GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 233 INCtEKOHEN STUKKEN. N°. 249. Leiden, 3 November 1934. Na een langdurige correspondentie met de Eegeering, mochten wij eindelijk de beschikking ontvangen tot toe kenning van voorschot uit 's Eijks kas voor de bouwplannen van de vereenigingen ,,de Tuinstadwijk", „Ons Doel" en de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werk manswoningen. Deze bouwplannen behooren tot het in ons voorstel van 12 Maart 1932 (Ingek. Stukken No. 71) opgenomen schema der door de verschillende vereenigingen te bouwen arbeiders woningen. De tevens van dat schema deel uitmakende plannen van „Eensgezindheid" en „de Eendracht", kwamen ingevolge Uw besluit van 28 Augustus 1933 (Ingek. Stukken No. 169) inmiddels reeds tot uitvoering. Gelijktijdig werd toen, overeenkomstig ons voorstel, besloten om den bouw grond aan de vereenigingen in erfpacht te geven en om den canon te berekenen naar den gemiddelden kostprijs van den bouwrijpen grond voor alle bouwplannen en naar het ge middelde rentepercentage, dat de gemeente ter zake van den grond zelf moet betalen. De gemiddelde grondprijs werd voorloopig gesteld op 7,80 per M2., welke prijs ook thans nog kan worden aan gehouden. Het genoemde rentepercentage, toen voorshands op 5 bepaald, kan daarentegen worden verlaagd tot 4 j terwijl de rente over de rijksbouwvoorschotten nu 4 bedraagt, tegen vroeger 5 een en ander beinvloedt de exploitatie-begrooting uiteraard gunstig. Het plan van de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen is geprojecteerd op een terrein bezuiden den Haagweg, nabij de Da Costastraat, en omvat 71 arbeiderswoningen, verdeeld als volgt: 15 ééngezinswoningen met 4 slaapkamers en met een inhoud van 212 M3. 21 ééngezinswoningen met 4 slaapkamers en een inhoud van 231 M3.; 1 ééngezinswoning met 4 slaapkamers en een inhoud van 306 M3. 2 ééngezinswoningen met 3 slaapkamers en een inhoud van 254 M3. 4 benedenwoningen met 1 slaapkamer en een inhoud van 120 M3.; 2 benedenwoningen met 2 slaapkamers en een inhoud van 180 M3.; 8 benedenwoningen met 3 slaapkamers en een inhoud van 180 M3. 16 bovenwoningen met 4 slaapkamers en een inhoud van 238 M3. en 2 bovenwoningen met 4 slaapkamers en een inhoud van 294 M3. De woningen zijn ontworpen om den ter plaatse gestichten kinderspeeltuin, waartoe een poort tusschen de noordelijke blokken toegang geeft. (Zie Uw besluit van 6 November 1933, Ingek. Stukken No. 221). Het voor dezen bouw benoodigde voorschot wordt geraamd op 189.500.waarbij de bouwkosten zijn begroot op ƒ9.50 per M3; de gemiddelde huur bedraagt 4.60 per week. Het aan de gemeente zelve toegekende grondvoorschot is 39.400.groot. De benoodigde grond is reeds bouwrijp. Het plan van „Ons Doel" omvat den bouw van 27 ééngezins woningen op een terrein aan en nabij de Kanaalstraat ter uitbreiding van bestaande complexen; 25 woningen hebben 3 slaapkamers en een inhoud van 234 M3. en 2 woningen 5 slaapkamers en een inhoud van 281 M3. Het bouwvoorschot is geraamd op 78.000.de bouw kosten zijn begroot op ƒ9.per M3. terwijl de huurprijs der woningen op gemiddeld 5.06 per week is berekend. Het aan de gemeente zelve toegekende voorschot voor den grond bedraagt 23.400. Voor het bouwrijp maken van den grond is een erediet van rond 16.625.noodig, waarin begrepen de gebruikelijke vergoeding van 1.50 per M2. bouwrijpen grond. Het plan van de vereeniging „de Tuinstadwijk" tenslotte is ontworpen op een reeds bouwrijp gemaakt terrein bewesten den Lammenschansweg, eveneens ter uitbreiding en af ronding van bestaande complexen. Volgens het aanvankelijke project zouden 65 woningen worden gebouwd; aangezien echter alsdan moest worden beschikt over een gedeelte van den kinderspeeltuin „Zuiderkwartier", en dit niet gewenscht was te achten, moest het aantal woningen worden ver minderd tot 62het in de Leeskamer ter visie liggende plan moet nog dienovereenkomstig worden gewijzigd, terwijl het plan verder nog een kleine verandering moet ondergaan inzake de goothoogte en de dakkapellen, teneinde het in overeenstemming te brengen met de bebouwingsvoorschriften. Voorts is in het plan een bestuurshuis opgenomen. De woningen zijn als volgt in te deelen: 7 ééngezinswoningen met 4 slaapkamers en met een inhoud van 325 M3. 