Vergadering ran Maandag 18 Juni 1934. MAANDAG 18 JUNI 1934. 235 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DB SANDE BAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Voorstel: a. tot benoeming van een Directeur van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon en tot vaststelling van diens aanvangswedde b. om te bepalen, dat aan de Administratieve Af deeling van den sub a. genoemden Dienst zal zijn verbonden een ambtenaar, plaatsvervangend hoofd van den dienst, in den rang van administratief-ambtenaar 2e klasse. (127) 2° Voorstel tot verhuring van de bovenwoning Breestraat 114a, aan Mej. C. A. L. van Schaik. (128) 3° Voorstel tot wijziging van de met J. P. van Berge Henegouwen aangegane overeenkomst van huur en verhuur betreffende het perceel Aalmarkt No. 12. (129) 4° Voorstel tot verhuring van de groote speelplaats van de voormalige bewaarschool aan de van der Werfstraat aan J. A. van der Reyden Jr. (130) 5° Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met liet Departement Leiden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in zake ingebruikgeving van eenige localiteiten van bet gebouw Steenschuur 21 aan de gemeente ten behoeve van het houden van raadsver gaderingen en andere vergaderingen. (131) 6° Voorstel tot wijziging van de begrooting, dienst 1933, in verband met de kosten van pensioenen, wachtgelden en ongevallen- en ziekteverzekering van ambtenaren en werklieden. (138) 7° Voorstel tot kostelooze overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van strooken voor straat bestemden grond nabij de Tomatenstraat en de Meloen straat, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie O Nis 1366 (ged.), 936 (ged.) en 1298 (ged.), toebehoorende aan H. P. Jansen. (132) 8° Voorstel tot aankoop van het peroeel grond, kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie M No. 4137, van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen te Haarlem en tot vaststelling van de desbetreffende be- grootingsregeling. (133) 9° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de versterking van de overkluizing van het Kort Rapen burg met bijkomende werken. (134) 9a Voorstel aan de eigenaren van het slootgedeelte, gelegen ten Noorden van de Ten Katestraat en tusschen de de Genestetstraat en de Da Costastraat, te gelasten dat slootgedeelte te dempen. (141) Voorstel in zake aanbieding van schadeloosstellingen aan eigenaren van perceelen, begrepen in het onteige ningsplan ten behoeve van den bouw van een nieuw Raadhuis en de verbreeding van de Korenbrugsteeg en in zake aankoop van die perceelen voor de aangeboden bedragen, casu quo dagvaarding van de eigenaren, die het bod niet aanvaarden. (140) 10° Voortzetting van de behandeling van het voorstel: a. tot vaststelling van een verordening op het Verkeer te land; b. tot wijziging van de verordening op de Straatpolitie c. tot vaststelling van eene verordening regelende de samenstelling en den werkkring van de Commissie, be doeld in art. 11 der verordening op het Verkeer te land; d. om het adres van de Leidsche Koetsiersvereeniging „Verbetering Zij ons Streven" in zake het rijverkeer op de Korte Mare, als afgedaan te beschouwen. (60 en 103) 11° a. Voorstel tot vaststelling van eene verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Leiden en van eene verordening op het beheer van het Grondbedrijf der gemeente Leiden met desbetreffend amendement van den heer Wilbrink b. Benoeming van den hoofdingenieur bij de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, Ir. F. Stokhuyzen, tot adjunct-directeur dier Fabrieken c. Benoeming van den hoofdboekhouder der afdeeling administratie van de genoemde Fabrieken, W. Wiggers, tot administrateur, hoofd der genoemde afdeeling; (Voorzitter) d. Voorstel tot wijziging van de verordening betreffende de wedden van ambtenaren in dienst van de gemeente Leiden. (104 en 136) 12° Voorstel om in te trekken het raadsbesluit van 16 April 1934 in zake verhooging van het over 1934 aan de Vereeniging Schoolkinderkleeding en Schoolkindervoe ding toegekende subsidie. (122) 13° Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leiden. (106) 14° Praeadvies op de motie var/ den heer van Rosmalen inzake het vervangen van mannelijke suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal" door vrouwelijke. (123) 15° Interpellatie van den lieer Kuipers in zake de belooning van de suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal". 16° Interpellatie van den heer van Stralen inzake de demping van het Levendaal en de doortrekking van de Oegstgeesterlaan en de Mariënpoelstraat. 17° Beantwoording van de interpellatie van den heer van Stralen in zake verlaging van steunnormen. 18° Voorstel: a. tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van straataanleg op het aan de gemeente toebehoorend terrein ten Oosten van de van Speykstraat; b. tot verkoop aan H. P. Jansen van de perceelen bouwterrein ten Oosten van de Kortenaerstraat, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie N Nis 334 ged. en 335 ged. c. tot verkoop aan H. C. de Jong van het perceel bouwterrein, ten Oosten van den sub b bedoelden grond, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie N Nis 334 ged. en 335 ged.; d. om het adres van het bestuur van de woningbouw- vereeniging „Eensgezindheid" inzake het te harer beschikking stellen van den sub b. bedoelden grond als afgedaan te beschouwen. (135) Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk: de heeren van Eek, Vallentgoed, Coster, Kuipers, Meijnen, van Es, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren van Tol, van Stralen, Tobé, Vos, Schüller, Wilbrink, mevrouw Braggaarde Does, de heeren Eikerbout, Manders, van Weizen, van Eecke, van Rosmalen, Lombert, Beekenkamp, Tepe, Romijn, Goslinga, Kooistra, Wilmer, Bergers, de Reede, Bosman, Koole, Groeneveld, van der Reijden en Verweij. Afwezig zijn Wethouder Splinter, wegens uitstedigheid en de heer Huurman. De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van 4 Juni 1934 en 13 Juni 1934 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten a. van 14 Mei 1934 tot beschikbaarstelling van gelden voor eene verbouwing van het gebouw aan de Pieterskerk straat, waarin de Jongensschool voor u.l.o. is gevestigd; b. van .13 Juni 1934 tot het aangaan van een geldleening. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1° Adres van de Broederschap van Ontvangers van Ge meenten in Nederland houdende verzoek om bij de vast stelling van verordeningen betreffende het rekenplichtig be heer der gemeentebedrijven en diensten rekening te houden met haar in een request aan den Minister van Binnenlandsche Zaken kenbaar gemaakte wenschen ten opzichte van centra lisatie van het gemeentelijk rekenplichtig beheer. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten het adres ter visie in de Leeskamer te doen leggen. 2° Adres van het Vrouwen Strijd Comité in zake handhaving van het raadsbesluit van 16 April 1934 tot verhooging van het over 1934 aan de Vereeniging Schoolkinderkleeding en Schoolkindervoeding toegekende subsidie. Zal worden behandeld bij punt 12 van de agenda. 3° Amendement van Mevrouw Braggaarde Does op het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1