GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 239 IS6EK01IEN STITKKEN. N°. 251. Leiden, 6 November 1934. Van M. Bink en A. P. Valk, beiden wonende te Leiden, is bet verzoek ingekomen om van de gemeente te mogen koopen bet op de overgelegde kaart met roode arceering aangegeven terrein A aan de Timorstraat, hoek Sumatra- straat, groot ongeveer 450 M2. De adressanten zijn bereid den door ons College gevraagden prijs van 9.per M2. te betalen. Wegens het beschikbaar stellen door de ge meente van een strook grond voor den aanleg van een tegel trottoir langs den te bouwen winkel aan de Timorstraat, zal echter de verkoopprijs worden verhoogd tot 9.60 per M2. Gegadigden gaan voorts accoord met de aan den verkoop te verbinden gebruikelijke voorwaarden, welke in de Lees kamer ter visie zijn gelegd. In overeenstemming met bet advies van de Commissie van Fabricage en onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, geven wij Uwe Vergadering mits dien in overweging aan M. Bink en A. P. Valk q.q., beiden wonende te Leiden, onder de overgelegde voorwaarden te verkoopen het op de mede overgelegde kaart met roode arceering aangegeven bouwterrein A aan de Timorstraat, hoek Sumatrastraat, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie N, nis. 823 (ged.) en 841 (ged.), groot ongeveer 450 M2., tegen den prijs van 9.60 per M2. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 252. Leiden, 6 November 1934. Van den heer W. L. F. J. Vorst is het verzoek ingekomen om voor het bouwen van een garage met bergplaats en bovenwoning aan de Langegracht No. 111 gebruik te mogen maken van den westelijken muur van het aan de gemeente toebehoorende perceel Langegracht No. 113 door het leggen van binten daarin tot op de helft der dikte. Hiertegen bestaat geen bezwaar, ook niet met het oog op het doel, waarvoor dit perceel werd aangekocht, aangezien de westelijke muur bij eventueele slooping van het gebouw toch zal moeten blijven staan ter verkrijging van een straat afsluiting. Onder mededeeling, dat het recht van inbinten bij wijze van servituut dient te worden geregeld, geven wij Uwe Vergadering in overweging te besluiten: a. aan W. L. F. J. Vorst en rechtverkrijgenden in den eigendom van perceel Langegracht 111, alhier, be houdens rechten van derden, vergunning te verleenen tot het leggen en tot het tot wederopzeggens hebben van bin ten in den muur van den westelijken zijgevel van het perceel Langegracht 113, onder de navolgende voorwaarden: 1°. dat de binten niet verder worden gelegd dan tot op de helft van de dikte van den muur; 2°. dat alle beschadigingen aan den muur worden her steld door en voor rekening van den eigenaar van het perceel Langegracht No. 111; 3°. dat het beschikkingsrecht over den muur overigens onverkort aan de gemeente blijft; 4°. dat daags vóór den aanvang van het werk daarvan wordt kennis gegeven aan het Bureau van Gemeentewerken 5". dat deze vergunning vervalt, indien daarvan vóór 1 October 1935 geen gebruik is gemaakt; 6°. dat voor het hebben van de binten in den muur eene jaarlijksche recognitie van 7.50 aan de gemeente Leiden wordt betaald; b. dat de vergunning sub a vermeld, zonder eenige kosten voor de gemeente Leiden, in den vorm van een erfdienstbaarheid ten behoeve van het perceel Langegracht No. Ill en ten laste van het perceel Langegracht No. 113, in de openbare registers zal worden ingeschreven. