GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 141 IN6EKOHEN KTI KKEX. 3tf°. 154. Leiden, 6 Juli 1934. Wij hebben de eer U mede te deelen, dat alsnog eenige wijzigingen van administratieven aard in de gemeente- begrooting voor 1933 dienen te worden aangebracht. Bedoelde wijzigingen zijn de navolgende: Bij Raadsbesluit van 29 Mei 1933 (Ingek. Stukken no. 112) werd ten behoeve van den bouw van gemeente wege van 55 arbeiderswoningen op een terrein tusschen de de Lusthoflaan en de Os- en Paardenlaan een bedrag van 177.400.beschikbaar gesteld, n.l. 144.700.voor den bouw en 32.700.voor de kosten van straataanleg, rioleering en bijkomende werken. Vermits het op dat tijdstip niet zeker was, of ten behoeve van dit bouwplan op aannemelijke voorwaarden rijksvoor schot zou worden verkregen, werd ter dekking van boven genoemde kapitaalsuitgaven voorshands tot verhooging van den post „geldleening" overgegaan. Inmiddels werd bij Ministeriëele beschikking van 15 December 1933 no. 9793 M/v. 3681 afd. Volksgezondheid ten behoeve van dezen woningbouw een rijksvoorschot toe gekend, welk voorschot tengevolge van lagere aannemings sommen dan waarop aanvankelijk gerekend wasop ƒ148.250.(bouw 115.250.straataanleg ƒ33.000. dus ƒ29.150.lager, kon worden vastgesteld. De in verband met een en ander alsnog aan te brengen wijzigingen in de gemeentebegrooting voor 1933 zijn op den bijgaanden begrootingsstaat aangegeven. Voorts werd bij Raadsbesluit van 26 Juni 1933 (Ingek. Stukken no. 131) beschikbaar gesteld voor: 1°. den aanleg van de P. J. Blokstraat tusschen de Fruinstraat en de Kernstraat (volgn. 845c) ƒ13.000. 2° de verbreeding van den toegang van de Fruinstraat nabij den Zoeterwoudschen Singel, alsmede van het daaraan aansluitende gedeelte van dien singel (volgn. 845d) 9.200. Aangezien de betrekkelijke werken als één geheel zijn uitgevoerd, is het niet mogelijk eene juiste verdeeling van de uitgaven over de beide posten aan te geven, zoodat het wenschelijk moet worden geacht de beide bedragen op één post uit te trekken. In verband hiermede wordt voorgesteld volgn. 845c, waarop 13.000.is uitgetrokken, te verhoogenme^9.200. en de omschrijving van dien post te doen luiden als volgt: „Kosten van den aanleg van de I'. JBlokstraat tusschen de Fruinstraat en de Kernstraat, alsmede van de verbreeding van den toegang van de Fruinstraat nabij den Zoeterwoud schen Singel en van het daaraan aansluitende gedeelte van dien singel en volgn. 845d met het bedrag van 9.200. tè verlagen. Een en ander is op den begrootingsstaat geregeld. Vervolgens worden vanaf 1933, behalve de kosten van bestratings-, rioleeringswerken e.d. voor rekening van parti culieren, ook die van bestratingswerken voor bedrijven, de Leidsche Duinwater-Maatschappij, de Tramweg Maatschap pijen en de Rijkstelefoon, welke vroeger, evenals de daar tegenover staande ontvangsten, op den gewonen dienst werden verantwoord, op den kapitaaldienst geboekt. In verband hiermede en tengevolge van de uitgaven voor meer bestratingswerken, dan waarop gerekend was, dient volgn. 840 „Kosten van werken voor rekening van 'particu lieren en bedrijven''', uitgetrokken op 200.000.met rond 125.000.te worden verhoogd, waartegenover volgn 723 der ontvangsten van den kapitaaldienstVergoeding van particu lieren en bedrijven terzake van door de gemeente uitgevoerde werkenmet eveneens rond 125.000.dient te worden aangevuld. Opgemerkt wordt, dat de omschrijving van bovenge noemde posten in overeenstemming met de nieuwe wijze van boeking is gebracht. Voorts moet in verband met de in dat fonds gestorte bedragen Volgn. 724 der ontvangsten van den kapitaaldienst „Fonds voor uitvoering van werken, bedoeld in art. 2, 2e lid sub b, van de verordening op den aanleg van straten en wegen (Gemeenteblad no. 33 van 1931)" met ƒ96.472.worden verhoogd. Van de in bovengenoemd fonds gestorte gelden moest echter een bedrag van 302.50 worden terugbetaald, in verband waarmede een nieuw volgnummer „volgn. 841a „Teruggave van te veel gestorte gelden in het „Fonds voor uitvoering van werken bedoeld in art. 2, 2e lid sub b, van de verordening op den aanleg van straten en wegen Gemeente blad no. 33 van 1931)" met 302.50 aan de begrooting moet w g den toegevoegd. Volgn. 