REGISTER ARME OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS (I.S. Ingekomen Stukken; V. Verslag.) AANKOOP. Goedkeuring raadsbesluit tot aankoop van perceel Muskadelsteeg, hoek Pieterskerkhof van A. Christiaanse Alsboven van strook grond, deel uitmakende van het perceel kad. bekend, gemeente Leiden, sectie G. No. 524 van Dr. J. R. de Bruïne Groeneveld Alsboven tot het aankoopen van een strook grond, gelegen langs de trambaan der Noord- Zuid-Hollandsche Tramweg Mij, kad. bekend sectie O nr. 1055 e. a. van 5 perceelen, begrepen in het saneerings- plan GeeregrachtKraaierstraat van W. F. Brands perceel Langegracht nis 236236a, hoek Noorderstraat Wijziging ontwerp-begrooting van het Grond bedrijf en ontwerp-gemeentebegrooting, beiden dienst 1941, ter zake van de in de vergadering van 3 Februari 1941 aangekochte perceelen strook grond, gelegen bij den Lammenschans- weg, hoek Kastanjekade, van de Noord-Zuid- Hollandsche Tramweg Maatschappij strook grond, gelegen aan de Waldeck Pyr- montstraat, hoek Sophiastraat, van H. Regeer tweetal strookjes grond, behoorende bij het perceel Rapenburg nr. 40, van het Leidsch Universiteitsfonds Goedkeuring raadsbesluit van 3 Februari 1941 tot het aankoopen van eenige perceelen weiland c.a. perceel le Looierstraat nr. 10 en onteigening van eenige perceelen begrepen in het saneeringsplan GeeregrachtKraaier straat perceel grond, gelegen nabij den Zoeter- woudscheweg en de Meloenstraat van de Coöp. Groenten-, Fruit- en Bloemenveilingsvereeni- ging Leiden en Omstreken Wijziging van dit besluit perceelen Korte Agnietenstraat No. 8 en Lange Agnietenstraat nis 9 en 11 strookje grond aan de Oude Heerengracht van de N.V. Sajetfabrieken P. Clos en Leem bruggen ten behoeve van de verbetering van de Stadshulpwerf perceel Langebrug 107 van a. de woonhuizen Waardgracht 69, 115 en 117, het pakhuis Weverstraat 38 van Mevr. de Wed. C. J. van Heel-Zondcrop b. van het woonhuis Weverstraat 42 en het pak huis le Looierstraat No. 12 van L. Prins; c. de pakhuizen aan de le Looierstraat nis 18 en 20 van T. Platteel; d. de woning Weverstraat 44 van Mevr. de Wed. S. M. Verhoog-Stoeke grond bij Julianastraat van J. Brand AANLEG VAN STRATEN. Zie STRATEN. I.S. No. 21 38 50 51 68 69 71 130 99 108 117 V. Blz. 122 142 2, 25 9, 30, 35 20 31, 41 36, 42 36, 42 41 42, 47 42, 47 43, 47 50 ABATTOIR. Zie SLACHTHUIS. AMBTENAREN. Zie ONDERWIJS, PEN SIOENEN, PERSONEEL, POLITIE EN SALARISREGELING. ARCHIEF (GEMEENTE-). Zie ook C0MMIS- SIËN. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het uitbreiden van het per soneel van het Gemeentearchief Nader voorstel tot het beschikbaarstellen van gelden ten behoeve van het op het gemeente archief gedurende 1941 op arbeidsovereen komst in dienst houden van Mej. L. J. Ruys Ordening van de ten gemeente-archieve berus tende doopinschrijvingen van de Waalsche Kerk Gereformeerd Minne of Zie GEREFOR MEERD MINNE OF ARMENRAAD. Goedkeuring begrooting voor 1941 Begrooting voor 1942 Wederom verhuren van het bovenhuis van het perceel Nieuwsteeg 6 aan den Armenraad Goedkeuring suppletoire-begrooting, dienst 1940 Goedkeuring rekening, dienst 1940 Goedkeuring begrooting, dienst 1942 ASYL VOOR PASSANTEN. Zie MAAT SCHAPPELIJKE INRICHTINGEN VAN HET LEGER DES HEILS. BANK VAN LEENING. Zie C0MMISSIËN EN V OLKSCREDIET B ANK. BEDRIJVEN. Processen-verbaal van de opname van de boeken en kas van bedrijven der gemeente Goedkeuring bedrijfsbegrootingen, voor 1941 Wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1940 en 1941 en van eenige bedrijfsbegrootingen, alle den dienst 1940 betreffende, een en ander in verband met de afsluiting van het dienstjaar 1940 BEGROOTING. Goedkeuring besluit van 30 Dec. 1940 i. z. het overbrengen van het dienstjaar 1939 opdat van 1940 van gelden in verband met de vol doening van onbetaald gebleven vorderingen en het nog niet verwerkt of verbruikt zijn van verleende credieten, alsmede tot het over brengen van verschillende ontvang- en uit gaafposten van den Kapitaaldienst Behandeling begrooting voor het jaar 1941 I.S. No. 39 78 79 92 147 147 167 106 157 van 1940 1 van 1941

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 3