GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 255 ISeEKOMEN STUKKEN. ÏT°. 288. Leiden, 13 December 1934. Bij haar in de Leeskamer ter inzage gelegd schrijven verzoekt Mej. B. de Buiter, onderwijzeres aan de o.l. school aan de Vrouwenkerksteeg alhier, haar voor ontslag uit hare genoemde betrekking voor te dragen in de plaats van Mej. J. de Zwart, onderwijzeres aan dezelfde school. Dit sympathieke, van goede collegialiteit getuigende ver zoek, behoort naar ons gevoelen te worden ingewilligd. Mitsdien brengen wij in de conclusie van ons voorstel van 7 December j.l. (Ingek. Stukken NTo. 286) alsnog deze wijziging aan, dat onder letter b in plaats van „Mej. J. de Zwartwordt gelezen „Mej. B. de Buiter Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1