GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 197 IS6EKOKM STUKKEN H°. 227. Leiden, 8 October 1934. Ten einde met de geregelde afdoening van de bij bet sluiten van den dienst 1933 nog door de gemeente verschul digde bedragen te kunnen voortgaan en de beschikking te hebben over de voor verschillende doeleinden verleende credieten, welke nog niet zijn verwerkt of verbruikt, moeten de hierop betrekking hebbende gelden op den dienst 1934 worden overgebracht. Ingevolge de administratieve voorschriften moeten de achterstallige uitgaven van den gewonen dienst, evenals de achterstallige inkomsten, op Hoofdstuk I „Vroegere dien sten" worden verantwoord, terwijl onverwerkt of on verbruikt gebleven credieten en daarmede verband houdende ontvang sten, worden overgebracht op de hoofdstukken, waartoe zij naar haren aard behooren. Bij den kapitaaldienst moeten de achterstallige inkomsten en uitgaven, alsmede de onverwerkt gebleven gelden en de daarmede verband houdende ontvangsten, worden over gebracht op de hoofdstukken, waartoe zij naar haren aard behooren. A. Wat betreft de gewone uitgaven moeten de achter de navolgende posten vermelde bedragen op den dienst 1934 (hoofdstuk I) worden overgebracht. 1°. Volgn. 204 x). Achterstallige uitgaven van vorige dienstjaren200. Een bedrag van 200.op den dienst 1933 overgebracht ter betaling van verschillende coupons van geldleeningen dezer gemeente, die ook in het afgeloopen jaar niet ter inwisseling zijn aangeboden. 2°. Volgn. 262. Renten van geldleeningen 3.051.50 Verschillende coupons over 1933 van geld leeningen dezer gemeente, tot een bedrag van f 3.051.50, zijn nog niet ter inwisseling aan geboden. 3°. Volgn. 304. Kosten ter bestrijding van de tuberculose1.000. De laatste termijn van de kosten van opname van kinderen in het door de Vereeniging Her stellingsoord „de Leidsche Buitenschool" ge stichte internaat voor kleuters moet nog worden uitgekeerd. 4°. Volgn. 307a. Subsidie ter ondersteuning van plaatselijke drankbestrijdersvereenigingen 300. De subsidie over 1933 moet nog worden uit gekeerd. 5°. Volgn. 310. Bijdrage in de exploitatie van het badhuis van de woningbouwvereeniging „de EendrachV5.950. De bijdrage over 1933 is nog niet uitgekeerd. 6°. Volgn. 379. Onderhoud en administratie van bezittingen niet voor den publieken dienst ge bruikt oj van werken en inrichtingen geheel of voor een groot gedeelte buiten de gemeente gelegen 100. Voor de vernieuwing van eenige brugdekken langs de Haarlemmertrekvaart is alsnog een bedrag van 100.verschuldigd. 7°. Volgn. 568. Bijdrage aan de vereeniging „Onderlinge Vereeniging voor Ziekenhuisver- pleging en aan de af deeling Ziekenhuisverpleging van de Coöperatie Vooruit6.384.22 De bijdrage over 1933 ad f 6.384.22 aan de „Onderlinge Vereeniging voor Ziekenhuis verpleging" moet alsnog worden uitgekeerd. 8°. Volgn. 578. Subsidie aan de „Vereeniging tot verzorging van kleine kinderen te Leiden 100.- Van de voor 1933 uitgetrokken subsidie ad 1.000.is een bedrag van f 100.nog niet uitgekeerd. 9°. Volgn. 580. Subsidie aan de Zita-Vereeni- ging, Afd. Margarita van Cortonastichting. 350. Van de voor 1933 uitgetrokken subsidie ad 1.000.is een bedrag van 350.nog niet uitgekeerd. 10°. Volgn. 585. Subsidie aan de Afd. Leiden van de Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën 300. Van de voor 1933 uitgetrokken subsidie ad Transport 17.735.72 6.000.is een bedrag van 300.nog niet uitgekeerd. 11°. Volgn. 668. Uitkeering aan het bedrijf wegens b. rente van in rekening-courant bij den ge meente-ontvanger gedeponeerde géiden4.839.85 Van de over 1933 aan het Grondbedrijf ver schuldigde rente ter zake van bij den gemeente ontvanger gedeponeerde gelden moet alsnog een bedrag van 4.839.85 worden betaald. Te zamen 22.575.57 Transporteeren f 17.735.72 Voorts zouden wij de op de navolgende posten onverwerkt of onverbruikt gebleven gelden op den dienst 1934 wenschen te zien overgebracht. 12°. Volgn. 219. Archief 2.796.— De voor het doen drukken van catalogi op de archiefverzame lingen beschikbaar gestelde som van 2.050.werd in 1933 niet verwerkt. Aangezien het drukken van bedoelde catalogi in 1934 zal ge schieden, wordt de overbrenging van het bedrag van 2.050.op den dienst 1934 voorgesteld. Voorts moet van de voor „extra- onderhoud" beschikbaar gestelde som van 1.446.nog een bedrag van 746.worden verwerkt, o.a. voor het brandvrij maken van de stokerij en voor het verrichten van noodzakelijke behangwerken. 13°. Volgn. 237. Bijdrage der gemeente in de kosten van uitgifte van een adresboek der gemeente Leiden510. Vermits de nieuwe uitgave van bovengenoemd adresboek in 1934 is verschenen, behoort de bijdrage ad 510.op den dienst 1934 te worden overgebracht. 14°. Volgn. 277. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der ver lichting 5.919.50 De werken ter verbetering van de straatverlichting betreffende het Eendracht-complex ten Oos ten van de Driftstraat, de ver lichting aan de Lusthof- en Os- en Paardenlaan en de verlichting van de Erans van Mierisstraat waren bij het sluiten van den dienst 1933 nog niet geheel voltooid, zoodat de terzake beschikbaar gestelde gelden op den dienst 1934 moeten worden overgebracht. 15°. Volgn. 285. Duinwater 1.500. Van de voor plaatsing van nieuwe brandkranen op den dienst 1933 beschikbaar gestelde gelden zal een bedrag van 1.500.in 1934 worden verwerkt. 16°. Volgn. 339. Onderhoud van gebouwen voor den openbaren dienst bestemd, niet in andere hoofdstuk ken begrepen500. Vermits het asphyxiatietoestel nog niet naar de gemeentereini ging kon worden overgebracht, konden de beschikbaar gestelde gelden tot inrichting van het be trekkelijke lokaal van de Stads- timmerwerf tot loodgieterswerk plaats nog niet worden besteed. 17°. Volgn. 340. Onderhoud van straten en pleinen5.900. Van de voor gedeeltelijke ver betering van de Potgieterlaan be schikbaar gestelde som van 1.800.is op den dienst van 1933 slechts f 200.verwerkt, zoodat het restant ad 1.600.op den dienst 1934 moet worden over- overgebracht. Voorts kon de ver- Transporteeren 17.125.50 f 22.575.57 b De hieronder vermelde volgnummers zjjn die van de begrooting voor 1933:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1