Vergadering van Maandag 16 Juli 1934. MAANDAG 16 JULI 1934. 335 Geopend des namiddags te vijf uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SAKDEBAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Beëediging en installatie van het nieuw benoemde raads lid, den heer A. J. Schoneveld. 2° Voorstel tot aankoop van de perceelen Vischmarkt Kis. 9 en 10 van de K.V. Schlatmann's Confectie- en Manu- facturenhandel ,,de Faam" te Leiden en van de perceelen Vischmarkt Kis. 16 en 17 van de K.V. „De Faam" Maat schappij van Handel in Manufacturen en aanverwante artikelen te Haarlem, en tot vaststelling van de des betreffende begrootingsregeling. (157) 3° Voorstel om ten aanzien van aan de Koenesteeg te bouwen woonhuizen toestemming te verleenen tot overschrijding van de bij de verordening op het bouwen en sloopen voorgeschreven maximum-hoogte. (158) Tegenwoordig zijn 29 leden, namelijk: de heeren Vallent- goed, van Eek, Lombert, Tobé, van Es, mevrouw Braggaar de Does, de heeren van der Eeijden, Verweij, Koole, Kuipers, Eikerbout, Beekenkamp, van Eecke, Coster, Vos, Bergers, van Tol, Wilmer, van Weizen, van Stralen, de Beede, van Eosmalen, Groeneveld, Wilbrink, Splinter, Goslinga, Tepe, mevrouw de Clerde Bruijn en de heer Schoneveld. Afwezig zijn de heer Eomijn, wegens uitstedigheid, de heer Schüller, wegens ongesteldheid en de heeren Bosman, Kooistra, Manders en Meijnen. De vaststelling van de notulen van het verhandelde in de vergadering van 9 Juli 1934, wordt tot een volgende vergadering aangehouden. De Voorzitter stelt allereerst aan de orde: I. Beëediging en installatie van het nieuw benoemde raadslid, den heer A. J. Schoneveld. De Voorzitter verzoekt den Secretaris den heer Schoneveld binnen te leiden. De heer Schoneveld, door den Secretaris binnengeleid, legt in handen van den Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eeden af. De Voorzitter wenscht den heer Schoneveld geluk met zijn benoeming, de hoop uitsprekende dat hij met ijver en opge wektheid het raadslidmaatschap zal vervullen en verzoekt hem de voor hem bestemde zetel in te nemen. De Voorzitter deelt hierna mede, dat zijn ingekomen: 1°. Dankbetuiging van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana voor de betuiging van deelneming in het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Kederlanden. 2°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van een afschrift van de Koninklijke Besluiten houdende goed keuring van de raadsbesluiten van 19 Maart en 16 April 1934 resp. tot wijziging van de verordening, regelende de heffing van gelden voor het bezichtigen van het Stedelijk Museum „de Lakenhal", te Leiden en tot wijziging van de verordening regelende de heffing van weegloonen en plaatsgelden aan de Gemeentewaag en van weegloonen aan de Vette Varkens- markt te Leiden. 3°. Missive van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten van 18 Juni 1934: a. tot kostelooze overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van strooken voor straat bestemden grond nabij de Tomatenstraat en de Meloenstraat toebehoorende aan H. P. Jansen; b. tot verhuring van de groote speelplaats van de voor malige bewaarschool aan de van der Werfstraat aan J. A. van der Eeyden Jr.; c. tot wijziging van de met J. P. van Berge Henegouwen aangegane overeenkomst van huur en verhuur betreffende het perceel Aalmarkt Ko. 12; d. tot verhuring van de bovenwoning Breestraat 114a, aan Mej. C. A. L. van Schaik. 4°. Mededeeling van Gedeputeerde Staten, dat zij hunne beslissing op het raadsbesluit van 6 Kovember 1933 tot vaststelling van een nieuw uitbreidingsplan en tot herziening van het bestaande uitbreidingsplan hebben verdaagd. Worden voor kennisgeving aangenomen. Aankoop perceelen aan de Vischmarkt; e. a. (Voorzitter e.a.) De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Balans en winst- en verliesrekening van de K.V. Leidsche Duinwater Maatschappij. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten de stukken voor de leden in de leeskamer ter visie te leggen. 2°. Verzoek van de Vereeniging voor Schoolkinderkleeding en Schoolkindervoeding om subsidie over het jaar 1935. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten het verzoek te behandelen tegelijk met de begrooting voor 1935. 3°. Verzoek van Mej. M. IJ. Kederburgh om ontslag uit hare betrekking van leerares in handteekenen en kunst geschiedenis aan de H.B.S. voor Meisjes. 4°. Begrooting van den Armenraad voor het jaar 1935 en rekening en verantwoording van die instelling over 1933. Worden gesteld in handen van Burgemeester en Wet houders om praeadvies. De Voorzitter stelt thans aan de orde: II. Voorstel tot aankoop van de perceelen Vischmarkt Nis. 9 en 10 van de N.V. Schlatmann's Confectie- en Manufacturcn- handel „de Faam" te Leiden en van de perceelen Vischmarkt Nis. 16 en 17 van de N.V. „De Faam" Maatschappij van Handel in Manufacturen en aanverwante artikelen te Haarlem, en tot vaststelling van de desbetreffende begrootingsregeling. (Zie Ing. St. Ko. 157.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten. III. Voorstel om ten aanzien van aan de Koenesteeg te bouwen woonhuizen toestemming te verleenen tot over schrijding van de bij de verordening op het bouwen en sloopen voorgeschreven maximum-hoogte. (Zie Ing. St. Ko. 158.) De heer van Eek is in het algemeen geen voorstander van verbreking van de verhouding tusschen bouwhoogte en breedte van de aangrenzende straatintusschen zal hij tegen dit voorstel geen overwegend bezwaar maken. Spreker heeft echter gelezen, dat in de te bouwen arbeiderswoningen de toegelaten maximum-hoogte 2.70 M. en zelfs voor slaap kamers 2.50 M. zal worden; dat acht spreker uit hygiënisch oogpunt zeer afkeurenswaardig. Bij de in Kederland veelal bestaande gewoonte om met dichte ramen te slapen, is het uit hygiënisch oogpunt zeer aanbevelenswaardig, de slaap kamer vrij hoog te maken, opdat de lucht gezuiverd wordt. Het verdient toch geen aanbeveling, hier vergunning te geven om de hoogte te brengen op 2.50 M. De Voorzitter zegt, dat dit niet aan den Eaad ter beslissing behoort. De heer van Eek geeft toe, dat de Eaad alleen moet be slissen over de afwijking van de bouwhoogte, maar de hoogte der kamers is toch opgenomen in het planwanneer het plan wordt goedgekeurd, vloeit daaruit toch voort, dat op deze wijze gebouwd zal worden. Spreker heeft dus ernstig bezwaar tegen het geven van deze vergunning. Uit hygiënisch oog punt moet het sterk afgekeurd worden, dat de slaapkamers vooral niet voldoende hoogte hebben. De heer Splinter zegt, dat de bouwverordening het bouwen met dergelijke hoogten mogelijk maakt. Ku mag de heer van Eek dit uit hygiënisch oog-punt afkeuren, maar 2.50 M. is een hoogte, die voor slaapverdiepingen vrij geregeld toe gepast wordt, evenals 2.70 M. voor woonkamers. Er is daarom geen aanleiding om in dit geval de gevraagde ontheffingen te weigeren. Wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten. De Voorzitter vraagt of thans een der leden nog iets in het belang van de gemeente heeft in het midden te brengen. Kiemand het woord verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1