Vergadering van Maandag 12 November 1934. MAANDAG 12 NOVEMBER 1934. 427 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. V AN DE SANDE B AKHIJ YZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een lid van het bestuur der Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen. (234) 2" Benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht op de Bewaarscholen. (235) 3° Suppletoire begrootingen, dienst 1933, van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit. (236) 4° Balansen en verlies- en winstrekeningen, dienst 1933, van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit. (236) 5° Balans en verlies- en winstrekening, dienst 1933, van het Gemeentelijk Radio-Distributie-bedrijf. (236) 6® Balans en verhes- en winstrekening, dienst 1933, van de gestichten „Endegeest", „Voorgeest" en „Rhijn- geest". (236) 7° Balans en verhes- en winstrekening, dienst 1933, van het Openbaar Slachthuis. (236) 8° Suppletoire begrooting, dienst 1933, van het Grond bedrijf. (236) 9° Balans en verlies- en winstrekening, dienst 1933, van het Grondbedrijf. (236) 10° Suppletoire begrooting, dienst 1933, van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst. (236) 11° Balans en verlies- en winstrekening, dienst 1933, van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst. (236) 12° Balans en verlies- en winstrekening, dienst 1933, van den Keuringsdienst van Waren voor het district Leiden. (236) 13° Rekening, dienst 1933, van het Gemeentelijk Wasch- bureau. (236) 14° Balans en verlies- en winstrekening, dienst 1933, van de Gemeentelijke Hulpbank (Gemeentelijke Bank van Leening en Geldschietbank). (236) 15° Rekening, dienst 1933, van de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulpbetoon. (237) 16° Rekening, dienst 1933, van den Armenraad. (237) 17° Suppletoire begrooting, dienst 1933, van het Gerefor meerde Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (237) 18° Rekening, dienst 1933, van het Gereformeerde Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (237) 19° Rekening, dienst 1933, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (237) 20° Rekening van de ontvangsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1933. (232 en 238) 21° Herstemming over het voorstel in zake het toekennen van periodieke verhoogingen van wedde bij vervroeging aan den adjunct-directeur der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, Ir. F. Stokhuyzen, en aan den administrateur dier Fabrieken, W. Wiggers. (224) 22° Voorstel in zake het aangaan van kasgeldleeningen ge durende het le kwartaal 1935. (239) 23° Voorstel in zake de belegging van kasgelden. (240) 24° Voorstel tot aankoop van het perceel Oude Rijn No. 132 en Pelikaanstraat No. 26, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie H No. 2201 en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (241) 25° Voorstel tot overneming in eigendom van het perceel 2e Looierstraat No. 36, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie C No. 955 en tot slooping van den op dat perceel aanwezigen opstal. (242) 26° Voorstel tot het verleenen van medewerking aan het bestuur van de Gereformeerde Schoolvereeniging, ter zake van de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van zijn school voor u. 1. o. aan de Hooglandsche Kerkgracht en tot vaststelüng van den desbetreffenden begrootingsstaat. (243) (Voorzitter.) 27° Voorstel tot wijziging van de met de gemeente Voor schoten gesloten overeenkomsten betreffende de levering van gas en van electriciteit aan die gemeente. (244) 28° Voorstel inzake wijziging van: a. de verordening houdende instructie voor den Directeur van het Openbaar Slachthuis, tevens Keuringsveearts, Hoofd van den Keuringsdienst van vee en vleesch; b. de verordening houdende instructie voor den Keurings veearts, tevens Adjunct-Directeur van het Openbaar Slachthuis c. de verordening houdende instructie voor den Keurings veearts van het Openbaar Slachthuis en van den Keuringsdienst van vee en vleesch; d. de verordening houdende instructien voor den keur meester-hoofdopzichter, de keurmeesters-opzichters en de hulpkeurmeesters van het Openbaar Slachthuis en den Keuringsdienst van vee en vleesch. (245) 29° Voorstel tot het aangaan van een regeling met de gemeente Warmond omtrent de toelating van kinderen uit die gemeente tot de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente Leiden. (246) 30° Voorstel in zake het verstrekken van brandstoffen aan daarvoor in aanmerking komende werklooze gehuwde en ongehuwde kostwinners en op zich zelf wonende per sonen gedurende het winterseizoen 19341935. (247) 31° Voorstel in zake den aankoop en de onteigening van perceelen, begrepen in het saneeringsplan Lange Bouwe- louwensteeg-Lange Paradijssteeg. (248) 32" Voorstel: a. inzake het uitgeven in erfpacht van grond ten Westen van de Da Costastraat aan de Vereeniging tot Be vordering van den Bouw van Werkmanswoningen, van grond gelegen aan en nabij de Kanaalstraat aan de Woningbouwvereeniging „Ons Doel" en van grond ten Westen van den Lammenschansweg aan de Woningbouwvereeniging „de Tuinstadwijk," ten behoeve van den bouw van resp. 71, 27 en 62 wo ningen en inzake het verstrekken van bouwvoor- schotten aan genoemde vereenigingen b. tot wijziging van de voorwaarden waaronder aan de Woningbouwvereenigingen „Eensgezindheid" en „de Eendracht" bij besluit van 28 Augustus 1933 voor schotten werden verleend ten behoeve van den bouw van woningen door die vereenigingen. (249) 33° Voorstel tot wijziging van de verordening op het Verkeer te land. (250) 34° Voorstel inzake verbouwing van het Gymnasium aan de Doezastraat en het in verband daarmede huren van het gebouwencomplex van de voormalige Kweekschool voor Zeevaart ten behoeve van de tij delijke huisvesting van het Gymnasium en tot beschikbaarstelling van de voor een en ander benoodigde gelden. (233) 34a Voorstel tot verkoop van een gedeelte bouwterrein aan de Timor straat, hoek Sumatrastraat, kad. bekend ge meente Leiden, Sectie N. Nis 283 (ged.) en 841 (ged.) aan M. Bink en A. P. Valk q.q. (251) 346 Voorstel in zake het verleenen van vergunning aan den eigenaar van het perceel Langegracht No. 111 tot het leggen en tot wederopzeggens hebben van binten in den muur van den westelijken zijgevel van het aan de gemeen te toebehoorende perceel Langegracht No. 113. (252) 34c Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van den aanleg van een drietal voetbalvelden op de perceelen in den Stadspolder, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie K. Nis 2862 en 3939, bij wijze van werk verschaffing door jeugdige werkloozen. (253) 34d Voorstel tot wijziging van de verordening regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het Open baar Slachthuis te Leiden. (254) Tegenwoordig zijn alle leden, te weten: mevrouw Braggaar- de Does, de heeren van Eek, Vallentgoed, van Es, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Bergers, van Eecke, Schoneveld, van der Reijden, Ooster, Tobé, Koole, Eikerbout, Meijnen, Vos, Kuipers, Kooistra, Lombert, van Tol, Schüller, van Stralen, Tèpe, Splinter, Goslinga, Romijn, Wilmer, van Ros malen, Wilbrink, Groeneveld, Bosman, van Weizen, de Reede, Manders, Verweij en Beekenkamp. De Voorzitter heet den heer Schüller bij zijn terugkeer in den Raad welkom en wenscht hem geluk met zijn herstel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1