DIGE DIENST. WERKEN. STEDELIJK MUSEUM „DE LAKENHAL". STEDELIJKE FARRIEKEN VAN GAS EN COMMISSIËN. STRAATPOLITIE. NINGEN. STRATEN. WIJS. STADSGEHOORZAAL. REGISTER I.S. V. I.S. V. No. Blz. No. Blz. vermelden pachter van betaling van pachtsom Verleening kwijtschelding aan de Leidsche Ver over de maanden November 1940 tot en met eeniging tot Oprichting en Instandhouding van April 1941 65 42, 47 Medisch Opvoedkundige Bureaux van de ver goeding over het 2e halfjaar 1940 voor het STADSGENEESHEEREN. Zie GENEESKUN gebruik van twee lokalen in het gebouw van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst 66 42 STADSHULPWERF. Zie GEMEENTE Verhooging van de over 1941 aan de Leidsche Reddingsbrigade toegekende subsidie 80 43, 48 Verhooging van de aan de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescher Zie LAKENHAL. ming voor 1941 toegekende subsidie 81 43, 48 Verzoek afd. Leiden van het Centraal Genoot schap voor kinderherstellings- en vacantie- ELECTRICITEIT. Zie LICHTFARRIEKEN. kolonies, om toekenning van een subsidie voor 1942 48 STEDELIJKE WERKINRICHTING. Zie Verzoek afd. Leiden van de vereeniging voor Chr. Gezondheids- en Vacantiekolonies in Neder land, om toekenning van een subsidie voor 1942 48 Verleening subsidie aan de Vereeniging „Zwak Wijziging verordening op de Straatpolitie, met zinnigenzorg", ten behoeve van de voorbe betrekking tot het wegruimen van sneeuw enz. 145 reiding van de zorg voor zwakzinnigen 97 49 Wijziging verordening op de Straatpolitie, met Verleening subsidie aan de Vereeniging „Zwak betrekking tot het onbeheerd laten staan van zinnigenzorg", ten behoeve van het uitzenden rijwielen op den openbaren weg 157 van zwakzinnige kinderen naar een vacantie- kolonie voor zwakzinnige kinderen 98 49 STRAFVERORDENINGEN. Zie VERORDE Niet meer toekennen van gemeente-subsidie aan den Leidschen Belastingophaaldienst 154 Toekenning extra-subsidie voor 1942 aan de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulpbetoon, ten behoeve van de voortzetting Aanleg van nieuwe straten en van den schoeiseldiens t gedurende dat jaar 164 bouwrijpmaken van gronden. Toekenning subsidie aan de Vereeniging School Aanleg in werkverruiming van straatbanen op kindervoeding en Schoolkinderkleeding over gronden, gelegen benoorden den Maresingel 23 9, 35 1942 167 Toekenning subsidie aan de Vereeniging tot ver Verbetering en onderhoud van zorging van kleine kinderen over 1942 167 straten. Toekenning subsidie aan de Zita-Vereeniging, afd. De heer van der Reijden vestigt de aandacht op Margarita van Cortonastichting, over 1942 167 den slechten toestand van de bestrating van Toekenning subsidie aan de Vereeniging „Christe de Oude Vest 31 lijke Jeugdhulp" 167 Overneming in eigendom en verbetering van de Deelneming door de gemeente in het door de Julianastraat 142 Vereeniging tot IJsbestrijding bijeen te bren Overdracht van een gedeelte Haarlenunertrek- gen garantiefonds ten behoeve van de ijs- vaartweg aan de gemeente Voorhout; op bestrijding op de vaarwegen in en om Leiden heffing van den wegtol tegenover den Rijns- gedurende het winterseizoen 19411942 170 burgschen Vliet, bij het Leidsche Hek in den Haarlemmertrekvaartweg met ingang van TOL. Zie VERHURING EN VERPACHTING 1 Februari 1942 177 en voor opheffing tol: STRATEN. STROOMLEVERING. Zie LICHTFARRIEKEN. UITRREIDINGSPLAN EN ROOILIJNEN. Herziening uitbreidingsplan 24 10, 41 SUBSIÜIËN EN BIJDRAGEN. Zie ook ONDER Adres van de N.V. Bouwmaatschappij „Castor", te Amsterdam, houdende verzoek het uit Goedkeuring besluit i. v. m. het verleenen van breidingsplan te wijzigen met betrekking tot een bijdrage in de kosten van restauratie van de aan adressante in eigendom toebehoorende het Sint Annahofje aan de Hooigracht 1 perceelen, gelegen bij de Houtlaan en de ver Verleening subsidie aan de Commissie i. z. Huis lengde Kagerstraat 42 houdelijke Voorlichting en Gezinsleiding 10 2 Verleening van subsidie voor het jaar 1941 aan VERDUISTERING. Zie LUCHTBESCHERMING. de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Ver- eeniging voor Luchtbescherming 22 9 VERHURING EN VERPACHTING. Zie ook Vaststelling subsidiebedrag ten behoeve van de Vereeniging Schoolkindervoeding en School- kinderkleeding over 1941 18 Gebouwen en Tollen. Toekenning subsidie over 1941 aan de Vereeniging Verpachting recht tot heffing van den weg- en tot verzorging van kleine kinderen 19, 30 watertol c.a. tegenover den Rijnsburgschen Toekenning subsidie over 1941 aan de Zita- Vliet bij het Leidsche Hek, aan P. Ciggaar 4 2, 25 vereeniging, afd. Margarita van Cortona- Als boven 48 36, 42 stichting 19, 30 Opnieuw verhuren van het pakhuis Lokhorst Toekenning subsidie over 1941 aan de Ver straat nr. 20 benevens het woonhuis Lokhorst eeniging „Christelijke Jeugdhulp" 19, 47 straat nr 22, het woonhuis Aalmarkt nr 5 en Verzoek Vereeniging tot Verzorging van Kleine het woonhuis Utrechtsche Veer nr 9, resp. aan Kinderen om toekenning van een subsidie voor A. Christiaande, Mevr. de Wed. M. W. Gelök het jaar 1942 25 Coenraads en J. Boter, allen te Leiden 47 36, 41 Verleening subsidie aan de Leidsche Vereeniging Verhuring woning c.a. aan de De Genestetstraat tot Oprichting en Instandhouding van Medisch nr. 124 aan T. C. van der Stoel 64 42, 47 Opvoedkundige Bureaux 44 30, 36, Verleening kwijtschelding aan de Leidsche Ver 47 eeniging tot Oprichting en Instandhouding

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 11