Vergadering van Woensdag 13 Jnni 1934. WOENSDAG Geopend des voormiddags te 111 uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. V AN DE SANDE B AKHUYZEN. Te behandelen onderwerp: Voorstel tot het aangaan van een geldleening. Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk: de heeren van Eek, van Es, mevrouw Braggaarde Does, de heeren van Ros malen, van der Reijden, Schüller, Vallentgoed, Vos, Tobé, de Reede, Beekenkamp, Wilmer, Coster, Koole, van Stralen, van Eecke, Lombert, Verweij, Wilbrink, Kuipers, Bergers, van Tol, Huurman, Manders, Eikerbout, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Meijnen, Groeneveld, Splinter, Goslinga, Romijn, Tepe en Kooistra. Afwezig zijn de heer Bosman, wegens verhindering en de heer van Weizen. De vaststelling van de notulen van het verhandelde in de vergadering van 4 Juni 1934 wordt tot een volgende vergadering aangehouden. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten van 14 Mei 1934: 1°. tot het instellen van een rechtsvordering tegen L. J. Sommers te Haps. 2°. tot verlenging van de met de speeltuinvereenigingen „Westerkwartier" en „Zuiderkwartier" aangegane overeen komsten in zake de exploitatie van resp. den speeltuin ten Zuiden van den Haagweg en den speeltuin bij de Seringen straat. 3°. tot aankoop van verschillende perceelen en perceels gedeelten, begrepen in het onteigeningsplan Lange Bouwe- louwensteeg-^Lange Paradij ssteeg 4°. in zake verhuring van het winkelhuis Nieuwe Rijn 20 en het bovenhuis van de Graanbeurs aan H. C. van Leeuwen. 5°. tot beschikbaarstelling van gelden voor het verleenen van een toelage aan kweekelingen bij het openbaar lager onderwijs, die zelfstandig met het onderwijs aan een klasse zijn belast. 2°. Missive van Gedeputeerde Staten, houdende mede- deeling, dat de beslissing op het raadsbesluit van 14 Mei 1934 tot aankoop van gronden onder de gemeente Oegstgeest van de N.Y. Gemeenschappelijk Eigendom, te 's-Gravenhage en tot vaststelling van de desbetreffende begrootingsregelingen, is verdaagd. 3°. Beschikking van Gedeputeerde Staten in zake be stendiging van de over 1933 op de jaarwedde van Burge meesters, Wethouders, Secretarissen, Ontvangers en Ambte naren van den Burgerlijken Stand toegepaste tijdelijke korting. 4°. Missive van Gedeputeerde Staten, houdende mede- deeling, dat zij voor kennisgeving hebben aangenomen de wijzigingen bij raadsbesluit van 14 Mei 1934 aangebracht in de verordeningen regelende het openbaar gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs en het openbaar vervolgonderwijs. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Schrijven van M. Konings in zake de gunning van bestek No. 19: „Slootdemping en bestrating Potgieterlaan". Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt besloten het schrijven te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. 2°. Verzoek van het Bestuur van de afd. Leiden van de Vereeniging voor Christelijke Gezondheids- en Vacantie- kolonies in Nederland om aan die afdeeling ook over 1935 een subsidie te verleenen. 3°. Verzoek van het Bestuur van de afd. Leiden voor Kinder her stellingskolonies, van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies, om aan die afdeeling ook over 1935 een subsidie te verleenen. Zullen worden behandeld bij de begrooting voor 1935. 4°. Adres van de Kon. Verbonden Ned. Watersport Ver- eenigingen, A.N.W.B. afd. Watertoerisme en den Ned. 13 JUNI 1934. 233 Aangaan geldleening. (Voorzitter.) Kanobond om niet in te gaan op het verzoek van de Ned. Centrale Reddingsbrigade in zake het in het leven roepen van een verordening tot voorkoming van verdrinking ten gevolge van het gebruik maken van roeibooten, zeilbooten en kano's. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. Aan de orde is alsnu: Voorstel tot het aangaan van een geldleening. Nadat op voorstel van den Voorzitter zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming besloten is, dit voorstel spoed- eischend te behandelen, doet deze de deuren sluiten. Na eenigen tijd wordt de openbare vergadering hervat. De Voorzitter stelt namens Burgemeester en Wethouders voor het volgende besluit te nemen: De RAAD der GEMEENTE Leiden; BESLUIT: A. tot het aangaan van de volgende geldleening: Artikel 1. Met gebruikmaking van de aanbieding van de Firma Staal en Co. te 's-Gravenhage en de heeren Gebr. Teixeira de Mattos, bankiers te Amsterdam, wordt ten laste van de gemeente Leiden aangegaan een leening tot een bedrag van een millioen een honderd twintig duizend gulden 1.120.000.nominaal kapitaal, rentende vier ten honderd in het jaar, verdeeld in obligatiën van 1.000.welke in stukken, aan toonder luidende, worden uitgegeven, doch op verzoek van den houder op naam kunnen worden gesteld. Art. 2. De rente wordt voldaan op half jaar lijksche coupons, ver schijnende op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen dagen. Art. 3. De leening wordt a pari afgelost in 20 jaren, aanvangende met het jaar 1935, telken jare 1/20 gedeelte of zes en vijftig duizend gulden 56.000. De gemeente behoudt zich evenwel het recht voor om, te allen tijde tot een grootere aflossing of tot algeheele aflossing van het overblijvende bedrag over te gaan. Van het besluit daartoe zal ten minste één maand vóór den dag der aflossing openbare kennisgeving worden gedaan. De rente wordt in dat geval tot den dag van aflossing betaald. Wanneer in een of meer jaren meer dan het in het eerste lid genoemde bedrag van 56.000.wordt afgelost, zal hetgeen meer wordt afgelost, in mindering kunnen worden gebracht van de aflossing in volgende jaren. De elk jaar af te lossen obligatiën worden bij loting in de maand Maart aangewezen. Bij grootere aflossing dan het in het eerste lid genoemde bedrag van 56.000.worden de af te lossen obligatiën eveneens bij loting aangewezen. De aflossing heeft daarna plaats a pari op den door Burge meester en Wethouders te bepalen dag. Art. 4. Het bedrag van rente en aflossing wordt jaarlijks op de begrooting der gemeente in uitgaaf gebracht en uit de gewone inkomsten der gemeente bestreden, terwijl voor het bedrag- der extra aflossingen ook de kapitaalsinkomsten der Gemeente kunnen worden aangewezen. Art. 5. De leening zal worden uitgeschreven tegen een door Burgemeester en Wethouders nader te bepalen dag en koers. Wanneer de inschrijvingen het uit te geven bedrag over treffen, zal de toewijzing der obligatiën systematisch ge schieden. Art. 6. De kosten van de levering van de gezegelde obligatiën komen voor rekening van de gemeente Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1