GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 101 INKEKOMEN STUKKEN. N°. 124. Leiden, 25 Mei 1934. Wij hebben de eer U voor te stellen te besluiten tot ver hooging van verschillende posten der gemeentebegrooting voor 1933, waarvan thans reeds bekend is, dat de uitgetrokken bedragen onvoldoende zijn, alsmede tot toevoeging aan die begrooting van eenige nieuwe posten. De te verhoogen of toe te voegen posten zijn de navolgende Volgn. 204. Achterstallige uitgaven van vorige dienstjarenf 27.405.70 1°. een bedrag van 151.55 ter betaling aan den Gemeentelijken Reinigings- en Ont- smettingsdienst van de alsnog over 1932 ver schuldigde gelden voor het schoonmaken van de sloot langs het sportterrein aan den Zoeter- woudschen Singel; 2°. een bedrag van 2.595.61 wegens be taalde bijdragen over de jaren 1929, 1930 en en 1931, ingevolge art. 25 der Nijverheids onderwijswet 3°. een bedrag van 835.83, dat aan de Pro vincie Zuid-Holland moest worden uitgekeerd als aandeel in alsnog ontvangen bijdragen in de kosten van verpleging van arme krank zinnigen over 1931 en 1932; De ontvangst ter zake ad 2.507.48 is ver antwoord op volgn. 3 „Achterstallige in komsten van vorige dienstjaren." (Zie de verhooging van dat volgnummer). 4°. een bedrag van 730.77 wegens verricht cyclostyle-werk en levering van machinepapier aan verschillende gemeentediensten en instel lingen, gedurende het jaar 1932, dat ten laste van de betrekkelijke hoofdstukken had moeten worden geboekt; (het betreft hier slechts eene administratieve boeking; het bedrag van 730.77 is namelijk door de verschillende gemeentediensten in de gemeentekas gestort en verantwoord op volgn. 3 der ontvangsten „Achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren"; (Zie de verhooging van dat volgnummer). 5°. een bedrag van 175.50 ter restitutie van over 1932 te veel ontvangen rente wegens te late betaling van annuïteiten van woning- bouwvoorschotten („Ons Doel" 91.90, le ann. 5e plan, „Tuinstadwijk" 83.60, le ann. 2e plan); 6°. een bedrag van ƒ202.65 ter zake van geleverde ververschingen bij gelegenheid van de opening van de electrische tramlijn Leiden Haarlem in December 1932; 7°. een bedrag van 336.22 wegens ver schuldigde rente over 1932 van in de gemeente kas gestorte waarborgsommen in verband met den aanleg van straten c.a. 8°. een bedrag van ƒ221.90 ter zake van nog over 1932 verschuldigde gelden voor ver pleging in het Academisch Ziekenhuis, enz.; 9°. wegens subsidie ten behoeve van den lokalen autobusdienst „Stadsverkeer" moest over 1932 nog een bedrag van 476.37 worden uitgekeerd. De van den dienst 1932 op dien van 1933 overgebrachte som van 300. dient derhalve met 176.37 te worden ver hoogd 10°. een bedrag van 20.828.46 ter be taling aan het Rijk van eenige in 1932 ver schenen annuïteiten ter zake van voorschotten in het belang van de verbetering van de volks huisvesting Het bovengenoemde bedrag van 20.828.46 is van de betrokken woningbouwvereenigingen terugontvangen (Zie den verhooging van volgn. 3 der ontvangsten „Achterstallige in komsten van vorige dienstjaren" met 20.828.46. 11°. de bijdrage van de gemeente in de exploitatie van het badhuis van de woning- bouwvereeniging „de Eendracht" bedraagt over 1932 6.010.75. De van den dienst 1932 op dien van 1933 overgebrachte som van 5.600.dient derhalve met 410.75 te worden verhoogd 12°. een bedrag van 740.09 ter betaling van een 30-tal posten van uiteenloopenden aard, welke betrekking hebben op vorige dienstjaren. Volgn. 204 dient dus in totaal met 27.405.70 te worden verhoogd. Volgn. 209. Presentiegelden der leden van den Raad De uitgaven ter zake bedragen ƒ6.555. zij waren geraamd op 5.000. Volgn. 213. Schrijf- en bureaubehoeften, brief porten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven De uitgaven, welke waren geraamd op 4000.zullen bedragen 4.412.98. Onder de uitgaven is een bedrag van ruim 2.800.begrepen voor aanschaffing van cyclostyle-papier, stencil's enz. De terugontvangst terzake van voor andere diensten dan de secretarie verricht cyclostyle- werk zal ruim 400.meer bedragen dan geraamd is. Zie de verhooging van volgn. 21 der ont vangsten met 400. Volgn. 221. Plaatsen van advertentiën De uitgaven, geraamd op 325.bedragen ƒ378.51. Volgn. 227. Verteringen ten behoeve van het huishoudelijk bestuur en van commissiën De uitgaven op dit volgnummer, welke waren geraamd op 1.000.bedragen ƒ1.332.25. Volgn. 234. Uitgifte van het verslag van de Pandelingen van den Gemeenteraad met de Ingekomen Stukken De uitgaven ter zake bedragen ƒ12.898.02; een bedrag van 11.500.was beschikbaar gesteld. Volgn. 248. Kosten voortvloeiende uit de overeenkomst van borgstelling voor de reken- plichtige ambtenaren De kosten, geraamd op 125.bedragen 125.6Q. Volgn. 250. Kosten ter zake van het verleenen van een kindertoeslag aan gemeente-ambtenaren en -werklieden Deze kosten vereischen op Hoofdstuk II eene uitgaaf van ƒ169.de post was op 52.uitgetrokken. De oorzaak van de hoogere uitgaaf is, dat, ingevolge Raadsbesluit d.d. 6 Maart 1933, vanaf 1 April 1933 een toelage ad 13.per 3 maanden is uitgekeerd voor ieder kind onder den leeftijd van 16 jaren boven het tweede, in plaats van boven het derde kind. Volgn. 261. Kosten van uitbetaling van aflos- bare obligaties en vervallen coupons van ge meentelijke leeningen Deze kosten, geraamd op 1.000.ver eischen een uitgaaf van 1.125.57. Volgn. 270. Bewaring van gearresteerden. De uitgaven ter zake, welke waren geraamd op ƒ250.bedragen ƒ257.32. De terugontvangst van het Rijk van de kosten van voeding van in bewaring gestelde personen bedraagt 198.85, d. i. 48.85 meer dan is geraamd. Zie de verhooging van volgn. 22 der ont vangsten met 48.85. Volgn. 271a. Gratificatiën aan gemeente ambtenaren bij gelegenheid van hun 25-jarigen, 40-jarigen of 50-jarigen diensttijd (nieuw volg nummer) Voor de uitkeering van bovenbedoelde grati ficatiën is op volgn. 260 een bedrag van 200. uitgetrokken. De uitgaven ter zake hebben over 1933 156.50 bedragen, van welk bedrag behoort te worden verantwoord op Hoofdstuk II 90.op Hoofdstuk III 34.op Hoofd stuk VI 25.en op Hoofdstuk IX 1 7.50. Volgn. 260, waarop een uitgaaf van 90. is verantwoord, kan met 110.worden ver laagd. Volgn. 288. Kosten ter zake van het verleenen van een kindertoeslag aan gemeente-ambtenaren en -werklieden 1.555.— 412.98 53.51 332.25 1.398.02 0.60 117.— 125.57 7.32 34.— 1.404.—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1