REGISTER v I.S. V. No. Blz. Benoeming van vier leden 2 2 Vrouw enkraammoeders (College van Rekening, dienst 1940 en begrooting, dienst 1942 van het 160 Wering van Schoolverzuim (Noorder en Zuider-Commissie tot Verslag van de Noorder-Commissie tot wering van schoolverzuim over het jaar 1940 1 Verslag van de Zuider-Commissie tot wering van schoolverzuim over het jaar 1940 9 Werkinrichting (Bestuur der Stedelijke Goedkeuring begrooting voor 1941 19 De heeren A. van Dijk, A. van Rosmalen, J. A. Riedel en H. Oostveen bedanken als lid van het 136 Besluit tot het voorloopig doen bestaan van het - uit drie leden, ingezetenen der gemeente zijnde 136 Goedkeuring rekening, dienst 1940 147 Goedkeuring begrooting, dienst 1942 167 DISTRIBUTIE. Zie ook LEVENSMIDDELEN. I)e heer van Dijk bepleit betere regeling van de brandstoffen-distributie 31 De heer van Oyen dringt aan op het ter beschik king stellen van heet water, in verband met de distributie van gas en electriciteit 52 Bespreking door eenige raadsleden van de be perking van het gebruik van gas en electriciteit tot 75 52 DRANKWET EN DRANKBESTRIJDING. 69 bezwaarschriften tegen den aanslag in het vergunningsrecht voor het vergunningsjaar 19411942, in verband met de rantsoeneering van gedistilleerd 42 Bezwaarschriften van L. Paats en van de N.V. 't Schuttershof tegen den aanslag in het ver gunningsrecht voor het vergunningsjaar 19411942, in verband met de rantsoeneering van gedistilleerd 48 DUINWATERLEIDING. Zie LEIDSCHE DUIN WATER MAATSCHAPPIJ N.V. EIGENDOMMEN. Zie ook AANKOOP, EIGEN DOMSOVERDRACHT, EIGENDOMSOVER NEMING, RUILING, VERHURING EN VER PACHTING EN VERKOOP. Ter beschikkingstelling van de Lichtfabrieken van het perceel bouwterrein aan den oprit van de Rijnzichtbrug, nabij den Morschweg 37 30 Afgraving Groote Bolwerk 134 EIGENDOMSOVERDRACHT (DOOR DE GE MEENTE). van eenige perceelen, behoorende tot de z.g. Vroonwateren, gelegen onder de gemeenten Warmond, Alkemade, Rijnsaterwoude en Woubrugge, aan het Rijk 150 van het in de gemeente Voorhout gelegen gedeelte van den Haarlemmertrekvaartweg, ter lengte van 2.48 km en van het aan sluitend gedeelte tot de Postbrug onder de gemeente Sassenheim, ter lengte van 0,38 km aan de gemeente Voorhout 177 -van de door de Gemeente Leiden van J. Bouwmeester door ruiling verkregen gronden, gelegen langs den Haarlemmertrekvaartweg, onder de gemeente Sassenheim, aan de ge meente Voorhout 177 EIGENDOMSOVERNEMING. Goedkeuring raadsbesluit van 18 November 1940 tot het kosteloos in eigendom bij de gemeente overnemen van een strook grond, deel uit- I.S. No. 142 13 77 51 85 makende van het kadastrale perceel, sectie G. nr. 523, van Mr. M. B. Vos Als boven van raadsbesluit van 30 December 1940 tot het overnemen in eigendom bij de ge meente van verschillende voor straat bestemde strooken grond Als boven van gedeelte van de Julianastraat ELEKTRICITEITSBEDRIJF „ZUID-HOL LAND", N.V. Sluiting overeenkomst en oprichting van een N.V. genaamd met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht, Delft en Gouda, betreffende collec tieve stroomopwekking en koppeling van electriciteitsbedrijven in Zuid-Holland c. a. Voorstel in zake het aan Burgemeester en Wet houders opgedragen van de uitoefening van de rechten der gemeente als aandeelhoudster der ELEKTRICITEITSLEVERING. Zie LICHT FABRIEKEN. ENDEGEEST. Zie GESTICHTEN ENDEGEEST, VOORGEEST EN RHIJNGEEST. ERFDIENSTBAARHEID. Vestiging bij aankoop van strookjes grond nabij het Rapenburg van het Leidsch Universi teitsfonds, ten behoeve van de restauratie van het Gravensteen ERFPACHT. Aangaan van overeenkomsten met het Rijk betreffende het in erfpacht verkrijgen van duin- gronden, gelegen in de gemeenten Katwijk en Wassenaar ten behoeve van de Leidsche Duin water Mij, N.V. FINANCIËN. Zie RELASTINGEN, GELDLEE- NINGEN EN KASGELDEN. GELDLEENINGEN. Zie ook KASGELDEN. Aangaan geldleening Als boven Als boven GEMEENTERAAD. De heer Eskens vestigt de aandacht op de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal voor het houden van raadsvergaderingen GEMEENTEREINIGING. Zie REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSDIENST. GEMEENTEREKENING. Zie REKENING. GEMEENTEWERKEN. Zie ook STRATEN EN BRUGGEN. Verbetering van de Stadshulpwerf aan de Oude Heerengracht 101 Aankoop strookje grond aan de Oude Heeren gracht ten behoeve van die verbetering 108 GENEESKUNDIGE DIENST. Uitbreiding van personeel van den 15 Vaststelling nieuwe verordening, regelende het geneeskundig toezicht op de openbare en bijzondere lagere scholen, de openbare en bijzondere bewaarscholen, de kinderbewaar plaatsen en dergelijke inrichtingen 15, 26 Amendement-van Dijk ter zake Amendement „suggestie"-Key ter zake Sollicitatie van A. J. B. Poortman naar de be trekking van geneeskundige op arbeidsovereen komst Verleening van kwijtschelding aan de Leidsche 8 62 95 20, 22, 23 22, 23 22 30

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 5