Vergadering van Maandag 3 September 1934. MAANDAG 3 SEPTEMBEE 3 934. 349 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SANDE B AKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van vier leden van de Commissie van Finan ciën (aftredend: de H.H. M. H. de Reede, M. G. Verweij en H. Lombert; vacature: de heer B. J. Huurman Dzn.). 2° Benoeming van vier leden van de Commissie van Fa bricage (aftredend: de H.H. Ir. A. G. Bosman, J. H. Schriller, J. H. A. Manders en Mr. C. Beekenkamp). 3° Benoeming van vier leden van de Commissie voor het Openbaar Slachthuis (aftredend: de H.H. Th. M. W. Bergers, J. A. van der Eeijden, J. J. van Stralen en E. van Eeeke). 4° Benoeming van twee leden van de Commissie voor den Markt- en Havendienst (aftredend: de H.H. J. Wilbrink en J. J. Vallentgoed). 5° Benoeming van drie leden van de Commissie voor de Huishoudelijke verordeningen en uit dezen van den Voorzitter (aftredend: de H.H. Mr. D. A. van Eek, J. H. A. Manders en Mr. C. Beekenkamp). 6° Benoeming van twee leden van de Commissie voor de Strafverordeningen (aftredend: de H.H. Mr. D. A. van Eek en Mr. C. Beekenkamp). 7° Benoeming van vijf leden van de Commissie voor het Onderwijs (aftredend: de H.H. J. G. van Es, Th. B. J. Wilmer, J. B. Meijnen, T. Groeneveld enJ. M. Vos). 8° Benoeming van 4 leden van de Commissie voor de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit (aftredend: de H.H. F. Eikerbout, Mr. D. A. van Eek, J. Wilbrink en E. J. Coster. 9° Benoeming van twee leden van de Commissie van Beheer over de gestichten „Endegeest", „Voorgeest" en„Rhijn- geest" (aftredende de heer J. B. Meijnenvacature de heer B. J. Huurman Dzn.). (184) 10° Benoeming van vier leden van de Commissie voor den Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst en den Keurings dienst van Waren (aftredend: de H.H. Th. B. J. Wilmer, J. G. van Es, A. van Rosmalen en C. Koole). 11° Benoeming van twee leden van de Commissie voor het Oud-Archief, uit de leden van den Raad (aftredend de H.H. M. H. de Reede en J. H. A. Manders). 12° Benoeming van twee leden van de Commissie voor het Oud-Archief, buiten de leden van den Raad (aftredend: de H.H. Dr. H. T. Ooienbrander en W. J. J. C. Bijle- veld). (183) 13° Benoeming van drie leden van de Commissie voor het Stedelijk Museum „de Lakenhal" (aftredend: de H.H. Prof. Dr. L. Knappert en Prof. Dr. W. Martin; vaca ture: de heer B. J. Huurman Dzn.). (180) 14° Benoeming van een lid van het Bestuur der Stedelijke Werkinrichting, buiten de leden van den Raad (aftre dend: de heer J. Heringa). (185) 150 Benoeming van een Commissaris der Gemeentelijke Hulpbank (Gemeentelijke Bank van Leening en Geld- schietbank) (aftredend: de heer Mr. F. J. J. Trapman). (182) 16° Benoeming van een lid en van een plaatsvervangend hd van de Commissie van onderzoek, bedoeld in art. 22 van het Reglement voor de werklieden in dienst van de gemeente Leiden (aftredend: de H.H. H. L. J. Tobé en F. Eikerbout). 17° Benoeming van een voorzitter en van een plaatsver vangend voorzitter der Commissie van advies, bedoeld in art. 35 van de verordening, regelende den rechts toestand van de ambtenaren der gemeente Leiden, (aftredendde H.H. Mr. C. Beekenkamp en H. L. J. Tobé). 18° Benoeming van een hd van de Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs. (181) 19° Benoeming van een tijdelijk leerares in het Duitsch aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, voor den cursus 19341935. (186) 20° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de wiskunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, voor den cursus 1934—1935. (lg7) 21° Benoeming van een tijdelijk leeraar in de plant- en dierkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, voor den cursus 1934—1935. (487) 22° Benoeming van een tijdelijk leeraar in rechtlijnig teekenen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, voor den cursus 1934—1935. (487) 23° Benoeming van een tijdelijk leerares in het Duitsch aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, voor den cursus 1934—1935. (137) 24° Praeadvies op het verzoek van Mej. C. J. Timmeren, om eervol ontslag uit hare betrekking van onderwij zeres aan de openbare Meisjesschool voor U.L.O. (188) 25° Praeadvies op het verzoek van Mej. C. A. Roeper Bosch, om eervol ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres aan de openbare lagere school aan den Zuidsingel A. (439) 26° Voorstel tot wijziging van de met den Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken d.d. 13 Maart 1931 gesloten pachtovereenkomst inzake het vischrecht in de Haar lemmertrekvaart. (190) 27° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de verbreeding en verbetering van het gedeelte Zoeterwoudschesingel tusschen de Wasstraat en de van Disselbrug, met bijkomende werken. (191) 28° Voorstel tot beschikbaarstelling van in 1934 benoodigde gelden voor de inrichting van een bouwbureau en het doen van verschillende betalingen voor verdere doel einden in verband met den bouw van het nieuwe stadhuis. (192) 29° Voortzetting van de behandeling van het voorstel tot vaststelling van een verordening, houdende regeling van den rechtstoestand van de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Leiden. (105 en 137) 30° Voorstel tot het geven van namen aan verschillende straten en een tweetal bruggen. (193) 31° Voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende de heffing van schoolgeld voor het gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs te Leiden. (195) 32° Voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende de invordering van schoolgeld voor het gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs te Leiden. (195) 330 Voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende de heffing van schoolgeld voor het buitengewoon lager onderwijs te Leiden. (495) 34° Voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende de invordering van schoolgeld voor het buitengewoon lager onderwijs te Leiden. (495) 35^ Praeadvies op de adressen van de Nederlandsche Centrale Reddingsbrigade te Rotterdam en van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportver- eemgingen, van den A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland, afd. Watertoerisme, en van den Neder- landschen Kanobond, inzake het in het leven roepen van een verordening ter voorkoming van verdrinking bij beoefening van de watersport. (494) 36° Praeadvies op het voorstel van den heer van Eek c.s. inzake inperking van de werkloosheid. (152) 36a Voorstel tot vaststelling van een verordening regelende de heffing van vergunningsrecht voor hotelvergunningen. (196) 37° Verdeeling van den Raad in Sectiën. Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk: de heeren van Eek Tobé, mevrouw Braggaarde Does, de heeren Kuipers, Vallentgoed, van Es, Verweij, van der Reijden, Coster, Manders, Lombert, Schoneveld, van Tol, Koole, mevrouw de Cler—de Bruijn, de heeren Vos, Bergers, Wilmer, Kooistra, Beekenkamp, de Reede, Tepe, Splinter, Romijn, Meijnen, Klkerbout, van Rosmalen, van Stralen, Goslinga, Wilbrink Bosman, van Weizen en Groeneveld. Afwezig zijn de heer van Eecke, wegens uitstedigheid en de heer Schüller, wegens ongesteldheid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1