Vergadering van Maandag 16 April 1934. MAANDAG 1G APRIL 1934. 167 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Beëediging en installatie van de nieuw benoemde raads leden, de heeren H. L. J. Tobé en H. Lombert. 2° Benoeming van een lid van de Commissie van Financiën (vacature: de beer Mr. H. F. A. Donders). 3C Benoeming van een lid van de Commissie voor de Strafverordeningen (vacature: de beer Mr. H. F. A. Donders). 4° Benoeming van een lid van de Commissie voor de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit (vacature: de heer H. M. Simonis). 5° Benoeming van een lid van de Commissie van onder zoek, bedoeld in art. 22 van het Reglement voor de werklieden in dienst van de Gemeente Leiden (vacature: de heer Mr. H. F. A. Donders). 6° Benoeming van een voorzitter der Commissie van advies, bedoeld in art. 35 van de verordening, regelende den rechtstoestand van de ambtenaren der Gemeente Leiden (vacature: de heer Mr. H. F. A. Donders). 7° Benoeming van zeven leden van de Noorder-Commissie en van zeven leden van de Zuider-Commissie tot wering van Schoolverzuim. (62) 8° Benoeming van twee leden van het bestuur der ver- eeniging „de Ambachtsschool". (61) 9° Benoeming van een onderwijzeres aan de opleidings school voor u.l.o. aan de Langebrug A. (63) 10° Rekening, dienst 1933, van de Plaatselijke School commissie. (64) 11° Voorstel tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van strookjes grond aan de van der Werfstraat hoek Korte Paradijssteeg, den Witten Singel, de Breestraat hoek Diefsteeg, de Donkersteeg hoek Ouden Rijn, de Groenesteeg hoek Waardgracht, de Doelensteeg hoek Doelengraeht en aan de TesseJ- schadestraat. (65) 12° Voorstel inzake de verhuring van het winkelhuis Bree straat 92 aan B. J. Timmerman. (66) 13° Voorstel inzake de verhuring van de perceelen Bree straat 1145 en 114c aan H. D. Sala. (67) 14° Voorstel: a. tot verkoop aan J. en M. Koudijs te Noord wijker- hout van een gedeelte berm langs den Haarlemmer- trekvaar tweg onder de gemeente Noordwijkerliout; 5. tot verhuring aan M. Koudijs te Noordwijkerhout van een gedeelte berm langs den Haarlemmertrek- vaartweg onder de gemeente Noordwijkerhout. (68) 15° Voorstel inzake de verpachting van de exploitatie van de buffetten in de Stads-Gehoorzaal aan W. F. van Ingen Schenau Jr. (69) 16° Voorstel om met den Raad van de Gereformeerde Kerk te Oegstgeest een overeenkomst aan te gaan tot het in erfpacht ontvangen van een stukje grond aan de Mauritslaan in die gemeente, ten behoeve van de vestiging van een hoogspanningsstation door de Elec- triciteitsfabriek. (70) 17° Voorstel inzake wijziging van de met de gemeente Leiderdorp aangegane overeenkomst betreffende de levering van electriciteit door de Stedelijke Electrici- teitsfabriek. (71) 18° Voorstel tot het instellen van een rechtsvordering tegen M. J. Poot te Voorschoten, strekkende tot vergoeding van schade wegens vernieling van een gasmeter en beschadiging van de zich in zijne woning bevindende en aan de gemeente Leiden toebehoorende electrische toe stellen en geleidingen bij een brand ten zijnen huize. (72) .19° Voorstel: a. tot opheffing van het gilde der waagwerkers en tot het treffen van daarmede verband houdende voorzieningen b. tot intrekking van een verordening en van een drietal raadsbesluiten, op het sub a bedoeld gilde betrekking hebbende; c. tot vaststelling van de veroidening, houdende wijzi ging van de verordening van 27 Juli 1916 (Gemeen teblad No. 15), regelende de heffing van weegloonen en plaatsgelden aan de Gemeentewaag en van weeg loonen aan de Vette Varkensmarkt te Leiden. (73) 20° Voorstel: a. tot vaststelling van de verordening, houdende wij ziging van de verordening van 30 September 1929 (Gemeenteblad No. 22), houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan het gymnasium, de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus en de hoogere burgerschool voor meisjes te Leiden; b. tot vaststelling van de verordening, houdende wijzi ging van de verordening van 30 September 1929 (Gemeenteblad No. 23), houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Leiden en aan de aan die kweekschool verbonden afzonderlijke cursussen; c. tot intrekking van het Raadsbesluit van 30 Januari 1933 (Ingek. Stukken No. 27) inzake toepassing van eene tijdelijke korting op de bezoldiging van het sub a en b bedoeld onderwijzend personeel. (74) 21° a. Herstemming over het voorstel van den heer Wil brink, tot aanhouding van het voorstel, vervat in Ingekomen Stukken No. 51, sub c, inzake dagvaar ding voor de Arrondissements-Rechtbank van de eigenaren van perceelen, begrepen in het onteige ningsplan Lange BouwelouwensteegLange Paradijs steeg, die het vanwege de gemeente gedane bod niet aanvaarden, teneinde de onteigening van hunne perceelen te hooren uitspreken en het bedrag der schadeloosstelling te hooren bepalen; b. eventueele voortzetting van de behandeling van het voorstel, vervat in Ingekomen Stukken No. 51, sub c. (51) 22° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een vaste brug over de Stadsmolensloot tegenover de Thorbeckestraat. (75) 23° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een garage met twee bovenwoningen ter plaatse van den bestaanden toegang naar het politie bureau en van het gesloopte perceel Langebrug 103. (76) 23a Voorstel inzake verhuring van het perceel Nieuwe Rijn No. 21 aan M. L. Herreur. (79) 235 Voorstel inzake verkoop aan J. van Hennik te Overschie van een strookje grond, deel uitmakende van het perceel, kad. bekend gemeente Leiden Sectie M. No. 4912, nabij de Tiboel Siegenbeek- straat. (80) 23c Voorstel inzake het verleenen van medewerking aan de N. V. Leidsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann met betrekking tot den bouw van een nieuw winkelpand aan de Aalmarkt. (81) 23d Voorstel tot het aangaan van een transactie met C. J. van Dorth inzake het in exploitatie brengen van aan hem toebehoorenden bouwgrond aan de Roomburger laan en tot beschikbaarstelling van gelden in verband met die transactie. (82) 23e Voorstel tot aankoop van G. J. Groenewegen en cons, van de perceelen van der Werfstraat No. 46, Paradijs steeg Nis. 33, 35 en 39, Bouwelouwensteeg Nis. 3644 en Paradijssteeg Nis 52 en 54. (83) 23Voorstel tot aankoop van de firma Gebr. Gründemann van het perceel Vischmarkt Nis 2021 en tot beschik baarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (84) 24° Voorstel inzake de exploitatie van de twee bestaande autobuslijnen binnen de gemeente door de N.V. Eltax. (77) 25° Praeadvies op de voorstellen en moties, ingediend bij de vaststelling van het plan van uitbreiding voor deze gemeente in de raadsvergadering van 6 November 1933. (78) 26" Praeadvies op de motie van den heer van Stralen in zake de wijze van aanmelding door en uitbetaling van de ondersteuning aan door de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulpbetoon gesteunde georgani seerde werkloozen. (57

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1