Vergadering van Maandag 4 Juni 1934. MAANDAG 4 JUNI 1934. 215 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heerBurgemeester Mr. A. V AU DE SANDE BAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een opzichter bij den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsmettingsdienst. (108) 2U Benoeming van een onderwijzeres aan de school voor buitengewoon lager onderwijs. (109) 3" Voorstel: a. tot benoeming van 4 schoolartsen voor het tijdvak 1 April 1934—1 April 1936; b. om goed te keuren, dat aan het raadsbesluit van 26 Juni 1933, betreffende het opdragen van het medisch toezicht op de leerlingen van de buitenge wone school voor lager onderwijs aan een psychiater specialist, voorloopig geen uitvoering wordt gegeven. (HO) 4° Praeadvies op het verzoek van den heer Chr. Kok om eervol ontslag uit zijne betrekking van leeraar in het Engelsch aan de Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen en aan de aan die kweekschool verbonden afzonderlijke cursussen. (111) 5° Praeadvies op het verzoek van den heer A. Meerburg om eervol ontslag uit zijne betrekking van onderwijzer aan de Leerschool. (112) 6° Praeadvies op het verzoek van Mej. E. I. C. Plasschaert om eervol ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres aan de o.l. school aan de Paul Krugerstraat A. (113) 7° Voorstel tot het verleenen van eervol ontslag aan een 5-tal onderwijzers en één onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs, wegens opheffing van hunne betrekking. (114) 8° Begrooting, dienst 1934, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (115) 9° Voorstel tot goedkeuring van de rekening over 1932 van het le plan van de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen en tot beschik baarstelling van gelden aan genoemde Vereenigir g in verband met het nadeelig saldo van die rekening. (116) 10° Voorstel tot verbooging van verschillende posten der begrooting, dienst 1933, waarvan de raming te laag is gebleken, alsmede tot toevoeging van eenige nieuwe posten aan die begrooting. (124) 11° Voorstel tot beschikbaarstelling van strookjes gemeente grond aan de Stedelijke Fabrieken van Gas en Elec- triciteit ten behoeve van den bouw van transformator- huisjes. (117) 12° Voorstel tot overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van gedeelten grond en water, kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie L No. 1459 ged., gelegen aan en nabij de Aloëlaan, van de N. V. Bouw en Exploitatie Maatschappij „Ons Eigendom". (118) 13° Voorstel tot het verleenen van goedkeuring aan de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij tot het uit voeren van werken ten behoeve van eene uitbreiding van den watervang. (119) 14° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor het aanbrengen van een gesloten wegdek op de Jan van Goyenkade en het opdragen van de uitvoering van dat werk aan de N.V. De Geruischlooze Weg, te Heemstede. (120) 15° Voorstel: a. tot wijziging van de verordening op de heffing van eene belasting op tooneelvertooningen en andere ver makelijkheden b. tot wijziging van de verordening op de invordering van de belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden c. tot opnieuw vaststelling van de verordeningen sub a en b. (56 en 101) 15a Voorstel in zake aanbieding van schadeloosstellingen aan eigenaren van perceelen, begrepen in het ont eigeningsplan ten behoeve van den bouw van een nieuw Raadhuis en de verbreeding van de Korenbrugsteeg en in zaze aankoop van die perceelen voor de aangeboden bedragen, casu quo dagvaarding van de eigenaren, die het bod niet aanvaarden. (126) (Voorzitter.) 15& Voorstel tot aankoop van de perceelen aan de Lange Bouwelouwensteeg Nis 25, 27, 29, en 31 van de firma Gebr. Stokkermans. (125) 16° Voorstel: a tot verplaatsing van een gedeelte van de veemarkt, uitbreiding van het marktterrein aan de Lammer markt en tot inrichting van parkeerterreinen op een gedeelte van het Schuttersveld en aan de Steen straat b. tot aankoop van een gedeelte van den tuin der Leidsche Broodfabriek, ten behoeve van de uitbrei ding bedoeld sub a; c. tot slooping van eenige perceelen aan de Lammer markt d. tot vaststelling van de desbetreffende begrootings» regeling e. om het adres van de af deeling Leiden van den Ned. Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters, ter zake van de verplaatsing van een gedeelte van de veemarkt, als afgedaan te beschouwen. (121) 17° Voorstel: a. tot vaststelling van een verordening op het Verkeer te land; b. tot wijziging van de verordening op de Straatpolitie c. tot vaststelling van een verordening, regelende de samenstelling en den werkkring van de Commissie, bedoeld in art. 6 der verordening op het Verkeer te land; d. om het adres van de Leidsche Koetsiers vereeniging „Verbetering zij ons Streven" in zake het rij verkeer op de Korte Mare, als afgedaan te beschouwen. (60 en 103) 18° Voorstel om in te trekken het raadsbesluit van 16 April 1934 in zake verhooging van het over 1934 aan de Vereeniging Schoolkinderkleeding en Schoolkinder voeding toegekende subsidie. (122) 19° Voorstel in zake wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leiden. (106) 20° Praeadvies op de motie van den heer van Rosmalen in zake het vervangen van mannelijke suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal" door vrouwelijke. (1231 21° Interpellatie van den heer Kuipers in zake de belooning van de suppoosten aan het Stedelijk Museum „de Lakenhal". 22° Interpellatie van den heer van Stralen in zake de demping van het Levendaal en de doortrekking van de Oegstgeesterlaan en de Mariënpoelstraat. Tegenwoordig zijn 34 leden, namelijk: de heeren van Eek, Kuipers, mevrouw Braggaarde Does, de heeren Vallentgoed, Schüller, Coster, Wilbrink, Tobé, van Es, Eikerbout, Vos, van Eecke, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Manders, Lombert, van Tol, Koole, van Stralen, van Rosmalen, van der Reijdeu, Kooistra, Beekenkamp, Wilmer, de Reede, Groeneveld, Bosman, Bergers, van Weizen, Meijnen, Tepe, Goslinga Romijn, Splinter en Verweij. Afwezig is de heer Huurman. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 14 Mei 1934 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van Gedeputeerde Staten ten geleide van een afschrift van het Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van de verordening van 4 December 1933 regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het openbaar slachthuis. 2° Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten van: 1°. 4 December 1933 tot wijziging en aanvulling van het raadsbesluit van 2 Mei/6 Juni 1932, in zake de tijdelijke korting op de wedden en loonen van het gemeentepersoneel, voor zooveel betreft het personeel van den Vleeschkeurings- dienst, den Keuringsdienst van Waren en de Gemeentelijke Bank van Leening. 2°. 16 April 1934 betreffende: a. aankoop van het perceel Vischmarkt 2021 en tot beschikbaarstelling van gelden voor dien aankoop; b. dagvaarding voor de Arrondissementsrechtbank van de eigenaren van perceelen begrepen in het onteigeninsplan Lange BouwelouwensteegLange Paradijssteeg, die het van wege de gemeente gedane aanbod niet aanvaarden;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1