GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 53 UVeEKOHEH «TUKKEN. N°. 79. Leiden, 10 April 1934. Als gegadigde voor de huur van het winkelhuis Nieuwe Rijn No. 21 heeft zich aangemeld de heer M. L. Herreur, alhier. Hij is bereid een huursom te betalen van 556.per jaar, straatbelasting inbegrepen, en kan zich met de bij de gemeente gebruikelijke verhuringsvoorwaarden vereenigen, waaronder de bepaling, dat de gemeente bevoegd is de huur tusschentijds te beëindigen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Met de Oommissie van Fabricage zijn wij van meening, dat met dezen huurprijs genoegen kan worden genomen. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, geven wij mitsdien Uwe Vergadering in overweging aan M. L. Herreur, alhier, te verhuren het perceel Nieuwe Rijn No. 21 tegen een jaarlijksche huursom van 556. straatbelasting inbegrepen, van 1 Mei 1934 tot en met 30 April 1935, onder de overgelegde voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 90. Leiden, 10 April 1934. De heer J. van Hennik verzoekt een strookje grond, gelegen achter een perceel in de Tiboel Siegenbeekstraat, groot on geveer 3 M2., van de gemeente te mogen koopen, teneinde voor dat perceel te kunnen voldoen aan artikel 21, 2de lid der Verordening op het Bouwen en Sloopen, waarbij bepaald is, dat de achterzijde van elk gebouw over de volle lengte moet grenzen aan een open ruimte van ten minste 3 Meter diepte. Hij is bereid 10.per M2. te betalen. Aangezien tegen inwilliging van dit verzoek geen bezwaar bestaat, geven wij Uwe Vergadering, in overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage, in overweging aan J. van Hennik, te Overschie, te verkoopen het strookje grond, groot 3 M2., op de overgelegde kaart met roode kleur aangegeven, deel uitmakende van het perceel, kada straal bekend gemeente Leiden, sectie M, No. 4912, nabij de Tiboel Siegenbeekstraat, voor den prijs van 10.per M2. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 81. Leiden, 10 April 1934. De N.V. Leidsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, alhier, heeft de medewerking der gemeente ver zocht, ten einde tot den bouw van een nieuw winkelpand aan de Aalmarkt te kunnen geraken. Het is de bedoeling- der N.V., met slooping van haar bestaande perceelen, een nieuw gebouw tusschen de Maarsmanssteeg en de Waag te stichten, met gedeeltelijke overbouwing van de Vischpoort. Tegen deze overbouwing, welke zich over een diepte van 13 M., gerekend van de Aalmarkt af, zal uitstrekken en die zal komen in de plaats van de bestaande drie over bruggingen van de Vischpoort, bestaat o. i. geen bezwaar, zoodat Uw Vergadering de daarvoor vereischte vergunning- kan verleenen. Aangezien de lichttoetreding tot de Visch poort door de overbouwing zal verminderen, ware als voor waarde aan de vergunning te verbinden de bepaling, dat de N.V. zorg draagt, dat het overbouwde gedeelte te allen tijde verlicht wordt door een kunstverlichting ten genoegen van ons College. Voor de overbouwing zal ingevolge de recognitie verordening verschuldigd zijn een recognitie van 130. per jaar. Wat betreft de overige punten, waarop de medewerking der gemeente wordt gevraagd, diene het volgende. In de eerste plaats wenscht de N.V., ter verbinding van de beide onderkelderde gedeelten van haar gebouw ter weers zijden van de Vischpoort, alsmede ten behoeve van den aanleg van leidingen, een tweetal tunnels, elk ter breedte en hoogte van 2,70 M. en ter lengte van 2,50 M., onder de Vischpoort aan te leggen. Naar onze meening bestaat daar tegen geen bezwaar; de vereischte ondergrond van de Visch poort ware voor dat doel aan de N.V. te verhuren tegen een prijs van 60.per jaar en per tunnel. Het maken van de tunnels brengt mede, dat het riool in de Vischpoort zal moeten worden verlegd; dit zal van gemeentewege moeten geschieden, terwijl de kosten, geraamd op 720.vooraf door de N.V. ter nadere verrekening in de gemeentekas zxdlen moeten worden gestort. Hetzelfde geldt voor eventueel noodige wijzigingen in de ter plaatse aanwezige kabels en gasleidingen. Vervolgens acht de N.V. het in verband met haar bouw plan