27 benedenwoningen met 2 slaapkamers en met een inhoud van 145 M3. 27 bovenwoningen met 3 slaapkamers en met een inhoud van 227 M3 en 1 bovenwoning met 3 slaapkamers en met een inhoud van 294 M3. Het voorschot voor den woningbouw bedraagt 155.800. waarbij de bouwkosten zijn geraamd op 9.50 per M3. De bouwkosten voor het bestuurshuis ad 4.200.zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien de vereeniging die kosten uit eigen middelen voldoet. De gemiddelde huurprijs is berekend op 4.39 per week. Het grondvoorschot, aan de gemeente zelve toegekend, bedraagt 35.490. De erfpachtsvoorwaarden kunnen dezelfde zijn als die, geldende voor de plannen van „Eensgezindheid" en „de Eendracht" (zie Ingekomen Stuk No. 169 van 1933); ook de daar afgedrukte voorschotvoorwaarden kunnen worden overgenomen, behoudens deze wijziging, dat de geldboete, waarvoor de bestuursleden bij niet-naleving van de voor waarden ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn, wordt verminderd van 5000.tot 1000.en dat die geldboete niet zal betreffen alle sub genoemde feiten, maar slechts de in art. 19, litt. c van het woningbesluit vermelde handeling, t.w. vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der vereeniging zonder de vereischte goedkeuring. Op deze wijziging was aangedrongen door de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen, omdat zij in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden voor de geldboete, bezwaar had tegen het tot nog toe gebruikelijke bedrag van 5000.en tegen het groote aantal overtredingen, waarop de boete gesteld werd. Hoewel ons deze bezwaren blijkens de ter visie liggende stukken niet klemmend voorkwamen, ontmoette het bij ons geen bedenking de voorschriften in den aangegeven zin te verzachten. Wanneer Uwe Vergadering zich hiermede ver- eenigt, behooren ook nog de voorschotvoorwaarden voor de plannen van „Eensgezindheid" en „de Eendracht" in dien geest te worden veranderd. Voor verdere bijzonderheden verwijzende naar de in de Leeskamer liggende stukken, geven wij Uwe Vergadering, in overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage, alsnu in overweging: A. door vaststelling van het in de Leeskamer ter visie liggende ontwerp-besluit ons College te machtigen: I. aan de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen voor den tijd van 50 jaren in erf pacht uit te geven een op de situatie in rood aangegeven terrein, ter oppervlakte van 5050 M2., deel uitmakende van de kadastrale perceelen der gemeente Leiden Sectie O. Nis 734 t/m 737,739 en 740, gelegen ten westen van de Da Costa straat, tegen den in het ontwerp-besluit vermelden canon en onder de daarin opgenomen voorwaarden en bepalingen; II. te aanvaarden uit 's Eijks kas een voorschot groot 189.500.of zooveel minder als in verband met de kosten van het door de te Leiden gevestigde Vereeniging tot Be vordering van den Bouw van Werkmanswoningen toe gelaten als vereeniging uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting bij Koninklijk besluit van 9 November 1912 No. 12 uit te voeren plan tot den bouw van 71 arbeiderswoningen op een terrein ten westen van de Da Costastraat zal noodig blijken, ten behoeve van de ver strekking aan deze vereeniging van een even groot voor schot, zulks tegen een overeenkomstig art. 24 van het Woning- besluit te bepalen rente en aflossing in 50 gelijke annuïteiten; III. na ontvangst uit 's Eijks kas van het onder II ver melde voorschot, dit voorschot te verstrekken aan voor noemde vereeniging, onder de in het ontwerp-besluit ver melde voorwaarden en bepalingen; IV. te aanvaarden een uit 's Eijks kas ten behoeve van de gemeente zelve verleend voorschot, groot 39.400. of zooveel minder als in verband met het verkrijgen en het bouwrijp maken van het sub I genoemde terrein zal noodig blijken. B. door vaststelling van het in de Leeskamer ter visie liggende ontwerp-besluit ons College te machtigen: I. aan de woningbouwvereeniging „Ons Doel" voor den tijd van 50 jaren in erfpacht uit te geven een op de situatie in rood aangegeven terrein, ter oppervlakte van i 3000 M2., deel uitmakende van de kadastrale perceelen der gemeente Leiden Sectie M. Nis 2919 en 2920, gelegen aan en nabij de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1