GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 107 IKOEKOIIEII STI KKKX. N°. 186. Leiden, 20 December 1940. Op 31 December a.s. eindigt de buur van verschillende perceelen wei- en teelland. In verband met voorgenomen aanleg van straatbanen komt bet aan de Yereeniging tot aanleggen en onderhouden van volkstuintjes P. Clos en Leembruggen verpachte teel land in den Stadspolder niet voor verlenging in aanmerking. Een plan om aan de vereeniging meer noordelijk gelegen perceelen teelland in dien polder ter beschikking te stellen, is in overweging. Voorts is een gedeelte van het aan de pachters de Geer en Stuifzand verhuurde land, groot 13 H. A., bij den Zoeterwoudschen weg, bestemd voor straataanleg, waardoor van deze perceelen slechts 8 H.A. voor een nieuwe ver pachting overblijft. De perceelen grond aan den Roomburgerweg zouden wij, zoolang de plannen voor een zweminrichting niet tot uit voering komen, voor volkstuintjes wenschen te bestemmen. Met den Leidschen Bond van Volkstuindersvereenigingen wordt te dezer zake overleg gepleegd, in verband waar mede ons College machtiging ware te verleenen deze ver huring nader te regelen. Overigens kunnen de huren op den bestaanden voet worden verlengd. Met alle pachters is hieromtrent overeen stemming bereikt. Mede in verband met het Pachtopdrij- vingsbesluit 1940 ondergingen de pachtprijzen geen wijziging. Aangezien bij de vaststelling van de pachttermijnen rekening is te houden met eventueele beslissingen van de Pachtkamer, en de in de contracten op te nemen ver- huringsvoorwaarden van geval tot geval moeten worden beoordeeld, verdient het aanbeveling, dat evenals vorige jaren, een en ander aan ons College wordt overgelaten. Voor verdere bijzonderheden verwijzende naar de in de Leeskamer ter inzage liggende stukken, waaronder het advies van de Commissie van Fabricage, geven wij alsnu Uw Vergadering in overweging te besluiten: a. de in den hierna volgenden staat genoemde perceelen teel- en weiland, op de overgelegde kaarten met groene kleur aangeduid, te verhuren aan de pachters en voor de prijzen, vermeld in de kolommen 2 en 4, zulks gedurende de pachttermijnen en onder de voorwaarden door ons College vast te stellen; b. ons College te machtigen de perceelen teelland bij den Roomburgerweg op de kaart A met blauwe omlijning aan gegeven, als volkstuintjes te verhuren of in gebruik te geven tegen een prijs, voor een termijn, onder voorwaarden en aan gegadigden door ons College vast te stellen, resp. aan te wijzen. No. PACHTER. PERCEEL. PACHTSOM. 1. W. H. J. Zwetsloot de perceelen weiland in den Stadspolder, sectie N, nis 121 ged., 125 ged., 126 ged., 127 ged., gr. 2.11.64 H.A. 210.— 2. Ph. van Gelderen perceel weiland in den Stadspolder, sectie N., nis 145 ged., 1102 ged., gr. 1.44.70 H.A. 120.— 3. Ph. van Gelderen perceelen weiland in den Stadspolder, sectie N, nis 1103, 144, 143, 148, gr. 4.07.72 H.A. perceelen weiland in den Maredijkschen Polder, sectie P, no. 2115 ged., gr. 1.59.80 H.A. 428.10 4. J. Meijer 100.— 5. J. Bol perceelen teelland bij den Wassenaarschen weg, sectie P, nis 932, 1574 ged. en 929, gr. 0.85.00 H.A. 85.— 6. J. Bol woning met bergplaats en grond nabij den Rijnsburgerweg, sectie P, nis 1207, 1559, 933, 935, gr. 0.38.00 H.A. 130.— 7. „Ons Genoegen" perceelen teelland ten noorden van den Lagen Rijndijk, sectie K, no. 592 en sectie N, nis 201 ged., 202 ged., 1099 ged., gr. 0.72.16 H.A. 40.— 8. A. J. Prevo perceelen teelland met schuur en water in den Stadspolder, sectie K, no 593 en sectie N, no. 1099 ged., gr. 1.20.14 H.A. 80.— 9. Jac. van Vliet Gzn. perceelen bouwland, schuur en huis bij „Endegeest", Oegst- geest, sectie E, nis 2407, 2408, 2409, (alle gedeeltelijk) gr. 6.80.00 H.A. 1.100.— 10. C. F. Hemerik perceelen teelland bij den Lammenschansweg, sectie M, no. 4130, gr. 0.11.23 H.A. perceelen weiland bij den Kanaalweg, sectie M, no. 6155 ged., gr. i 1.17.90 H.A. 28.— 11. J. P. Teske 130.— 12. B. J. Oudshoorn perceel teelland bij den Wassenaarschen weg, sectie E, no. 2511 ged., gr. 1.00.61 H.A. 176.07 13. A. F. Sneeuw perceel teelland bij den Wassenaarschen weg, sectie E, no. 2511 ged., gr. i 0.36.00 H.A. 63.— 14. Wed. G. Hermansde Mooy perceel teelland bij den Wassenaarschen weg, sectie E, no. 2511 ged., gr. 0.32.92 H.A. 57.61 15. Joh. van der Mey perceel teelland nabij den Hoogen Morschweg, sectie P, no. 282, gr. 1.03.30 H.A. 100.— 16. E. M. Laman perceelen tuingrond en water, ten zuiden van den Hoogen Rijndijk, sectie O, nis 92 t/m. 106, 1334 en 1335 (ged.), gr. 2.23.13 H.A. 335.— 17. G. Beyen perceelen tuinland in den Cronesteinschen polder, sectie O, nis 229, 930, 1056, gr. 2.80.20 H.A. perceelen weiland in den Cronesteinschen polder, sectie O, nis 207 ged., 215 ged., 216 ged., 227, 931 ged., 933, 935, 938, 941, 1052 ged., 1054 ged., gr. 8 H.A. 275.— 18. L. P. van der Geer en A. Stuifzand 720.— 19. G. de Pree perceel teelland in den Cronensteinschen polder, sectie O, no. 1057, gr. 0.91.46 H.A. 160.— 20. H. Bentvelzen perceel tuinland bij het Delftsche Jaagpad, sectie O, no. 1433, gr. 0.75.69 H.A. 125. 21. P. J. Schrama perceelen weiland aan het Delftsche Jaagpad, sectie O, nis 403, 407, 411, 421, 438, 1275, 1276, gr. 4.07.63 H.A. 425. 22. P. J. van der Meer perceel tuinland aan het Delftsche Jaagpad, sectie O, no. 1432, gr. 0.56.56 H.A. 110. 23. Gebrs. de Leeuw perceel tuinland aan het Delftsche Jaagpad, sectie O, no. 412 en 414, groot 0.10.80 H.A. 25.— 24. F. Geerlings perceel tuinland aan het Delftsche Jaagpad, sectie O, no. 1274, gr. 0.13.03 H.A. 22.— l. 2. 3. 4. V 7) V j j 5 1 1 J? 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1940 | | pagina 1