GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 19 K°. 35. ING£KO»EK STIKKEN. Leiden, 16 Februari 1934. In verband met het bepaalde in art. 103, derde lid, der Lager Onderwijswet 1920, hebben de besturen van de in deze gemeente gevestigde bijzondere scholen aanvragen ingediend om een voorschot op de vergoeding van de kosten van instandhouding van hunne scholen over het jaar 1934. Voor de berekening van dat voorschot is tot grondslag genomen hetgeen te zelfder zake over het laatste dienstjaar, waarover de gemeenterekening is gesloten, i.e. 1930, voor de openbare lagere scholen in deze gemeente is uitgegeven. De gemiddelde kosten per leerling hebben met uitzondering van die voor salariëering van vakonderwijzers over dat jaar, blijkens de ter inzage gelegde berekening, bedragen voor het gewoon lager onderwijs 16.68 en voor het uitgebreid lager onderwijs 26.61. Met betrekking tot de kosten van het vakonderwijs zij medegedeeld, dat de gemeente over 1933 met inbegrip van de te haren laste gebleven pensioensbijdragen gemiddeld per wekelijksch lesuur heeft uitgegeven voor het vakonderwijs in de nuttige handwerken 93.69, voor dat in de lichamelijke oefening 129.29 voor gewoon lager onderwijs en 120.46 voor uitgebreid lager onderwijs en voor dat in teekenen 129.53. Op grond van een en ander geven wij U, met verwijzing naar het advies van de Commissie voor het Onderwijs, in overweging I. het voorschot op de vergoeding, bedoeld bij artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1934 vast te stellen op een totaal bedrag van 107.432.(inbegrepen de vergoeding voor vakonderwijzers) en wel voor: a. de school voor gewoon lager onderwijs aan: de Krauwelsteeg 4, op het Levendaal 54, op de Haarlemmerstraat 32, op den Heerensingel 27 (M.), op de v. d. Werfstraat 98/100, op de Oude Vest 193/195, op den Heerensingel 27 (J.), op. het Eapenburg 48, op de Haarlemmerstraat 240 Pelikaanstraat 20, op de Caeciliastraat 11/15, op de Potgieterlaan 7, op de Munnikenstraat la, op het Koordeinde 40,op de Pasteurstraat IA, op de Oosterstraat 16, op de Middelstegracht 119, op het Plantsoen 99a, op den Hoogen Morschweg, op de Hoogl. Kerkgracht 20a, op de Lusthoflaan 2, op de Stadhouderslaan 1 b, op de Driftstraat 49, op de Adriaan Pauwstraat 1, op het koordeinde 1, op 3.323.b 2.509.b 3.723.— 2.896.b 2.523.b 2.002.b 3.150.b 4.484.— 4.377.— 3.150.b 1.268.b 2.696.b 4.818.— 6.232.b 3.203.b 3.577.— 3.430.b 1.842.— 4.057.— 3.403.b 3.870.b 2.683.b 1.335.b 1.642.— 766.—1 311.—1 466.—1 714.—1 714.—1 611.—1 414.—1 466.—1 725.—1 414.—1 311.—1 479.—1 776.—1 1.453.—1 611.—1 533.— 1 688.—1 357.—1 766.—1 536.—1 639.—1 536.—1 207.—1 311.—1 76.193.- 13.804.- b. de school voor uitgebreide lager onderwijs aan: het Levendaal 56, op1.044.b 1.011.x) het_Pieterskerkhof 4, op2.811.j- 482.x) de Haarlemmerstraat 34, op. het koordeinde 3, op de Hoogl. Kerkgracht 20a, op 1.767.b 797. 2.874.b 1.384.— 3.726.b 1.539.— 12.222.— 5.213. II. te bepalen, dat het sub I bedoelde voorschot zal worden uitgekeerd aan de besturen van de daar genoemde scholen in drie zooveel mogelijk gelijke termijnen, waarvan de eerste zoodra mogelijk na Uw besluit tot toekenning, de tweede in den loop der maand Juni en de laatste in den loop der maand September. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. k». 