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 253. Leiden, 6 November 1934. In verband met de mogelijkheid van verkoop van voor bouwterrein bestemde gronden der gemeente nabij de zwem inrichting „de Zijl", zal het terrein aldaar, hetwelk thans is verhuurd aan de Yereeniging tot Aanleg en Onderhoud van Volkstuinen „Ons Genoegen", vermoedehjk binnen niet te lang tijdsverloop gedeelteüjk uit de huur moeten worden genomen. Genoemde vereeniging heeft nu verzocht, in de plaats van het uit de huur te nemen gedeelte, haar het nabij gelegen terrein, hetwelk aan het Leidsch Crisis-Comité, Sub- Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning, in gebruik is gegeven voor het doen beoefenen van de voetbalsport door werkloozen, te verhuren, opdat zij dit terrein voor eigen rekening tot volkstuintjes kan inrichten. Het komt ons, gelet op het nut van het werk van de vereeniging, voor, dat t. z. t. aan het verzoek van de ver eeniging kan worden voldaan. Het spreekt vanzelf, dat het voor de vereeniging van belang is, dat de bij haar in gebruik zijnde gronden in elkanders nabijheid zijn gelegen. Evenwel brengt dit mede, dat voor de werkloozen een ander voetbalterrein behoort te worden beschikbaar gesteld. De Sub-Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning heeft naar aanleiding daarvan het denkbeeld aan de hand gedaan om, bij wijze van werkverschaffing aan jeugdige werkloozen, meerdere terreinen tot voetbalveld te doen inrichten. Wij juichen het denkbeeld van de Sub-Commissie, om aan jeugdige werkloozen eenige arbeidsgelegenheid te verschaffen, toe, en wij hebben daarom door den dienst van Gemeente werken, in overleg met de genoemde Sub-Commissie, een plan doen ontwerpen voor het inrichten van drie voetbal velden op terreinen der gemeente in den Stadspolder, achter de Lucas van Leydenstraat en de Bakker Korffstraat, welk plan bij de stukken in de Leeskamer ter visie is gelegd. Het werk voldoet geheel aan de voorwaarden, welke de Minister van Sociale Zaken aan werkobjecten voor jeugdige werkloozen stelt. De kosten worden op 3500.geraamd, in welk bedrag is begrepen een som van 2300.aan arbeidsloonen. Deze kosten moeten nog worden verhoogd met het loon van den werkman, die als voorman zal optreden, begroot op 250. De duur van het werk wordt geschat op 10 heele of 20 halve weken. De Sub-Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning wil zich met de uitvoering van het werk belasten, zulks in overleg met en onder contröle van den Dienst van Ge meentewerken. Het is de bedoeling, de jeugdige werkloozen halve dagen te doen werken; de andere helft van den dag zullen zij verplicht zijn de bestaande ontwikkelingscursussen te volgen. Als tegemoetkoming in de kosten van slijtage van kleeren e. d. acht de Commissie een vergoeding van 0,10 per uur billijk. Bij de berekening van den steun van het gezin, waartoe de jeugdige werklooze behoort, dient die vergoeding buiten beschouwing te worden gelaten. Ons College heeft zich terzake van het scheppen van deze arbeidsgelegenheid voor jeugdige werkloozen in ver binding gesteld met het Departement van Sociale Zaken en heeft de toezegging verkregen, dat de Minister in be ginsel bereid is in de kosten van dit werkobject subsidie te verleenen onder nader te bepalen voorwaarden. Op grond van het bovenstaande en met verwijzing naar de overgelegde stukken geven wij Uwe Vergadering, in overeenstemming met het gevoelen van de Commissie van Fabricage, in overweging, door vaststelling van den over- gelegden begrootingsstaat, een bedrag van 3750.be schikbaar te stellen, teneinde op de perceelen kadastraa bekend Gemeente Leiden, Sectie K. Nis 2862 en 3939, door de Sub-Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning van het Leidsch Crisis-Comité een drietal voetbalvelden te doen aanleggen, onder bepaling dat die aanleg met in achtneming van de door ons College te geven voorschriften moet plaats hebben door jeugdige werkloozen. Op den post Onvoorziene Uitgaven, waarvan het bedrag ad ƒ3750.moet worden afgeschreven, is nog ƒ19.741. beschikbaar. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1