Vergadering ran Maandag 6 Augustus 1934. MAANDAG 6 AUGUSTUS 1934. 337 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de waarnemend Burgemeester, de heer J. SPLINTER Gzn. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een regentes van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (159) 2° Praeadvies op het verzoek van Dr. J. C. M. Timmer mans om ontslag uit zijne betrekking van Stadsge neesheer. (160) 3° Praeadvies op het verzoek van den heer J. A. G. van der Veer, om ontslag uit zijne betrekking van leeraar in de Oude Talen aan het Gymnasium. (161) 4° Praeadvies op het verzoek van Mej. M. H. Nederburgh om ontslag uit hare betrekking van leerares in teekenen en kunstgeschiedenis aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (162) 5° Voorstel in zake het opschorten van het aan den heer W. A. Kriest als hoofd van de opleidingsschool voor Gymnasium en H. B. S. aan de Aalmarkt te verleenen ontslag. (163) 6° Voorstel tot overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van verschillende strookjes grond. (164) 6a Voorstel tot aankoop van eenige strookjes grond in verband met de verbreeding en de verbetering van het gedeelte Zoeterwoudschesingel tusschen de trambaan Leiden's-Gravenhage en het sportterrein en tot be schikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (179) 7° Voorstel in zake het aangaan van kasgeldleeningen gedurende het tijdvak 15 Augustusultimo December 1934. (165) 8° Voorstel in zake wijziging van de met het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiëele Adviezen der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten aangegane overeenkomst, betreffende contróle van gemeente diensten. (166) 9° Voorstel tot verkoop van het gastoestellenlokaal met aangebouwde fitterswoning en bergplaats, gelegen aan den Gemeeneweg te Hazerswoude (Dorp), aan de Pro vincie Zuid-Holland. (167) 10° Voorstel in zake herziening van het plan van uitbrei ding voor de gemeente Leiden, vastgesteld bij Raads besluit van 6 November 1933 en herzien bij Raads besluit van 26 Januari 1934, alsmede van het plan van uitbreiding, vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 April 1907 en laatstelijk herzien bij Raadsbesluit van 6 Novem ber 1933. (168) 11° Voorstel tot het aanleggen van electrische verlichting en tot verbetering van de centrale verwarming in het gebouw van de o. 1. school aan den Zuidsingel en tot vaststelling van den desbetreffenden begrootingsstaat. (169) 12° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de vervanging van de Spoorhavenbrug in den Morschsingel door een nieuwe brug. (170) 13° Voorstel tot het verstrekken van een uitkeering aan de Vereeniging Leidsche Belastingophaaldienst ter dekking van het tekort van de rekening over 1933 en vorige jaren en tot vaststelling van den desbetreffenden begrootingsstaat. (171) 14° Voorstel tot wijziging van de verordening betreffende de wedden van het personeel van den Districts-Keu- ringsdienst van Waren. (172) 15° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten be hoeve van: a. den bouw van het zuidelijk rioolgemaal der centrale rioleering op het terrein tusschen de Geeregracht en het Plantsoen; b. de verbetering van de verbinding tusschen de Geere gracht en de Jan van Houtbrug; c. het leggen van de persleiding van het onder a. be doelde rioolgemaal; d. het leggen van een stamriool in de Korevaarstraat. (173) (Voorzitter.) 16° Voorstel tot wijziging van: a. de verordening, regelende de voorwaarden, waaronder ten behoeve van bijzondere bewaarscholen subsidie uit de gemeentekas wordt verleend; b. de verordening, regelende het openbaar bewaarschool- onderwijs in de gemeente Leiden. (174) 17° Voorstel: a. tot opheffing van de o. 1. opleidingsscholen voor U.L.O. aan den Maresingel A en B en tot stichting van een nieuwe opleidingsschool voor U.L.O. aan den Maresingel; b. tot opheffing van de o. 1. scholen aan de Paul Krugerstraat A en B en tot stichting van een nieuwe o. I. school aan de Paul Krugerstraat. (175) 18° Voorstel: a. tot het verleenen van ontslag aan den heer A. Oitten- broek, als hoofd van de opleidingsschool voor U.L.O. aan den Maresingel A en aan den heer W. van der Laan, als hoofd van de opleidingsschool voor U.L.O. aan den Maresingel B; b. tot het stellen van den heer H. van der Jagt, thans hoofd van de o. 1. school aan de Paul Krugerstraat B, aan het hoofd van de nieuwe o. 1. school aan de Paul Krugerstraat c. tot overplaatsing van verschillende onderwijzers en onderwijzeressen. (176) 19° Praeadvies op het voorstel van den heer van Eek c.s. in zake inperking van de werkloosheid. (152) 20° Voorstel tot vaststelling van: a. eene verordening regelende de heffing van school gelden aan het Gymnasium, de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus en de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te Leiden; b. eene verordening regelende de invordering van de sub a. bedoelde schoolgelden. (177 en 178) Tegenwoordig zijn 28 leden, namelijk: de heer Kuipers, mevrouw Braggaarde Does, de heeren Tobé, Coster, Vallentgoed, Kooistra, van Eecke, Koole, van Tol, Schone- veld, Beekenkamp, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren "van der Reijden, Tepe, Splinter, Goslinga, Romijn, Bergers, Eikerbout, Wilbrink, Vos, van Rosmalen, van Weizen, de Reede, Bosman, Groeneveld, Manders en Wilmer. Afwezig zijn de heer Schüller, wegens ongesteldheid, de heeren van Eek, Meijnen, Verweij en Lombert, wegens uit- stedigheid en de heeren van Es en van Stralen. De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van 9 Juli 1934 en van 16 Juli 1934 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Beschikking van den Commissaris der Koningin, waarbij aan den Burgemeester verlof wordt verleend om zich van 1 tot en met 31 Augustus buiten de gemeente op te houden. 2°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde Raadsbesluiten: a. van 14 Mei 1934, in zake aankoop van het perceel grond aan den Rijnzichtweg, te Oegstgeest, kad. bekend Sectie B. No. 1935 van de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom, te 's-Gravenhage, en tot vaststelling van de desbetreffende begrootingsregelingen b. van 2 Juli 1934 tot: 1°. vaststelling van een verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Leiden en van een verordening op het beheer van het grondbedrijf der gemeente Leiden; 2°. verhooging van verschillende posten der begrooting, dienst 1933, waarvan de raming te laag is gebleken en tot toevoeging van eenige nieuwe posten aan die begrooting. c. van 9 Juli 1934 tot: 1°. vaststelling van de begrootingsregeling betreffende het aanbrengen van een dakbedekking van bimsbeton in de runderslachthal en eenige andere lokalen van het Openbaar Slachthuis en het verrichten van bijkomende werken; 2°. administratieve regeling van eenige begrootingsposten, het dienstjaar 1933 betreffende; d. van 13 Juni 1934 betreffende de begrootingsregeling voortvloeiende uit het aangaan van een geldleening. e. van 18 Juni 1934 tot: 1°. beschikbaarstelling van gelden voor de versterking van de overkluizing van het Kort Rapenburg met bijkomende werken 2°. wijziging van de begrooting, dienst 1933, in verband

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1