30. Leiden, 16 Februari 1934. kaar aanleiding van de door de besturen der in deze gemeente gevestigde bijzondere scholen ingediende aanvragen om vergoeding in de exploitatiekosten hunner scholen, als mede om vergoeding in de kosten van vakonderwijzers, over 1930, deelen wij U mede, dat blijkens de in de Leeskamer ter inzage gelegde stukken, de gemiddelde kosten (met in begrip van de administratiekosten, etc., doch met uitzon dering van die van salariëering van vakonderwijzers) volgens de over dat jaar vastgestelde gemeenterekening hebben be dragen per leerling van het gewoon lager onderwijs 16.68 en voor het uitgebreid lager onderwijs 26.61. Voor al deze scholen, met uitzondering van een zestal, dient de vergoeding in de exploitatiekosten te worden vast gesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 101, 8e lid, der Lager Onderwijswet 1920 (driejaarlijksche af rekening, i. c. over de jaren 1928, 1929 en 1930). Met betrekking tot de vergoeding wegens salariëering van vakonderwijzers over 1930 deelen wij U mede, dat de gemeente te dier zake in dat jaar, met inbegrip van de te haren laste gebleven pensioensbijdragen, gemiddeld per wekelijksch les uur heeft uitgegeven voor het vakonderwijs in nuttige hand werken 97.67, voor dat in lichamelijke oefening 135.28 voor gewoon lager onderwijs en 144.71 voor uitgebreid lager onderwijs, terwijl voor dat in handelskennis 137.47 werd besteed. Op grond van een en ander geven wij U, met verwijzing naar de ter inzage gelegde stukken en overeenkomstig het advies van de Commissie voor het Onderwijs, in overweging: I. de vergoeding bedoeld in het le tot en met 7e lid van artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1930, voor de besturen van na te noemen bijzondere scholen vast te stellen op 104.625.14 (l.o. 92.544.20, u.l.o. 12.080.94) en wel voor: a. de school voor gewoon lager onderwijs aan: de Krauwelsteeg 4, op het Levendaal 54, op de Haarlemmerstraat 32, op de v. d. Werfstraat 98/100, op het Rapenburg 48, op de Haarlemmerstraat 240, op de Pelikaanstraat 20, op het Koordeinde 40, op de Pasteurstraat 1 b, op de Middelstegracht 119, op het Plantsoen 99a, op de Hooglandsche Kerkgracht 20a, op de Lusthoflaan 2, op de Stadhouderslaan 1 b, op de Driftstraat 49, op het Koordeinde 1, op den Heerensingel 27 (M.), op den Heerensingel 27 (J.), op de Caeciliastraat 11/15, op de Oude Vest 193/195, op de Munnikenstraat la, op de Oosterstraat 16, op 4.353.48 3.302.64 4.453.56 3.419.40 5.204.16 3.486.12 3.252.60 6.738.72 8.740.32 4.620.36 4.103.28 5.637.84 3.686.28 4.970.64 2.969.04 2.318.52 3.419.40 3.736.32 4.170.— 2.602.08 3.386.28 3.973.16 92.544.20 b. de school voor uitgebreid lager onderwijs aan: het Levendaal 56, op1.277.28 de Haarlemmerstraat 34, op 2.075.58 het Pieterskerkhof 4, op2.980.32 het Koordeinde 40, op2.927.10 de Hooglandsche Kerkgracht 20a, op2.820.66 12.080.94 voor alle scholen, met uitzondering van de laatste zes sub a genoemde scholen, behoudens de hierna onder II bedoelde driejaarlijksche afrekening; II. overeenkomstig het 8ste lid van het sub I genoemd wetsartikel (driejaarlijksche afrekening) het aan de besturen van na te noemen bijzondere scholen over de jaren 1928, 1929 en 1930 alsnog uit te keeren bedrag vast te stellen op f 23.050.89 (l.o. 20.131.96, u.l.o. 2.918.93) en wel voor: a. de school voor gewoon lager onderwijs aan: de Krauwelsteeg 4, op1.220.48 het Levendaal 54, op1.148.64 de Haarlemmerstraat 32, op "f 1.223.56 de van der Werfstraat 98/100, op963.40 het Rapenburg 48, op1.635.16 de Haarlemmerstraat 240, op 824.12 de Pelikaanstraat 20, op844.60 het Koordeinde 40, opff 1.742.72 de Pasteurstraat 16, op2.486.32 b Voor bezoldiging van vakonderwijzers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1