Vergadering ran Maandag 19 Februari 1934. MAANDAG 19 FEBRUARI 1934. 131 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SANDEBAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een gemeentelijken commissaris bij de N.V. Leidsehe Duinwater-Maatschappij. (18) 2° Aanwijzing van candidaten voor de benoeming van drie commissarissen bij genoemde N. V. (18) 3° Benoeming van drie leden van de Commissie van Toezicht op de Bewaarscholen. (19) 4° Benoeming van een onderwijzeres aan de o.l. school aan de Haverstraat. (20) 5° Praeadvies op het verzoek van den heer F. W. Zeelenberg om eervol ontslag als hoofd der o. 1. school aan de Paul Krugerstraat A. (25) 6° Praeadvies op het verzoek van Mej. V. E. Dietrich om eervol ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres aan de o. 1. school aan de Duivenbodestraat. (26) 7° Voorstel tot overplaatsing van den heer M. van Rijswijk, hoofd van de opleidingsschool voor Gymnasium en H. B. S. aan de Boommarkt, naar de Jongensschool voor u. 1. o. (27) 8° Voorstel tot overplaatsing van den heer J. Hokkeling, hoofd der o. 1. school aan de Medusastraat B, naar de opleidingsschool voor Gymnasium en H B. 8. aan de Boommarkt. (27) 9° Voorstel tot overplaatsing van den heer L. W. Beumer, onderwijzer aan de o. 1. school aan de Haverstraat, naar de o. 1. school aan de Duivenbodestraat. (28) 9a Voorstel in zake de vaststelling en uitkeering van de voorschotten op de vergoeding, bedoeld bij art. 101 der L. O. wet 1920, ten behoeve van de verschillende bij zondere scholen over het jaar 1934. (35) 9b Voorstel tot vaststelling: a. van de vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1 t/m 7, van de L. O. wet 1920, over het jaar 1930 aan de besturen van verschillende bijzondere scholen; b. van het alsnog, krachtens het achtste lid van het sub a genoemd wetsartikel, uit te keeren bedrag over de jaren 1928, 1929 en 1930 aan de besturen van verschillende bijzondere scholen; c. van het door de besturen van een 4-tal bijzondere scholen over de jaren 1928 tot en met 1930 in de gemeentekas te storten bedrag; d. van de vergoeding wegens salarieering van vak onderwijzers, bedoeld in het 9e lid van het sub a genoemd wetsartikel, over 1930, aan de besturen van verschillende bijzondere scholen. (36) 10° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den aanleg van den oprit naar de Dieuwe Spanjaardsbrug en voor dé betaling aan de provincie van de bijdrage in de kosten van die brug c.a. (29) 11° Voorstel: a. tot verhooging van de voor de verbetering van den Hoogen Rijndijk, ten Oosten van de Boomburger- brug, beschikbaar gestelde gelden; b. tot kostelooze overneming in eigendom en onder houd, van Mej. M. J. Smeets, te Wassenaar, van een gedeelte van het perceel kad. bekend gemeente Leiden, Sectie O, No. 25. (30) 12° Voorstel: a. om van de N.V. Leidsehe Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen om niet in eigendom en onderhoud bij de gemeente over te nemen het per ceel kad. bekend gemeente Leiden, Sectie O. No. 905, deel uitmakende van de Potgieterlaan; b. tot beschikbaarstelling van gelden voor de demping van de sloot langs de Potgieterlaan en de verbete ring van den ingang van die laan. (31) 13° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de verbetering vau het voetbalveld in den Stadspolder, verhuurd aan de Speeltuinvereeniging „Oosterkwartier" en tot verhooging van het voor de inrichting van eenige voetbalvelden in genoemdeu polder beschikbaar gestelde bedrag. (32) (Voorzitter.) 14° Voorstel in zake de beschikbaarstelling van gelden voor de verbouwing van het perceel „Zuiderhorst" aan den Endegeesterstraatweg te Oegstgeest tot ambtswoning van een der geneesheeren van de 'gestichten „Ende geest", „Voorgeest" en „Rhijngeest". (33) 15° Voorstel om, met intrekking van het raadsbesluit van 25 Juli 1927 in zake het ingebruikgeven van een strook van het terrein van het gesticht „Endegeest" aan de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, een strook grond van genoemd terrein in gebruik te geven aan de gemeente Oegstgeest. (34) 16° Voorstel tot het doen rooien en verkoopen van boomen, tevens praeadvies op het adres van de N.V. Beekman's Kleedinghandel e.a. in zake verwijdering van de boo men in een gedeelte van de Korevaarstraat. (14) 17° Voorstel: a in zake het gebruik maken van de diensten van een deskundige met betrekking tot de verhuring van gemeentelijke landerijen b. tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van den bouw vau een kantoorgebouwtje c.a., een kweek kas en broeibakken op de Stadskweekerij. (17) 17° a. Voorstel tot verkoop van het perceel Heerengracht No. 15 aan J. van Iterson q.q. (37) 18° Voorstel tot wijziging van de verordening tot voor koming van brand. (24) 19° Voorstel tot wijziging van de verordening op de straat- politie. (24) 20° Voorstel tot wijziging van de verordening op den keuringsdienst van Vee en Vleesch. (3) 21° Voorstel tot wijziging van de verordening op het Bijden. (4) Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk: de heeren van Eek, Kuipers, Wilbrink, mevrouw Braggaarde Does, de heeren van Es, Vallentgoed, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Meijnen, Coster, van Tol, Koole, de Beede, Schüller, Vos, Kooistra, Beekenkamp, van der Beijden, Eikerbout, Bergers, Tepe, Splinter, Romijn, Goslinga, Wilmer, van Rosmalen, Bosman, Groeneveld, van Stralen, Donders, van Weizen, Manders, Verweij en Huurman. Afwezig zijn de heer van Eecke, wegens ongesteldheid en de heer Simonis. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 22 Januari 1934, voortgezet op 23, 24, 25 en 26 Januari 1934, worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten a. van 6 November 1933 tot wijziging van de gemeente- begrooting voor 1933 en de begrooting voor het grondbedrijf voor 1933 in verband met het bouwrijpmaken van terreinen bezuiden den Haagweg en de inrichting van een kinderspeel tuin tusschen de ten Katestraat en de Toussaintkade. b. van 4 December 1933: 1°. tot aankoop van perceelen tuingrond ten Zuiden van den Hoogen Rijndijk van en verhuring van die perceelen aan E. M. Laman, met de daarbij behoorende begrootings- regeling. 2°. tot beschikbaarstelling van gelden voor het verbouwen en uitbreiden van het Openbaar Slachthuis. e. van 18 December 1933: 1°. tot overneming in eigendom en onderhoud bij de ge meente van strookjes grond aan de Langebrug, de Haarlem merstraat, den Maresingel en den Morschweg; 2°. tot bepaling van de vergoeding en de huur van de bij de Gemeentelijke Commissie voor Maatschappelijk Hulp betoon, de Gemeentelijke Hulpbank en den Armenraad in gebruik zijnde gebouwen; 3°. tot verkoop van een gedeelte bouwterrein aan den van Slingelandtweg aan Prof. Mr. H. A. Idema. d. van 22 Januari 1934: 1°. tot belegging van kasgelden; 2°. tot overneming in eigendom en onderhoud van een strookje grond tusschen de Lusthoflaan en de Os- en Paarden- laan; 3°. tot verkoop van grond aan den Rijnsburgerweg aan D. Meyer. e. van 26 Januari 1934 tot aankoop van de perceelen Breestraat 114a, b en c.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1