Vergadering van Maandag 17 December 1934. MAANDAG 17 DECEMBER 1934. 455 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van 5 leden der Commissie, bedoeld in art. 2, le lid, sub 3°. der verordening, houdende Regle ment voor de Commissiën van Advies betreffende de arbeids- en dienstvoorwaarden van het personeel in dienst van de gemeente Leiden, (vacatures: de HH. F. Eikerbout, J. Wilbrink, Y. Kuipers, Th. M. W. Bergers en E. van Eecke). 2° Benoeming van 5 plaatsvervangende leden dier Com missie (vacatures: de H.H. Mr. C. Beekenkamp, J. A. van der Eeijden, J. J. Vallentgoed, C. J. van Tol en J. M. Vos). 3° Benoeming van twee leden van de Gemeentelijke Com missie voor Maatschappelijk Hulpbetoon. (264) 4° Benoeming van een leeraar(es) in teekenen en kunst geschiedenis aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (265) 5° Benoeming van een hoofd der o. 1. school op het Schuttersveld. (266) 6° Voorstel: a. tot instelling van de functie van Gemeenteüjk Inspecteur van het Onderwijs; b. tot benoeming als zoodanig van den heer H. A. Vriend, Referendaris, Chef der af deeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. (267) 7° Praeadvies op het verzoek van Mej. J. C. Aalbersberg om ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres aan de o. 1. school aan den Zuidsingel B. (268) 8° Voorstel tot verhuring van een gedeelte van het perceel kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie N No. 173, gelegen in den Stadspolder, aan de Vereeniging tot aanleg en onderhoud van Volkstuinen „Ons Genoegen". (269) 9° Voorstel tot overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van verschillende strookjes voor straat bestemden grond. (270) 10° Voorstel tot verkoop aan H. C. de Jong q.q. van een strookje grond, gelegen aan de Heemskerkstraat, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie N No. 897 (ged.) (271) 11° Voorstel tot wijziging van de verordening, houdende reglement voor de Gemeentelijke Hulpbank (Gemeente lijke Bank van Leening en Geldschietbank) te Leiden. (272) 12° Voorstel tot het verleenen van medewerking aan het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, tot de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van zijn school voor u.l.o. aan het Noordeinde No. 3 en tot vaststelling van den desbetreffenden begrootings- staat. (273) 13° Voorstel tot vaststelling: a. van de vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1 t/m 7, van L. O. wet 1920, over het jaar 1931 aan de be sturen van verschillende bijzondere scholen; b. van het alsnog, krachtens het achtste lid van het sub a. genoemd wetsartikel uit te keeren bedrag over de jaren 1929, 1930 en 1931 aan de besturen van verschillende bijzondere scholen; c. van de vergoeding wegens salarieering v an vakonder wijzers, bedoeld in het negende lid van het sub a. genoemde wetsartikel, over het jaar 1931, aan de besturen van verschillende bijzondere scholen. (274) 14° Voorstel tot vaststelling: a. van de vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1 t/m 7, van de L.O.wet 1920, over het jaar 1932 aan de besturen van verschillende bijzondere scholen; b. van het alsnog, krachtens het achtste lid van het sub a. genoemde wetsartikel uit te keeren bedrag over de jaren 1930, 1931 en 1932 aan het bestuur van de bijzondere school aan den Heerensingel (M.) c. van het, krachtens het achtste lid van het sub a. genoemde wetsartikel, door de besturen van een tweetal bijzondere scholen over de jaren 1930,1931 en 1932 in de gemeentekas te storten bedrag; d. van de vergoeding wegens salarieering van vak onderwijzers, bedoeld in het negende lid van het sub a. genoemd wetsartikel, over het jaar 1932, aan de besturen van verschillende bijzondere scholen. (275) 15° Voorstel tot vaststelling van de bijdrage in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs, bedoeld in art. 102 der L.O.wet 1920, over het jaar 1931, voor de vervolg cursussen in verschillende bijzondere scholen. (276) 16° Voorstel tot vaststelling: a. van de bijdrage in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs, bedoeld in art. 102 der L.O.wet 1920, over het jaar 1932, voor de vervolgcursussen in verschillende bijzondere scholen; b. van het alsnog, krachtens het sub a. genoemde wets artikel, aan bijdrage uit te keeren bedrag over het jaar 1932 voor de vervolgcursussen in verschillende bijzondere scholen. (277) 17° Voorstel: a. tot vaststelling van een nieuwe verordening, bepa lende de wijze van afkondiging van de plaatselijke verordeningen, ten aanzien waarvan afkondiging is voorgeschreven b. om te besluiten, dat de wijze van afkondiging van de sub a. bedoelde verordeningen, zal gelden als de gebruikelijke wijze van afkondiging. (278) 18° Voorstel tot wijziging van de verordening, regelende de heffing van weegloonen en plaatsgelden aan de Ge- meentewaag en van weegloonen aan de vette Varkens- markt te Leiden. (279) 19° Voorstel: a. tot het van het Hoogheemraadschap van Rijnland in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente overnemen van de Roomburgerbrug met sluis; b. tot het kosteloos van de N. V. Textielfabrieken Gebr. van Wijk en Co. in eigendom bij de gemeente overnemen van strooken grond en water gelegen aan den Hoogen Rijndijk, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie M No. 986 (ged.); e. tot verbetering en verbreeding van de Roomburger brug en van het daaraan westelijk aansluitend ge deelte van den Hoogen Rijndijk; d. tot vaststelling van de desbetreffende begrootings- regeling. (280) 20Voorstel in zake nadere vaststelling van de jaarwedden van den Burgemeester, den Secretaris en den Ont vanger. (281) 21a Voorstel in zake nadere vaststelling van de jaarwedde van de Wethouders. (282) 22° Voorstel tot nadere vaststelling van de belooning van den Secretaris van elk der beide Commissies tot Wering van Schoolverzuim en van het presentiegeld van de leden dier Commissies. (283) 23° Voorstel: a. tot wijziging van de verordening voor de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs te Leiden; b. tot wijziging van het Raadsbesluit van 22 December 1930, gewijzigd bij Raadsbesluit van 7 November 1932, betreffende de subsidieering van de bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs aan den Zoeterwoudschen Singel. (284) 24° Voorstel in zake het verleenen van een toelage uit de gemeentekas aan de kweekelingen, verbonden aan de o.l. scholen te Leiden, die niet zelfstandig met het onderwijs in een klasse zijn belast en die den hoofdakte cursus aan de Gemeentelijke Kweekschool voor Onder wijzers en Onderwijzeressen te Leiden bezoeken of die op 1 September 1934 reeds in het bezit van de hoofd akte waren, over het tijdvak 1 September 19341 Sep tember 1935. (285) 25° Voorstel tot het verleenen van eervol ontslag aan een 5-tal onderwijzeressen bij het o.l. onderwijs, wegens opheffing van hunne betrekking. (286 en 288) 26° Voorstel: a. tot intrekking van de Regeling van 4 Maart 1929 (Gemeenteblad No. 10) betreffende de tarieven voor de levering van gas door de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, gewijzigd bij de Regeling van 30 October 1933 (Gemeenteblad No. 31); b. tot wijziging van de verordening, betreffende de levering van gas door de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden; c. tot wijziging van de verordening, betreffende de levering van electriciteit door de Stedelijke Fabrie ken van Gas. en Electriciteit te Leiden; d. om het adres van den Algemeenen Bond van Koffie huishouders en Slijters in Nederland inzake toepas sing van een vastrecht tarief als afgedaan te be schouwen. (287)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1