgeneesheeren 15 en 26 20, 23, 35 Benoeming vier stadsgeneesheeren 88 48 Uitbreiding van het aantal - met twee en be noeming van twee 127 Schooltandverzorging. Instelling voor leerlingen van de scholen voor openbaar gewoon en buitengewoon lager onder wijs en eventueel voor de leerlingen van de scholen voor bijzonder gewoon en buitengewoon lager onderwijs 155 Rekening en verantwoording over 1940 30 Begrooting, dienst 1941, van het 35 30 Goedkeuring suppletoire begrooting, dienst 1940 en rekening, dienst 1940 153 Vaststelling begrooting voor 1941 20 Wijziging verordening, houdende voorwaarden van opneming en verpleging van lijders in het krankzinnigengesticht „Endegeest" en de af- deeling voor jeugdige zwakzinnigen „Voor geest" 43 31 Verleening ontslag aan D. Dullemond, als hoofd van de school voor buitengewoon lager onder wijs, verbonden aan het gesticht „Voorgeest" 137 Voorloopige vaststelling van de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940 147 Vaststelling begrooting, dienst 1942 167 Wijziging verordening, houdende voorwaarden van opneming en verpleging van lijders in het krankzinnigengesticht „Endegeest" en de af- deeling voor jeugdige zwakzinnigen „Voor geest" 173 GRAVENSTEEN. Zie MAATSCHAPPELIJKE INRICHTINGEN VAN IIET LEGER DES HEILS EN MONUMENTENZORG. GRONDBEDRIJF (Gemeentelijk Voorloopige vaststelling van de balans en verlies- en winstrekening, dienst 1940 147 Inbrenging van gronden nabij den Zoeterwoud- sclie weg en Meloenstraat bij het 71, 130 43 Vaststelling begrooting, dienst 1942 167 GYMNASIUM. Zie ONDERWIJS. HEILIGE GEEST- OF ARME WEES- EN KINDERHUIS. Suppletoire begrootingen, dienst 1938 en 1939 van het 35 30 Rekeningen, dienst 1938 en 1939, van het 35 30 Begrootingen, dienst 1940 en 1941 van het 35 30 Suppletoire begrooting, dienst 1940 en rekening, dienst 1940, van het 160 HOOGSPANNINGSLIJNEN. Zie LICHTFA BRIEKEN. HINDER. De heer Schüller vestigt de aandacht op den I.S. No. hinder van het zandverstuiven in de omgeving van de Marnixstraat HULPBANK (Gemeentelijke Zie VOLKS- CREDIETBANK. HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING. SUBSIDIËN EN BIJDRAGEN. Zie HUREN. Huur van het schoolgebouw aan de Paulus Buys- straat No. 1 van het bestuur der Christelijke Kweekschool ten behoeve van een op te richten Duitsche school INDUSTRIEELE INRICHTING. Zie MAAT SCHAPPELIJKE INRICHTINGEN VAN IIET LEGER DES HEILS. KASGELDEN. Goedkeuring raadsbesluit van 30 Dec. 1940 in zake het beleggen van kasgelden Aangaan van kasgeldleeningen gedurende het 2e kwartaal 1941 Idem gedurende het 3e kwartaal 1941 Idem gedurende het 4e kwartaal 1941 Idem gedurende het le kwartaal 1942 Belegging van overtollige kasgelden gedurende 1942 KASOPNEMING. Processen-verbaal van de opname van de boeken en kas van bedrijven der gemeente Processen-verbaal van de opname van de boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger KEURINGSDIENST VAN VEE EN VLEESCH. Zie SLACHTHUIS. KOOP. Zie AANKOOP. LAKENHAL (Stedelijk Museum de Zie ook COMMISSI ËN. Goedkeuring wijziging verordening, regelende de heffing van gelden voor het bezichtigen van het Aanvaarding legaat van wijlen Mejuffrouw Th. C. de Gijselaar LEGATEN EN SCHENKINGEN. Aanvaarding legaat van wijlen Mejuffrouw Tli. C. de Gijselaar LEGER DES HEILS. Zie MAATSCHAPPE LIJKE INRICHTINGEN VAN HET LEGER DES HEILS. LEIDSCHE DUINWATER MAATSCHAPPIJ N.V. Benoeming gemeentelijk Commissaris Aanwijzing van een candidaat voor de benoeming van een Commissaris De heer Groeneveld dringt aan op het toezenden van het financieel verslag van de Leidsche Duinwater Mij aan de leden van den Raad Goedkeuring, dat de aan de Provincie Zuid-Hol land verkoopt een strook berm, gelegen in de gemeente Katwijk Aangaan van overeenkomsten met het Rijk betreffende het in erfpacht verkrijgen van duingronden, gelegen in de gemeenten Katwijk en Wassenaar ten behoeve van de LEVENSMIDDELEN. Mevrouw Braggaar dringt aan op verlaging van den prijs per portie warm voedsel van de Centrale Keuken voor hen, die geen houders van vetkaarten zijn 115, 132 9 52 96 161 166 63 63 3 18 70 85

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 6