Vergadering van Maandag 2 Juli 1934. MAANDAG 2 JULI 1934. 263 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DB SANDE BAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Voorstel tot het aangaan van een tweetal geldleeningen en tot vaststelling van de desbetreffende begrootings- regeling. (145) la Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemde raadslid, de heer A. J. Schoneveld. 2° a. Herstemming over artikel I van de verordening, houdende wijziging van de verordening betreffende de wedden van ambtenaren in dienst van de ge meente Leiden en voortzetting van de behandeling van die verordening; b. Eindstemming over het voorstel tot vaststelling van een verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Leiden en van een verordening op het beheer van het Grondbedrijf der gemeente Leiden en tot wijziging van de verordening betreffende de wedden van ambtenaren in dienst van de gemeente Leiden, in zijn geheel; c. Benoeming van den hoofdingenieur bij de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, Ir. F. Stok- huyzen, tot adjunct-directeur dier Fabrieken; d. Benoeming van den hoofdboekhouder der afdeeling administratie van de genoemde Fabrieken, W. Wig- gers, tot administrateur, hoofd der genoemde af deeling. (104 en 136) 3° Voorstel: a. tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van straataanleg op het aan de gemeente toebehoorend terrein ten Oosten van de van Speijkstraat b. tot verkoop aan H. P. Jansen van de perceelen bouwterrein ten Oosten van de Kortenaerstraat, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie N" Nis 334 ged. en 335 ged.; c. tot verkoop aan H. C. de Jong van het perceel bouwterrein, ten Oosten van den sub b. bedoelden grond, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie N Nis 334 ged. en 335 ged.; d. om het adres van het bestuur van de woningbouw- vereeniging „Eensgezindheid" inzake het te harer beschikking stellen van den sub b. bedoelden grond als afgedaan te beschouwen. (135) 4° Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leiden. (106) 5° Voorstel in zake het dempen van het Levendaal c. a., het doortrekken van de Oegstgeesterlaan en de Mariën- poelstraat c. a„ alsmede tot het vaststellen van de desbetreffende begrootingsregelingen en van verorde ningen resp. op de heffing en de invordering van een belasting onder den naam van „Baatbelasting Leven daal" te Leiden. (139) 6° Interpellatie van den heer van Stralen inzake de demping van het Levendaal en de doortrekking van de Oegst geesterlaan en de Mariënpoelstraat. 7° Voorste] tot wijziging van de verordening, houdende voorwaarden van opneming en verpleging van lijders in het Krankzinnigengesticht „Endegeest" en de af deeling voor jeugdige zwakzinnigen „Voorgeest" te Oegstgeest. (142) 7a Voorstel tot verhooging van verschillende posten der begrooting, dienst 1933, waarvan de raming te laag is gebleken en tot toevoeging van eenige nieuwe posten aan die begrooting. (144) 8° Voorstel om in te trekken het raadsbesluit van 16 April 1934 in zake verhooging van het over 1934 aan de Vereeniging Schoolkinderkleeding en Schoolkindervoe ding toegekende subsidie. (122) 9° Praeadvies op de motie van den heer van Rosmalen in zake het vervangen van mannelijke suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal" door vrouwelijke. (123) 10° Interpellatie van den heer Kuipers in zake de belooning van de suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal". (Voorzitter.) Tegenwoordig zijn alle leden, te weten: de heeren van Eek, Scliüller, Vallentgoed, van Eecke, Koole, Verweij, Eikerbout, Tobé, Kuipers, Meijnen, Coster, van Tol, mevrouw Braggaar de Does, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren van Ros malen, Vos, Manders, van Stralen, Bergers, Lombert, Tepe, Splinter, Goslinga, Romijn, Wilmer, Beekenkamp, Huurman, van der Reijden, Kooistra, Groeneveld, Wilbrink, Bosman, de Reede, van Es en van Weizen. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 18 Juni 1934 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives ten geleide van de goedgekeurde Raads besluiten a. van 14 Mei 1934 tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een nieuwe Volmolenbrug; b. van 4 Juni 1934 betreffende: 1°. aanbieding van schadeloosstellingen aan eigenaren van perceelen begrepen in het onteigeningsplan ten behoeve van den bouw van een nieuw Stadhuis eu de vei breeding van de Korenbrugsteeg en aankoop van de perceelen voor de aangeboden bedragen c.q. dagvaarding van de eigenaren, die de aanbieding niet aanvaarden. 2°. beschikbaarstelling van gelden voor de verbetering van de Jan van Goyenkade. 2°. Missive van Gedeputeerde Staten houdende mede- deeling, dat de beslissing op het Raadsbesluit van 4 Juni 1934 tot aankoop van een gedeelte tuin van de Leidsche Brood fabriek voor uitbreiding van de Veemarkt is verdaagd. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden om toe te staan, dat op Zondag 2 September reeds vanaf 10 uur 's morgens op de voetbalvelden nabij de Zijl mag worden gespeeld. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten het verzoek te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. 2°. Verzoek van de N. V. Bataafsche Import-Maatschappij om de vergoedingen voor benzinepompinstallaties belangrijk te verlagen. 3°. Verzoek van de Vereeniging voor Christelijke Fröbel scholen, in zake het huren van een viertal lokalen van het schoolgebouw aan de Heerenstraat, teneinde een daarin niet gesubsidieerde bewaarschool te vestigen. 4°. Verzoek van het Bestuur der Inrichting voor Liefdadig heid voor Roomsch-Katholieken te Leiden om een jaarlijksche tegemoetkoming in de kosten van haar niet gesubsidieerde bewaarschool aan den Haagweg. Worden gesteld in handen van Burgemeester en Wet houders om praeadvies. 5°. Schrijven van den Nederlandschen R. K. Bond van Overheidspersoneel St. Paulus, ten geleide van een motie in zake het opleggen van steeds nieuwe loonsverlagingen aan het overheidspersoneel. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. 6°. Mededeeling van den Voorzitter van het Centraal Stembureau, dat de heer A. J. Schoneveld zijn benoeming tot lid van den Raad heeft aangenomen. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten de mededeeling voor kennisgeving aan te nemen. 7°. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente-Ontvanger. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten het proces-verbaal ter lezing te leggen in de Leeskamer. 8°. Verzoek van Mej. A. Ingeneeger, om ontslag als hoofd der openbare bewaarschool aan de Gortestraat. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. 9°. Adres van verschillende personeelsorganisaties houdende

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1