Vergadering van Maandag 9 Juli 1934. MAANDAG 9 JULI 1934. 289 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter de heer Burgemeester MrA. VAN DE SAN DE B AKHUYZE N Te behandelen onderwerpen: 1° Praeadvies op het verzoek van Mej. A. N. Ingeneeger om ontslag uit hare betrekking van hoofd van de bewaarschool aan de Gortestraat. (153) 2° Eekening, dienst 1933, van de Stedelijke Werkinrichting. (146) 3° Voorstel tot verkoop van een gedeelte bouwterrein aan de Lucas van Leydenstraat, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie K., No. 2695 (ged.), aan de N.V. De Leidsche Wasscherij, v/h B. C. J. van Ommeren, te Leiden. (147) 4° Voorstel inzake aankoop van een tweetal strooken grond in den Eodenburgerpolder ten behoeve van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit. (118) 5° Voorstel inzake den aankoop van een gedeelte grond in den Eodenburgerpolder, kad. bekend Gemeente Lei den, Sectie M No. 4655 (ged.), van de Noord-Zuid- Hoüandsche Tramweg Maatschappij N.V., te Haarlem en de beschikbaarstelling van de voor dien aankoop en voor het maken van een overweg over de trambaan tegenover de Koninginnelaan benoodigde gelden. (149) 6° Voorstel in zake de goedkeuring en uitvoering van het gewijzigde en uitgewerkte Stadhuisplan van architect O. J. Blaanw. (143) 7° Voorstel: a. tot intrekking van het raadsbesluit van 19 December 1933 tot wijziging van de verordening, betreffende het verleenen van kostelooze genees- en heelkundige hulp aan onvermogenden en den werkkring en de bezoldiging van de Stadsgeneesheeren, te Leiden; b. tot vaststelling van een nieuwe verordening tot wijziging van de sub a genoemde verordening. (150) la Administratieve regeling van eenige begrootingsposten, het dienstjaar 1933 betreffende. (154) 7b Voorstel: 1° tot het aangaan van een overeenkomst tot levering van electriciteit door de Gemeente Gouda aan de Gemeente Leiden en door Leiden aan Waddinxveen; 2°. tot het verleenen van ontheffing aan Waddinxveen van het bepaalde bij artikel 3 van de door die gemeente met Leiden gesloten stroomleveringsovereenkomst, voor zooveel betreft de levering van gas door Gouda aan ingezetenen in enkele gedeelten van Waddinxveen. (155) 7c Voorstel in zake het aanbrengen van een dakbedekking van bimsbeton in de runderslachthal en eenige andere lokalen van het Openbaar Slachthuis en het verrichten van bijkomende werken. (156) ld Voortzetting van de behandeling van het voorstel tot wijziging van het Eeglement van Orde voor de ver gaderingen van den Eaad der gemeente Leiden. (106) 7e Voortzetting van de behandeling van het voorstel in zake het dempen van het Levendaal c.a., het doortrekken van de Oegstgeesterlaan en de Mariënpoelstraat c.a., alsmede tot het vaststellen van de desbetreffende be- grootingsregelingen en van verordeningen resp. op de heffing en de invordering van een belasting onder den naam van „Baatbelasting Levendaal" te Leiden en van de daarbij te houden interpellatie van den heer van Stralen in zake de demping van het Levendaal en de doortrekking van de Oegstgeesterlaan en de Mariënpoel straat. (139) 7/ Voorstel om in te trekken het raadsbesluit van 16 April 1934 in zake verhooging van het over 1934 aan de Vereeniging Schoolkinderkleeding en Schoolkinder voeding toegekende subsidie. (122) Ig Beantwoording van de interpellatie van den heer Kuipers in zake verhooging van het pensioenverhaal op de wedden van het gemeentepersoneel. Ih Praeadvies op de motie van den heer van Eosmalen in zake het vervangen van mannelijke suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal" door vrouwelijke. (123) Ontslag hoofd bewaarschool-Gortestraat (Voorzitter.) li Interpellatie van den heer Kuipers in zake de belooning van de suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal". 8° Voorstel in zake het opzeggen van het lidmaatschap van de vereeniging „Tuinbouwonderlinge" en het aan sluiten van de gemeente bij de Eijksverzekeringsbank voor de in de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 bedoelde verzekering van in dienst der gemeente werk zaam zijnde personen. (151) 9° Voorstel tot vaststelling van eene verordening, houdende regeling van den rechtstoestand van de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Leiden. (105 en 137) 10° Praeadvies op het voorstel van den heer van Eek c.s. in zake inperking van de werkloosheid. (152) Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk de heeren van Eek, Kuipers, Manders, Lombert, Coster, mevrouw Braggaarde Does, de heeren Tobé, van Eecke, Vos, Kooistra, van Es, Wilbrink, de Eeede, Eikerbout, Beekenkamp, van Stralen, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Vallentgoed, Meijnen, van Tol, van Eosmalen, Tepe, Splinter, Goslinga, Eomijn, Bergers, Wilmer, Bosman, van Weizen, Koole, van der Eeijden, Groeneveld en Verweij. Afwezig zijn de heer Schüller, wegens ongesteldheid en de heer Huurman. De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van 2 Juli 1934 en van 5 Juli 1934 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten: a. van 16 April 1934 tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een garage met twee bovenwoningen ter plaatse van den bestaanden toegang naar het politiebureau en van het gesloopte perceel Langebrug No. 103. b. van 4 Juni 1934, 1°. tot overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van gedeelten grond en water aan de Aloëlaan van de N.V. Bouw en Exploitatie Maatschappij „Ons Eigendom" 2°. tot het opdragen van het aanbrengen van een gesloten wegdek op de Jan van Goyenkade aan de N.V. De Geruisch- looze Weg, te Heemstede; 3°. tot aankoop van de perceelen aan de Lange Bouwe- louwensteeg Nis 25, 27, 29 en 31 van de Fa. Gebroeders Stokkermans. 4°. tot verhooging van verschillende posten der begrooting, dienst 1933, waarvan de raming te laag is gebleken, alsmede tot toevoeging van eenige nieuwe posten aan die begrooting. c. van 2 Juli 1934 tot het aangaan van een tweetal geld- leeningen. 2°. Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij de gemeente Leiden is geplaatst op de lijst van gemeenten, waar de splitsing van de drankvergunningen in tap- en slijtvergunningen van toepassing is. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van J. A. G. van der Veer om ontslag uit zijne betrekking van leeraar in de oude talen aan het Stedelijk Gymnasium. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. 2°. Voordracht van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis ter benoeming van eene regentes. Zal worden opgenomen onder de Ingekomen Stukken. Aan de orde is alsnu I. Praeadvies op het verzoek van Mej. A. N. Ingeneeger om ontslag uit liare betrekking van hoofd van de bewaarschool aan de Gortestraat. (Zie Ing. St. No. 153.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming over eenkomstig het praeadvies van Burgemeester en Wethouders besloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1