No. Blz. IV RECxISTER Wijziging begrooting, dienst 1941, met betrekking tot onderscheidene posten Verhooging verschillende posten der begrooting, dienst 1940, waarvan de raming te laag is ge bleken en toevoeging van eenige posten aan die begrooting Wijziging gemeente-begrooting, dienst 1940 en 1941 en van eenige bedrijfsbegrootingen, alle den dienst 1940 betreffende, een en ander in verband met de afsluiting van het dienstjaar 1940 Wijziging gemeente-begrooting, dienst 1941, ter aanvulling van de voor den Stadhuisbouw be schikbaar gestelde gelden Overbrenging van het dienstjaar 1940 op dat van 1941 van gelden in verband met de vol doening van onbetaald gebleven vorderingen en het nog riet verwerkt of verbruikt zijn van verleende credieten Toelichting op de 1942 Vaststelling dienst 1942 Wijziging dienst 1942 BELASTINGEN. Vaststelling nieuwe verordening regelende de heffing van opcenten op de hoofdsom der per- soneele belasting Amendement-Bosch van Rosenthal Intrekking van de op 3 Februari 1941 vast gestelde verordening, regelende de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele be lasting en vaststelling van een nieuwe ver ordening Goedkeuring wijziging verordening, regelende de heffing van gelden voor het bezichtigen van het Stedelijk Museum de Lakenhal 69 bezwaarschriften tegen den aanslag in het vergunningsrecht voor het vergunningsjaar 19411942, in verband met de rantsoeneering van gedistilleerd Bezwaarschriften van L. Paats en van de N.V. 't Schuttershof tegen den aanslag in het ver gunningsjaar 19411942, in verband met de rantsoeneering van gedistilleerd Wijziging verordening, regelende de heffing van schoolgeld voor het openbaar bijzonder gewoon lager- en uitgebreid lager-, en voor het open baar buitengewoon lager onderwijs Wijziging verordening, regelende de heffing en invordering van schoolgeld aan het Gym nasium, de Hoogere Burgerschool met vijf jarigen cursus en de Hoogere Burgerschool voor Meisjes Besluit inzake de toepassing van het besluit op de Omzetbelasting 1940 met betrekking tot het Openbaar Slachthuis BEWAARSCHOLEN. C0MMISSIËN. Zie ONDERWIJS en B00MEN. Lijst van in 1940 gerooide boomen BOUWRIJPMAKEN VAN GROND. Zie STRATEN. BRANDWEER. Zie POLITIE. RRUGGEN. De heer Bergers vestigt de aandacht op den slechten staat van het dek van de Marepoort- brug Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor de verlaging van de Molensteegbrug Adres bestuur Vereeniging „Oud-Leiden", hou- I.S. V. 27 25, 30 84 42, 47 106 49 100 50 146 149 167 178 1 2, 5, 35 3, 5 27 25 25 42 48 126 126 131 46 31 179 van 42, 44 1939 83 I.S. No. dende verzoek het voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor de verlaging van de Molensteegbrug niet aan te nemen en te be sluiten aan deze brug uitsluitend de nood zakelijke herstellingen te doen aanbrengen BURGEMEESTER. Rede waarnemend-Burgemeester naar aanleiding van het aan Mr. A. van de Sande Bakhuyzen als Burgemeester gegeven eervol ontslag Installatie van Mr. R. N. de Ruvter van Steve- ninck als Burgemeester BURGERLIJK ARMBESTUUR. Zie COM- MISSIËN (MAATSCHAPPELIJK HULP BETOON). BURGERLIJKE STAND. Ontslag aan J. Wolters als ambtenaar van den 30 Benoeming ambtenaar van den bestemd om den ambtenaar, belast met alle aan den ambte naar van den opgedragen werkzaamheden te vervangen 30 BIJDRAGEN.Zie SUBSIDIËN EN BIJDRAGEN. CENTRALE KEUKEN. Zie LEVENSMIDDELEN C0MMISSIËN. Bewaarscholen (Commissie van Toezicht op de Benoeming twee leden 31 Gymnasium (College van Curatoren van het Verslag van nopens den toestand van het Gymnasium gedurende 1940 Lakenhal. (Commissie voor het Stedelijk Museum de T l Bepaling van het aantal leden der op zeven, in verband met het aftreden van Mr. J. Slagter 135 Benoeming van Mr. P. J. Idenburg (vacature- Groeneveld) en van Ir. H. A. van Oerle (vaca ture-Prof. Dr. W. Martin) tot lid van de 135 Benoeming van Mr. II. F. A. Donders tot lid van de met intrekking van de benoeming van Mr. P. J. Idenburg 151 Maatschappelijk Hulpbetoon (Ge meentelijke Commissie voor Rekening en verantwoording over 1940 Begrooting, dienst 1942 Mededeeling van Wethouder van Stralen dat Burgemeester en Wethouders aan de het verzoek zullen richten om te besluiten tot ver hooging van den steun voor de armlastigen (duurtetoeslag) Goedkeuring begrooting voor 1941 Goedkeuring rekening, dienst 1940 Toekenning extra-subsidie voor 1942 aan de ten behoeve van de voortzetting van den schoeiseldienst gedurende dat jaar Goedkeuring begrooting, dienst 1942 147 164 167 Middelbaar Onderwijs (Plaatselijke Commissie van toezicht op de scholen voor Nieuwe aanbeveling ter voorziening in de vaca ture- J. G. van Es Benoeming lid 17 Monumentencommissie Benoeming lid 58 Ouderraad Verslag over 1940 Sportstichting (Raad van Beheer van de de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 4