842 Overboeking naar den kapitaaldienst 1934 van het „Fonds voor uitvoering van werken bedoeld in art. 2, 2e lid sub b, van de verordening op den aanleg van straten en wegen (Gemeenteblad no. 33 van 1931) dient dus met ƒ96.169.50 (ƒ96.472.ƒ302.50) te worden verhoogd. Wij geven U alsnu in overweging door vaststelling van den overgelegden begrootingsstaat, model D, tot de voor gestelde begrootingswijzigingen te besluiten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. K°. 155. Leiden, 6 Juli 1934. Onder mededeeling, dat ons College zich met de hieronder afgedrukte voorstellen van Commissarissen der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit kan vereenigen, geven wij, met verwijzing naar den inhoud van de missive van Commissarissen, Uwe Vergadering in overweging: a. over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst tot levering van electriciteit door de gemeente Gouda aan de gemeente Leiden en door de gemeente Leiden aan de ge meente Waddinxveen overeenkomstig het overgelegde concept b. aan de gemeente Waddinxveen voor den duur van de door haar met de gemeente Gouda gesloten gasleverings overeenkomst ontheffing te verleenen van het bepaalde in artikel 3 van de door Waddinxveen met Leiden gesloten stroomleveringsovereenkomst voor zoover betreft de levering van gas door Gouda aan ingezetenen van Waddinxveen, wonende langs den Bodegraafschen Straatweg en langs daarop aansluitende, later aan te leggen straten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 27 Juni 1934. Wij hebben de eer Uw College het volgende mede te deelen. Op 13 Mei 1932 is tusschen Reeuwijk, Waddinxveen en Leiden een overeenkomst gesloten, waarbij Reeuwijk zich verbond voor de levering van electriciteit aan perceelen langs den Bodegraafschen Straatweg onder de gemeente Waddinx veen, den benoodigden, van Gouda te betrekken, stroom aan Leiden te leveren, dat op zijn beurt zich verplichtte den stroom op dezelfde voorwaarden aan Waddinxveen te ver- koopen. Door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland werd tegen deze wijze van stroomlevering bezwaar gemaakt, omdat zij plaats had door middel van een aan de gemeente Waddinxveen toebehoorenden kabel, zonder dat vooraf door Reeuwijk aan Gouda schriftelijk toestemming voor de aanwezigheid van dien kabel in het grondgebied der gemeente Reeuwijk was gevraagd en verkregen, welke toestemming was vereischt krachtens de tusschen Reeuwijk en Gouda gesloten stroomleveringsovereenkomst. In verband daarmede drongen Gedeputeerde Staten er bij Reeuwijk op aan zich met Leiden en Waddinxveen als medebelang hebbenden over deze zaak met het gemeentebestuur van Gouda te verstaan, opdat de gerezen moeilijkheden ten spoedigste tot een oplossing werden gebracht. De daarop tusschen de drie gemeentebesturen gevoerde onderhandelingen hebben tot overeenstemming geleid om trent het sluiten van een nieuwe overeenkomst, overeen komstig het hierbijgaand concept, krachtens welke de levering van stroom aan Leiden ten behoeve van het hier boven genoemde gedeelte van de gemeente Waddinxveen niet meer door Reeuwijk, doch door Gouda zal plaats hebben, terwijl Leiden den aldus van Gouda betrokken stroom onder gelijke voorwaarden aan Waddinxveen zal leveren. Tegen het sluiten van deze overeenkomst, welke voor Leiden van zuiver formeelen aard is, bestaat bij onze Com missie geen bezwaar, zoodat wij Uw College in overweging geven den Raad voor te stellen daartoe over te gaan; de door onze Commissie namens de gemeente Leiden met Reeuwijk en Waddinxveen op 13 Mei 1932 gesloten overeen komst zal dan met ingang van den dag van inwerkingtreding van eerstgenoemde overeenkomst 1 Januari 1934 worden ontbonden. De onderhandelingen tusschen Waddinxveen en Gouda over de bovenbedoelde stroomleveringsovereenkomst hebben tevens geleid tot het sluiten van de mede hiernevensgaande overeenkomst tusschen beide gemeenten betreffende de levering van gas door Gouda aan de ingezetenen van Wad dinxveen, wonende langs den Bodegraafschen Straatweg en langs daarop aansluitende, later aan te leggen straten. Tegen de bedoelde gaslevering door Gouda aan Waddinxveen, waartoe op grond van artikel 3 der door Leiden met Waddinx-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1