Vergadering van Maandag 14 Mei 1934. MAANDAG 14 MEI 1934. 197 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr.A. VAN DESANDEBAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Oommissie van advies, bedoeld in art. 35 van de verordening, regelende den rechtstoestand van de ambte naren der Gemeente Leiden (vacature Beekenkamp). 2° Voorstel in zake de verhuring van het winkelhuis Nieuwe Rijn No. 20 en het bovenhuis van de Graan- beurs aan H. O. van Leeuwen. (85) 3° Voorstel in zake kostelooze ingebruikgeving van eenige lokalen van de Stadsgehoorzaal aan het Genootschap „Mathesis Scientiarum Genitrix". (86) 4° Voorstel tot verlenging van de met de speeltuinver- eenigingen „Westerkwartier" en „Zuiderkwartier" aan gegane overeenkomsten in zake de exploitatie van resp. den speeltuin ten Zuiden van den Haagweg en den speeltuin bij de Serin gen straat. (87) 5° Voorstel tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met de gemeente Leiderdorp, betreffende de levering van gas in die gemeente door de Stedelijke Gas fabriek. (88) 6° Voorstel tot wijziging van de met de gemeente Bent huizen gesloten overeenkomst, betreffende de levering van electriciteit in die gemeente door de Stedelijke Electriciteitsfabriek. (89) 7° Voorstel tot het instellen van een rechtsvordering tegen L. J. A. Sommers te Haps. strekkende tot vergoeding van schade, toegebracht aan den richtingaanwijzer op den vluchtheuvel aan het Kort Rapenburg. (90) 8° Voorstel tot het verleenen van goedkeuring aan een plan voor het bouwen van een auto- en wagenberg plaats met twee bovenwoningen op het terrein aan de Haverzaklaan door de N.V. Leidsche Duinwater Maat schappij. (91) 9° Vaststelling van het verslag betreffende de verstrekking van schoolkinderkleeding en -voeding gedurende het jaar 1933. (92) 10° Praeadvies op het verzoek van P. Z. Dubbelaar, om hem een subsidie te verleenen ten behoeve van den door hem onderhouden autobusdienst Zoeterwoude Leiden. (93) 11° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een nieuwe Volmolenbrug. (94) 12° Voorstel tot verbouwing van het gebouw aan de Pieters kerkstraat, waarin de Jongensschool voor U. L. O. is gevestigd en tot beschikbaarstelling van de voor die verbouwing benoodigde gelden. (95) 13° Voorstel in zake den aankoop van het perceel grond aan den Rijnzichtweg, te Oegstgeest, kadastraal bekend Sectie B. No. 1935, van de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom, te 's-Gravenhage en tot vaststelling van de desbetreffende begrootingsregelingen. (96) 14° Praeadvies op de voorstellen van de heeren Schüller en Beekenkamp in verband met de adressen van W. K. Bekooij in zake overdracht aan de gemeente van een gedeelte voortuin aan den Zijlsingel. (97) 14a Voorstel tot aankoop van verschillende perceelen en perceelsgedeelten, begrepen in het onteigeningsplan Lange BouwelouwensteegLange Paradijssteeg. (107) 15° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van het inwinnen van deskundige voorlichting met be trekking tot den bezuinigings- en reconstructiearbeid. (98) 16° Vooi stel in zake de slooping van perceelen, begrepen in het saneeringsplan BouwelouwensteegParadijssteeg en van perceelen, begrepen in het Stadhuisplan. (99) 17" Voorstel: a. in zake het verleenen van een toelage aan kweeke- lingen bij het openbaar lager onderwijs, die zelf standig met het onderwijs aan een klasse zijn belast en tot beschikbaarstelling van de daarvoor benoo digde gelden; (Voorzitter.) b. tot wijziging van de verordening, regelende het openbaar gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Leiden; c. tot wijziging van de verordening, regelende het openbaar vervolgonderwijs te Leiden; d. tot wijziging van de toelage van den Secretaris van de Plaatselijke Schoolcommissie; e. tot wijziging van de verordening, regelende het onderwijs aan spraakgebrekkige kinderen te Leiden. (100) 18° a. Voorstel tot vaststelling van eene verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Leiden en van eene verordening op het beheer van het Grondbedrijf der gemeente Leiden; b. Benoeming van den hoofdingenieur bij de Stede lijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, Ir. F. Stok- huyzen, tot adjunct-directeur dier Fabrieken. c: Benoeming van den hoofdboekhouder der afdeeling administratie van de genoemde Fabrieken, W. Wig- gers, tot administrateur, hoofd der genoemde af deeling. (104) 19° Voorstel: a. tot wijziging van de verordening op de heffing van eene belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden b. tot wijziging van de verordening op de invordering van de belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden c. tot opnieuw vaststelling van de verordeningen sub a en b. (56 en 101) 20° Voorstel: a. tot vaststelling van een verordening op het Verkeer te land; b. tot wijziging van de verordening op de Straatpolitie c. tot vaststelling van een verordening, regelende de samenstelling en den werkkring van de Commissie, bedoeld in art. 6 der verordening op het Verkeer te land; d. om het adres van de Leidsche Koetsiersvereeniging „Verbetering zij ons Streven" in zake het rijverkeer op de Korte Mare, als afgedaan te beschouwen. (60 en 103) Tegenwoordig zijn 34 leden, namelijk: de heeren van Eek, Vallentgoed, Kooistra, Kuipers, Coster, Schüller, van Es, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Vos, Beekenkamp, Tobé, mevrouw Braggaarde Does, de heeren Meijnen, de Reede, van Tol, Eikerbout, van Stralen, Lombert, van Eecke, Wilmer, Tepe, Splinter, Goslinga, Romijn, van Rosmalen, van der Reijden, Bergers, van Weizen, Koole, Manders, Groeneveld, Wilbrink, Bosman en Verweij. Afwezig is de heer Huurman. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 16 April 1934 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Dankbetuiging van Hare Majesteit de Koningin voor de betuigde deelneming bij gelegenheid van het overlijden van Hare Majesteit de Koningin-Moeder. 2°. Dankbetuiging van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins der Nederlanden voor den hem ter gelegenheid van zijn verjaardag mede namens den Raad gezonden gelukwensch. 3°. Dankbetuiging van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana voor den Haar ter gelegenheid van Haar verjaardag mede namens den Raad gezonden gelukwensch. 4°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten a. van 26 Januari 1934 tot: 1°. tot toekenning van een subsidie over 1934 aan de Vereeniging „Jeugdhulp", 2°. idem aan de Vereeniging tot verzorging van kleine kinderen, 3°. idem aan de Margaretha van Cortonastichting, 4°. beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de verbetering van het gedeelte Zoeterwoudschesingel tusschen de trambaan Leiden's-Gravenhage en het sportterrein; b. van 19 Februari 1934 tot 1°. beschikbaarstelling van gelden voor den aanleg van den oprit naar de nieuwe Spanjaardsbrug en voor de betaling aan de provincie van de bijdrage in de kosten van die brug c.a.,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1