GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 145 n »l KX ST ('KKEK. N°. 159. Leiden, 7 Juli 1934. Weledelachtbare Heeren. Wegens het overlijden van de regentes Mevrouw B. lïeyst Vreeburg, heeft het Bestuur van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis de eer U het vol gende tweetal voor te stellen: Mevrouw M. BLOKAberson Mevrouw K. MOOLENBUBGH—Harmens, „waaruit" volgens ons reglement „de keus zal worden bewerkstelligd door den Gemeenteraad." Namens het Bestuur voorn J. W. Verbergt. Secretaris-Regent Aan den Gemeenteraad van Leiden. N°. 160. Leiden, 27 Juli 1934. Tegen inwilliging van het hieronder afgedrukte verzoek van Dr. J. O. M. Timmermans bestaat nocli bij de Commissie voor den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheids dienst, noch bij ons College bezwaar. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging aan Dr. J. C. M. Timmermans op diens verzoek eervol ontslag uit zijne betrekking van Stadsgeneesheer te verleenen, in te gaan op 15 Augustus a.s. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden 16.7.34 Aan den Edelachtbaren Baad der gemeente Leiden. Ondergeteekende heeft de eer u te verzoeken hem eervol ontslag als gemeente-geneesheer te willen verleenen. Daar mijn gezondheidstoestand mij verhindert mijn werk zaamheden nog gedurende langeren tijd behoorlijk waar te nemen, verzoek ik u mij het ontslag op korte termijn te willen verleenen. Hoogachtend uw dn. Dr. J. C. M. Timmermans. N°. 161. Leiden, 27 Juli 1934. Tegen inwilliging van nevensgaand verzoek van den heer Drs. J. A. G. van der Veer bestaat bij ons College geen bezwaar. Mitsdien geven wij Uwe Vergadering in overweging den heer Drs. J. A. G. van der Veer, met ingang van 1 September 1934, eervol ontslag te verleenen uit zijn betrekking van leeraar in de Oude Talen aan het Gymnasium alhier. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Wetli. van Leiden. Leiden, 7 Juli 1934. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Ondergeteekende J. A. G. van der Veer, leeraar in de Oude Talen aan het Stedelijk Gymnasium, verzoekt hierbij eervol ontslag ingaande 1 September 1934 wegens het aan vaarden van een benoeming aan het Stedelijk Gymnasium te Schiedam. Hoogachtend, J. A. G. v. d. Veer. N°. 162. Leiden, 27 Juli 1934. Aangezien tegen inwilliging van nevensgaand verzoek van Mejuffrouw M. H. Nederburgh bij ons College geen bezwaar l -^taat, geven wij Uwe Vergadering in overweging haar, met ingang van 1 November 1934, eervol ontslag te ver leenen uit hare betrekking van leerares in teekenen en kunstgeschiedenis aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes alhier. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden 11 Juli 1934 Aan den Baad der Gemeente Leiden, Ondergeteekende, leerares handteekenen en kunstgeschie denis aan de HBS voor Meisjes te Leiden, verzoekt U beleefd haar tegen 1 November 1934 eervol ontslag te willen ver leenen uit haar betrekking, daar haar gezondheidstoestand van dien aard is, dat zij haar taak in deze moeilijk naar behooren kan blijven vervullen. Hoogachtend Uwe dw. M. H. Nederburgh. N°. 163. Leiden, 27 Juli 1934. In den loop van de maand Januari 1935 hoopt de heer W. A. Kriest, hoofd van de opleidingsschool voor Gymnasium en H. B. S. aan de Aalmarkt, den 65-jarigen leeftijd te be reiken. Aangezien wij hem op dien grond, krachtens het be paalde bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening van 22 Februari 1926 (Gemeenteblad No. 1), met ingang van 1 Februari 1935 ontslag zouden moeten verleenen, heeft de heer Kriest ons bij het in de Leeskamer ter inzage liggend schrijven verzocht, tot het einde van den dan loopenden cursus d.i. tot 1 September 1935 in functie te mogen blijven, waarboe het tweede lid van het aangehaalde artikel de moge lijkheid opent. Inzonderheid waar het hier het hoofd van een opleidings school voor Gymnasium en H. B. S. geldt, komt het ons wenschelijk voor, dat dit verzoek wordt ingewilligd. Mitsdien stellen wij U voor, ons te machtigen, het aan den heer W. A. Kriest als hoofd van de opleidingsschool voor Gymnasium en H. B. S. aan de Aalmarkt met ingang van 1 Februari 1935 te verleenen ontslag op te schorten tot 1 Sep tember 1935. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 164. Leiden, 27 Juli 1934. In verband met be- en verbouwing ter plaatse, dienen de hieronder genoemde gedeelten grond aan de gemeente te worden overgedragen. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging te be sluiten kosteloos in eigendom en onderhoud bij de gemeente over te nemen: a. van B. S. Vies c. s., te Leiden, het strookje grond, groot 0.50 M2., deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie G. No. 293, op de overgelegde situatieteekening I in gele kleur aangegeven, gelegen aan de Breestraat, hoek Steen,schuur b. van J. de Lange c. s., te Leiden, de strook grond, groot 95 M2., deel uitmakende van het perceel, kadastraal be kend gemeente Leiden, sectie K. No. 4056, op de overgelegde situatieteekening II in gele kleur aangegeven., gelegen aan den Lagen Bijndijk; e. van H. O. Brummelkamp, te Leiden, het strookje grond, groot 0.70 M2., deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leiden, secGe H. No. 624, op de overge legde situatieteekening III in gele kleur aangegeven, gelegen aan de Haarlemmerstraat, hoek Hooglandsche Kerksteeg; d. van de Coöp. Groenten-, Fruit- en Bloemenveilingsver- eeniging Leiden en Omstreken G. A., de strook grond, groot 145 M2., deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. No. 1324, op de overgelegde kaart IV in bruine kleur aangegeven, gelegen nabij den Zoeter- woudschen weg; e. van P. Oudshoorn, te Leiden, de strookjes grond,te zamen groot 10 M2., deel uitmakende van het. perceel, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie P. No. 1894, op de overgelegde situatieteekening V in gele kleur aangegeven, gelegen aan den Morschweg en de De Wetstraat; van M. C. van Straten c. s. te Leiden, de strook grond, groot 13,75 M2., deel uitmakende van het perceel, kada straal bekend gemeente Leiden, sectie M No. 5224, op de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1