GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 21 Of GEKOMEN STUKKEN. N°. 3». Leiden, 10 Februari 1934. Aan den Raad der Gemeente Leiden. In de periodieke vacature per 31 December 1933 van bet lid der Plaatselijke Schoolcommissie den Heer P. Brouwer, categorie meerderjarige ingezetenen, hebben wij de eer U het navolgende dubbeltal ter aanbeveling te doen toekomen 1. Dr. H. H. MAAS. 2. Mevr. M. W. S. BLOK—ABERSON. Namens de PI. Schoolcommissie Boot, Voorzitter. H. F. A. Donders, secretaris. N°. 39. Leiden, 21 Februari 1934. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Edelachtbare Heeren, Bij dezen deel ik U mede dat Prof. Mr. R. Kranenburg ontslag heeft genomen als lid van het Bestuur onzer Ver- eeniging1). Ter voorziening in de daardoor thans ontstane vacature bevelen wij aan 1°. Prof. Mr. H. G. P. DUYFJES, hoogleeraar, Lammen schans weg No 5 en 2°. Mr. C. J. GOÜDSMIT, Regentesselaan 33, Oegstgeest. Namens het Bestuur verzoek ik U tot benoeming over te gaan. Hoogachtend, E. A. Cosman, Secretaris. N°. 40. Leiden, 23 Februari 1934. Krachtens de indertijd door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verleende dispensatie is de heer P. Hibma, hoofd der Jongensschool voor Ü.L. O. vrijgesteld van de verplichting, dat aan het hoofd eener school tevens het onderwijs eener klasse is opgedragen. Aangezien wij het niet noodzakelijk, en met het oog op de gemeentefinanciën derhalve niet raadzaam, achten voor den door U benoemden opvolger van den heer Hibma vrijstelling van die verplichting te vragen, zal, indien Uwe Vergadering zich met onze zienswijze kan vereenigen, het nieuwe hoofd der Jongensschool voor U. L. O. derhalve niet ambulant zijn. Dit brengt mede, dat alsdan een onderwijzer kan worden gemist. Op grond van het vorenstaande geven wij U, met ver wijzing naar het in de Leeskamer ter inzage gelegd advies van den Inspecteur van het Lager Onderwijs, waarmede wij ons geheel kunnen vereenigen, in overweging, met ingang van een nader door ons College te bepalen datum, wegens opheffing van zijne betrekking, eervol ontslag te verleenen aan den heer P. A. Wisse, als onderwijzer aan de Jongens school voor U. L. O. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 41. Leiden, 5 Maart 1934. Tengevolge van de overplaatsing van den heer J. Hokkeling, hoofd van de o. 1. school aan de Medusastraat B, naar de opleidingsschool voor Gymnasium en H. B. S. aan de Boom- markt zal met 1 April a.s. de vacature ontstaan van hoofd van eerstgenoemde school. Met verwijzing naar het ter inzage gelegd advies van den Inspecteur van het Lager Onderwijs, verzoeken wij U over te gaan tot benoeming, met ingang van een nader door ons College te bepalen datum, van een onderwijzer hoofd van de o. 1. school aan de Medusastraat B, waarvoor wij IJ de navolgende voordracht aanbieden: 1° P. A. WISSE, onderwijzer aan de Jongensschool voor U. L. O., alhier; 2° J. v. D. WALLE, hoofd eener openbare lagere school te Noordwolde; 3° D. JANSSEN, hoofd eener openbare lagere school te Zalt-Bommel. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 42. Leiden, 9 Maart 1934. Aangezien tegen inwilliging van nevensgaand verzoek van Mejuffrouw J. B. van Heuven bij ons College geen bezwaar bestaat, geven wij Uwe Vergadering in overweging haar, met ingang van een nader door ons te bepalen datum, eervol ontslag te verleenen uit hare betrekking van onderwijzeres aan de opleidingsschool voor u.l.o. aan de Langebrug A. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden Leiden, 27 Febr. 1934. Beleefd neemt ondergeteekende de vrijheid U, met 't oog op haar gezondheidstoestand, te verzoeken haar met ingang van 1 April 1934 eervol ontslag te willen verleenen uit haar betrekking van onderwijzeres, aan de O. L. School, Lange brug A. Met de meeste hoogachting Uwe dienstwillige Mej. J. B. van Heuven. Aan den Raad van de Gemeente Leiden te Leiden. N°. 43. Leiden, 9 Maart 1934. Bij raadsbesluit van 24 Januari 1927 (Ingek. Stukken No. 16) werd aan de Leidsche Afdeeling der Vereeniging de Christelijke Jongemannen Vereeniging-Padvinders in Neder land een viertal lokalen van het voormalige schoolgebouw aan de Mare verhuurd. De laatste jaren echter heeft dit gebouw meerdere malen gediend voor tijdelijke huisvesting bij verbouwing van scholen; o.a. heeft de Hoogere Burgerschool voor Meisjes er gebruik van gemaakt tijdens de verbouwing van de H.B.S. aan de Garenmarkt. In verband hiermede werd aan de C.J.M.V.-Padvinders het gebruik van de vier lokalen op gezegd, aanvankelijk tijdelijk en later definitief, teneinde bij voorkomende gelegenheden terstond over het gebouw te kunnen beschikken. De vereeniging verzoekt nu gebruik te mogen maken van de school met de kleine speelplaats aan de van der Werf- straat, waarin de openbare bewaarschool gevestigd was, welke ingevolge het raadsbesluit van 24 Juli 1933 (Ingek. Stukken No. 134) is opgeheven. Zij is bereid hiervoor een huur van 300.per jaar te betalen, welke prijs aannemelijk kan worden geacht. Verder gaat zij accoord met de aan de verhuring te verbinden gebruikelijke voorwaarden, waar onder het recht van de gemeente, om de huur tusschentijds met drie maanden op te zeggen. De vereeniging zal een waarborgsom van 100.storten, waaruit de herstellings kosten van eventueele beschadigingen van het gebouw of de omgeving kunnen worden betaald. In overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage, geven wij Uwe Vergadering mitsdien in over weging de voormalige bewaarschool aan de van der Werf- straat met de kleine speelplaats tegen een jaarlijksche liuur- som van 300.aan de Leidsche Afdeeling van de Ver eeniging de Christelijke Jongemannen Vereeniging-Padvinders in Nederland te verhuren tot en met 30 April 1935, ingaande op een nader door ons College te bepalen datum, met be paling, dat de huur verder geacht wordt telkens voor den tijd van één jaar, tegen denzelfden huurprijs en onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, indien de huur niet drie maanden vóór het eindigen van den huurtermijn schriftelijk door een der partijen is opgezegd, met dien verstande, dat Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1