wenschelijk, dat het smallere voorste gedeelte der Vischpoort komt te liggen in de as van het breedere achterste gedeelte. Daartoe zou het voorste poortgedeelte eenigszins in noordwestelijke richting moeten worden ver legd, terwijl de breedte van dit gedeelte thans op het smalste punt 2,32 M. bedragende overal zou worden gebracht op 2,50 M. Te dien einde heeft de N.V. verzocht een ruiling van grond met haar aan te gaan, waarbij door haar aan de gemeente met bestemming tot straat wordt afgestaan een strook langs de noordwestelijke grens der Vischpoort op de hierbij overgelegde teekening, gemerkt A, rood gekleurd en groot ±17 M2. en de gemeente aan de N.V. zou overdragen een strook aan de zuidoostzijde der Vischpoort en daarvan deel uitmakende op de teekening met groene kleur aangeduid en groot 13 M2. Voorts dient de N.V. aan de gemeente om niet over te dragen een voor straat bestemde smalle strook vóór het gebouw aan de Aalmarkt en een strookje op den hoek van de Maarsmanssteeg, dat door de ontworpen hoekoplossing eveneens vrij komt en tot straat is bestemd. Ook deze strookjes, welke tezamen groot zijn 2 M2., zijn op de genoemde teekening in rood aangegeven. In het plan is voorts opgenomen een gedeeltelijke ver hooging van het niveau van de Aalmarkt ter plaatse van het ontworpen gebouw, alsmede van het voorste gedeelte der Vischpoort. Wij hebben geen bezwaar tegen deze wijziging, mits de kosten daarvan, geraamd op 1.200.te voren door de N.V. worden betaald. Ten slotte heeft de N.V. de medewerking der gemeente noodig wat betreft de hoogte van het ontworpen gebouw. Deze toch bedraagt aan de Aalmarkt en de Maarsmanssteeg meer dan het in art. 19 der verordening op het bouwen en sloopen vast gestelde maximum van 15 M., n.l. van 18,5019,50 M.het geprojecteerde torentje heeft een hoogte van 27 M. (zie de mede hierbij overgelegde teekening, gemerkt B). Ingevolge het bepaalde in het laatste lid van genoemd art. 19 is voor deze overschrijding van de maximum-hoogte de toestemming- van Uw Vergadering noodig, xvelke toestemming naar onze meening, gelet op de situatie ter plaatse, kan worden verleend. Op grond van het bovenstaande geven wij Uw Vergadering, met verwijzing overigens naar de in de Leeskamer neer gelegde stukken en in overeenstemming met de Commissie van Fabricage, in overweging: a. ons College te machtigen aan de N.V. Leidsche Manu facturenhandel van Vroom en Dreesmann, te Leiden, in verband met den door haar voorgenomen bouw van een winkelpand aan de Aalmarkt, tusschen de Maarsmanssteeg en de Waag, den voor het maken van twee tunnels onder de Vischpoort noodigen ondergrond van die poort te ver huren tegen een prijs van 60.per tunnel per jaar en onder voorwaarde, dat: 1°. de N.V. betaalt de kosten van het verleggen van het riool in de Vischpoort, waarvoor een bedrag van 720.: ter nadere verrekening vooraf in de gemeentekas zal worden gestort, 2°. de N.V. betaalt de kosten van de wijzigingen van electriciteitskabels en gasleidingen, welke naar het oordeel van ons College noodig mochten zijn; b. te verklaren, dat de op de overgelegde teekening A met groene kleur aangeduide strook grond, deel uitmakende van de Vischpoort, niet meer voor den openbaren dienst is bestemd c. met de onder a genoemde N.V. een overeenkomst van grondruiling aan te gaan, waarbij de N.V. vrij van alle lasten in eigendom overdraagt aan de gemeente, met bestemming tot openbare straat, de op de overgelegde teekening A rood gekleurde strookjes grond aan de Vischpoort en de Aalmarkt, kadastraal bekend Sectie G, Nos 1810 (ged.) en 1723 (ged.), groot onderscheidenlijk 17 en 2 M2., terwijl de gemeente in eigendom overdraagt aan de N.V. het op genoemde teeke ning groen gekleurde strookje grond aan de Vischpoort, kadastraal bekend Sectie G, No. 1035 (ged.), groot 13 M2., zulks onder bepaling, dat: 1°. de N.V. in de gemeentekas stort een bedrag van 1.200.ten behoeve van een gedeeltelijke verhooging' van het straatniveau c.a. van de Aalmarkt en de Vischpoort ter plaatse, 2°. de kosten, op de ruiling vallende, voor rekening komen van de N.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1