GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 143 ISeSKOHGir STUKKE». M. 157. Leiden, 14 Juli 1934. De onderhandelingen, die met de MV. Schlatmann's Confectie en Manufacturenhandel ,,de Faam" en de MV. ,,de Faam" Maatschappij van Handel in Manufacturen en aanverwante artikelen, werden gevoerd over den aankoop van de voor den bouw van een nieuw raadhuis benoodigde perceelen aan de Vischmarkt 9, 10, 16 en 17, hebben tot overeenstemming geleid. De eigenaressen hebben zich bereid verklaard bij minnelijke overeenkomst genoegen te nemen met een bedrag van 237.500.in totaal voor volledige schadeloosstelling en voor dit bedrag lxaar eigendommen aan de gemeente over te dragen. Aangezien wij dit bedrag, bij de bepaling waarvan rekening is gehouden met verschillende schadefactoren, aannemelijk achten, geven wij Uwe Vergadering, in overeenstemming met het ter visie gelegd advies van den rechtsgeleerden raadsman der gemeente, in overweging: a. aan te koopen: le. van de MV. Schlatmann's Confectie en Manufacturen handel „de Faam", gevestigd te Leiden, voor de som van 130.000.vrij van hypotheken en andere zakelijke lasten en huren, de perceelen aan de Vischmarkt nis 9 en 10, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie G no. 1620, groot 1 A. 92 c.A.; 2e. van de MV. „De Faam" Maatschappij van Handel in Manufacturen en aanverwante artikelen, gevestigd te Haar lem, voor de som van 107.500.vrij van hypotheken en andere zakelijke lasten en huren, de perceelen aan de Visch markt nis 16 en 17, kad. bekend gemeente Leiden, Sectie G no. 1645, groot 2 A. 98 c.A.; een en ander verder onder de voorwaarden, genoemd in het advies van den rechtsgeleerden raadsman der gemeente b. door vaststelling van den mede-overgelegden begrootings- staat, model D, dienst 1934, een bedrag van 245.100.uit het stadhuisfonds te onzer beschikking te stellen voor de sub a bedoelde aankoopen, met inbegrip van de kosten van overdracht. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. M. 158. Leiden, 14 Juli 1934. De firma J. 't Hart en D. Aanen heeft ons vergunning gevraagd, tot het bouwen o.m. van 8 woonhuizen aan de Koenesteeg, op het terrein kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie D Ms 389, 390, 387, 1060, 1061, 1062, 1180 en 1627. Blijkens de overgelegde teekeningen zal de bij artikel 19, eerste alinea, van de verordening op het bouwen en sloopen voorgeschreven maximum-hoogte voor gebouwen ter plaatse in dier voege worden overschreden, dat de woningen zullen worden opgetrokken tot 6 M. boven den weg, terwijl de voor geschreven maximum-hoogte in de steeg van 5.32 M. tot i 5.40 M. bedraagt. Deze overschrijding kan echter ingevolge de laatste alinea van art. 19 der genoemde verordening met toestemming van Uwe Vergadering plaats hebben. Tri overeenstemming met het gevoelen van de Commissie van Fabricage zijn wij van oordeel, dat die toestemming in casu zonder bezwaar kan worden verleend, aangezien aan de overzijde van de te bouwen woningen bebouwing, behoudens een klein gedeelte bergruimte, niet aanwezig is. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien, met verwijzing naar de in de Leeskamer ter inzage liggende stukken, in overweging, ten aanzien van de door de firma 't Hart en Aanen aan de Koenesteeg, op het terrein kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie D Ms. 389, 390, 387, 1060, 1061, 1062, 1180 en 1627 te bouwen woonhuizen, toe te staan, dat de bij artikel 19, eerste alinea, der verordening op het bouwen en sloopen voorgeschreven maximum-hoogte in dier voege wordt over schreden, dat die woningen tot 6 M. boven den weg worden opgetrokken. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1