GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 29 OGEKOMEK STUKKEN. K°. 58. Leiden, 12 Maart 1934. Blijkens het in de Leeskamer liggend schrijven van notaris M. G. Bon heeft wijlen Mevrouw de Weduwe W. F. van Wijk geboren Schaly een schilderij aan de gemeente gelegateerd, ter plaatsing in het Stedelijk Museum „de Lakenhal". Overeenkomstig het advies van de Commissie voor het Stedelijk Museum „de Lakenhal" geven wij Uwe Vergadering in overweging het schilderij, voorstellende een gezicht op Katwijk-Binnen, met gevoelens van erkentelijkheid jegens de erflaatster voor de gemeente te aanvaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. K°. 59. Leiden, 12 Maart 1934. De K.V. Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen, alhier, heeft de medewerking van de gemeente ingeroepen, om te komen tot exploitatie van aan haar toe- behoorende gronden nabij den Lagen Morschweg. Hiertoe is noodig, dat tot straataanleg c.a. ter plaatse wordt over gegaan. Ka overleg met de vennootschap werd inzake den afstand van grond en de betaling van bestratingskosten over de navolgende transactie overeenstemming bereikt. De vennoot schap draagt kosteloos en vrij van alle lasten, in eigendom aan de gemeente over de op de hierbij overgelegde kaart I in geel aangeduide strooken grond voor den aanleg van straten c.a. op normale breedte, alsmede het zwart gearceerde strookje; dit strookje zal intusschen eerst als straat worden aangelegd, wanneer het aangrenzend, niet aan de vennoot schap toebehoorend, terrein in exploitatie wordt gebracht. Bovendien zal de L.E.M.Y.O.G. de op de genoemde kaart in blauwe kleur en in blauw met zwarte en roode arceering aangeduide gronden aan de gemeente afstaan. Zij zijn even eens voor straataanleg c.a. bestemd, met uitzondering van de blauw met roode arceering gekleurde strooken, welke zijn aangewezen voor bouwterrein. Yoor dezen grondafstand ver goedt de gemeente aan de K.Y. 1.per M2., overeenkomende met de in Ingekomen Stukken Ko. 276 van 1931 genoemde vergoeding voor grond boven de normale straatbreedte. Op het in blauw met zwarte arceering aangegeven gedeelte van dezen grond, dat grenst aan niet aan de vennootschap toebehoorende bouwterreinen, zal voorshands nog geen straataanleg plaats hebben; zoodra tot het bouwrijp maken van die terreinen wordt overgegaan, zal de gemeente de betaalde vergoeding ad 1.per M2., voorzooveel betreft het gedeelte straat, dat de normale breedte niet te boven gaat, kunnen terugontvangen. De vennootschap heeft in verband met een en ander ter nadere verrekening, in de gemeentekas gestort een bedrag van 68.300.berekend als volgt: a. kosten van straataanleg c.a. op de met gele kleur aangeduide gronden, groot 7128 M2. 45.659.50 b. bijdrage, bedoeld in artikel 2, 2e lid, onder b, van de Verordening op den aanleg van Straten en Wegen 18707 M2. bomvrijpe grond a 1.50 per M2.)28.060.50 Samen 73.720.— Te verminderen met de vergoeding van de gemeente aan de K.V. van 1.per M2. voor de in blauwe kleur en in blauwe kleur met zwarte en roode arceering aangegeven gronden, groot i 5420 M25.420. Blijft 68.300.— Voorts heeft de naamlooze vennootschap „Gemeenschap pelijk Eigendom", Maatschappij tot Exploitatie vanWoon- en Winkelhuizen, gevestigd te 's-Gravenhage, aan de gemeente verzocht medewerking te verleenen voor het in exploitatie brengen van aan haar toebehoorende terreinen in den Boden- burgerpolder, ten Zuidwesten van de Stadsmolensloot. De voor den straataanleg c. a. benoodigde terreinen zijn op de overgelegde kaart II met bruine en roode kleur aangegeven. De K.V. is bereid overeenkomstig de genoemde verordening op den aanleg van Straten en Wegen, deze gronden kosteloos en vrij van alle lasten in eigendom aan de gemeente over te dragen en wegens kosten van straataanleg c.a. ter nadere verrekening in de gemeentekas te storten een bedrag van 179.000.berekend als volgt: a. kosten van straataanleg c.a. op de in bruine kleur aangegeven gronden, groot 19330 M2. 127.225. b. bijdrage, bedoeld in artikel 2, 2e lid, onder b, der verordening 39100 M2. bouwrijpe grond a 1.50 per M2.)58.650. Samen 185.875. te verminderen met de vergoeding van de ge meente aan de K.V. van ƒ1.per M2. voor den afstand van den in roode kleur aangegeven grond, groot 6875 M2., waarmede de normale straatbreedte wordt overtroffen, derhalve in totaal te verminderen met6.875. Blijft. 179.000.— Aangezien ons College in beide gevallen zich met het uit te voeren stratenplan kan vereenigen, bestaat er o.i. aan leiding de gevraagde medewerking te verleenen. In verband met het stratenplan in den Bodenburgerpolder zal tegenover de Thorbeckestraat een vaste brug over de Stadsmolensloot worden gelegd, en zal in de trambaan Leiden- Voorschoten, tegenover de Koninginnelaan, een overweg worden aangebracht. Hieromtrent zullen nader de noodige voorstellen bij Uwe Vergadering aanhangig worden gemaakt. De kosten van deze werken, evenals die van den straat aanleg c.a. voor zoover die bij beide plannen de normale breedte overschrijdt, zal uiteraard komen ten laste van het fonds, gevormd uit de bijdrage van 1.50 per M2. bouwrijpen grond. Onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, geven wij Uwe Vergadering, in overeenstemming- met de Commissie van Fabricage, alsnu in overweging te besluiten a. van de naamlooze vennootschap Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen, gevestigd te Leiden, in het belang van de volkshuisvesting kosteloos in eigendom en onderhoud over te nemen de terreingedeelten, ter grootte van 12580 M2., kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie P, Kis 234 (ged.) en 1856 (ged.), gelegen nabij den Lagen Morschweg, op de overgelegde kaart I in zwarte arceering, in gele kleur, in blauwe kleur en in blauwe kleur met zwarte en roode arceering aangegeven, onder be ding, dat aan de gemeente worden vergoed de kosten van straat- en plantsoenaanleg c.a. op den bovenaangegeven voet, waartoe bereids ter nadere verrekening in de gemeentekas is gestort een bedrag van ƒ68.300. b. van de naamlooze vennootschap „Gemeenschappelijk Eigendom", Maatschappij tot Expoitatie van Woon- en Winkelhuizen, gevestigd te 's-Gravenhage, in het belang van de volkshuisvesting kosteloos in eigendom en onderhoud over te nemen de terreingedeelten, groot 26205 M2., kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie M, Kis 1451 (ged.), 1455 (ged.), 1457 (ged.), 1458 (ged.), 3374 (ged.), 3999 (ged.), 4001 (ged.) en 4002 (ged.), op de overgelegde kaart II in bruine en roode kleur aangegeven, gelegen in den Boden burgerpolder, onder beding, dat aan de gemeente worden vergoed de kosten van straat- en plantsoenaanleg c.a. op den bovenaangegeven voet en daartoe te voren in de gemeentekas ter nadere verrekening wordt gestort een be drag van 179.000. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1