Vergadering van Maandag 22 Januari 1934. MAANDAG 22 JANUARI 1934. 1 Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van 4 leden van de Plaatselijke School commissie, wegens periodieke aftreding. (1) 2° Benoeming van één lid van de Plaatselijke School commissie ter vervulling van een door bedanken van een lid opengekomen plaats. (2) 3° Benoeming va,n 4 stadsgeneesheeren voor het tijdvak 1 Januari 19341 Januari 1936. (5) 4" Voorstel tot wijziging van het Raadsbesluit van 4 Decem ber 1933 in zake de belegging van kasgelden (6) 5° Voorstel tot overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van een tusschen de Lusthoflaan en de Os- en Paardenlaan gelegen strookje grond deel uit makende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie K. No. 3782. (7) 6° Voorstel tot het verleenen van een vergoeding krachtens artikel 100 der Lager Onderwijswet 1920 aan besturen van bijzondere lagere scholen. (8) 7° Voorstel tot verkoop aan D. Meyer van een gedeelte bouwterrein c.a. aan den Rijnsburgerweg, hoek Houtlaan, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie P. No. 1355 (ged.) (9) 8° Begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 1934 met voorstel tot wijziging van de begrooting voor 1933. (198 wan 1933 en 10) 9° Voorstel tot herziening van het plan van uitbreiding der gemeente Leiden, vastgesteld bij Raadsbesluit van 6 November 1933. (11) 10° Voorstel: a. tot het in eigendom en onderhoud bij de gemeente overnemen van een strook grond aan den Zoeter- woudschesingel, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie M, Nis 4509 (ged.) en 4510 (ged.); b. tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de verbreeding en de verbetering van het gedeelte Zoeterwoudschesingel tusschen de trambaan Leiden 's-Gravenhage en het Sportterreiu. (12) 11° Voorstel: a. tot het aangaan met den heer C. Vedder Ohristiaanse van een overeenkomst van ruiling van grond aan den Zoeterwoudschesingel en aan en nabij de Pruinstraat b. tot het kosteloos in eigendom en onderhoud bij de gemeente overnemen van J. Voorsluys van een ge deelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie M No. 4500. (13) 12° Voorstel tot het doen rooien en verkoopen van boomen, tevens praeadvies op het adres van de N.V. Beekman's Kleedinghandel e.a. in zake verwijdering van de boomen in een gedeelte van de Korevaarstraat. (14) 13° Voorstel tot het aan het openbaar verkeer onttrekken en afsluiten van de Klimmende Leeuwsteeg. (15) 14° Praeadvies op het verzoek van den heer Th. L. J. Zitman om hem te ontslaan van de betaling van de kosten van straataanleg op langs zijn bouwterrein aan den Zijlsingel, hoek Overrijn, gelegen voor straat be stemden grond. (16) 15° Voorstel: a. in zake het gebruik maken van de diensten van een deskundige met betrekking tot de verhuring van gemeentelijke landerijen; b. tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van den bouw van een kantoorgebouwtje c.a., een kweekkas en broeibakken op de Stadskweekerij. (17) 16° Voorstel tot wijziging van de verordening op den Keu ringsdienst van Vee en Vleesch. (3) 17° Voorstel tot wijziging van de verordening op het Rijden. (4) 17a Benoeming van een gemeentelijken commissaris bij de N.V. Leidsche Duinwater-Maatschappij. (18) 17b Aanwijzing van candidaten voor de benoeming van drie commissarissen bij genoemde N.V. (18) (Voorzitter.) 17c Benoeming van drie leden van de Commissie van Toe zicht op de Bewaarscholen. (19) lid Benoeming van een onderwijzeres aan de o.l. school aan de Haverstraat. (20) 17e Voorstel tot overplaatsing van den heer J. H. Dommer- holt, onderwijzer aan de o.l. school aan de Paul Kruger- straat A, naar de opleidingsschool voor u.l.o. aan de Langebrag A. (21) 17/ Voorstel tot verhuring van verschillende perceelen wei en teelland. (22) lig Voorstel tot verkoop aan J. W. Reyneveld van een ge deelte bouwterrein aan de P. J. Blokstraat, hoek Pruinstraat, kad. bekend Gemeente Leiden, Sectie M no. 5095 (ged.) (23) Tegenwoordig zijn 33 leden, namelijk: de heeren Ann Eek, Vallentgoed, van der Reijden, Ann Es, mevrouw Braggaarde Does, de heeren van Tol, Eikerbout, Kuipers, Kooistra, Simonis, Coster, van Stralen, Huurman, Beekenkamp, Vos, Tepe, Splinter, Goslinga, Romijn, Bergers, Meijnen, Wilbrink, mevrouw de Clerde Bruijn, de heeren Manders, Ann Ros malen, Koole, van Eecke, Bosman, de Reede, van Weizen, Wilmer, Donders en Verweij. Afwezig zijn de heer Groene veld wegens verhindering en de heer Schüller wegens ongesteldheid. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 18 December 1933, voortgezet op 19 en 20 December 1933, worden goedgekeurd. De Voorzitter houdt de volgende toespraak: Dames en Heeren, leden van den Gemeenteraad. U allen, den heeren, die het hier gesprokene in het boek der historie van deze Stad griffen, den heeren, die daarvan aan het pubhek verslag uitbrengen en den helpers die onze materieele behoeften verzorgen, bied ik mijn harteüjke geluk- wenschen aan voor een voorspoedig 1934 voor hen en hunne gezinnen. Ik heb gemeend te moeten afzien van een opsomming van hetgeen in deze gemeente in het afgeloopen jaar door onze samenwerking is tot stand gebracht aan Averken en regelingen en van de belangrijke gebeurtenissen, die in de gemeente plaats grepen. Evenmin wil ik treden in een beschouwing- van de economische moeilijkheden, die zich dat jaar bleven en nu nog blijven voordoen. De behandeling der begrooting, die ons als eerste plicht in 1934 vandaag hier bijeenbrengt, geeft aanleiding om al die zaken reeds ter sprake te brengen en wij krijgen daardoor de gelegenheid te toonen aan de burgerij, hoe de gemeente-huishouding zich in het nieuwe jaar aan de omstandigheden zoo goed mogelijk zal moeten aanpassen. Een kleine en korte beschouwing zij echter van deze plaats nog aan het weer achter ons liggende jaar gewijd. 1933 is in enkele opzichten toch een merkwaardig jaar voor onze samenleving geworden. Ik acht het van groote beteekenis, toch, dat in den loop er Aran in alle lagen van het volk en bij alle groepen, waarin het zich maar al te graag denkt te kunnen splitsen, de overtuiging veld Avon, dat het geen zin meer heeft er op te Avachten of zelfs nog maar te hopen, dat de Avind alsnog zal bijdraaien en men Aveer kan gaan koersen in die richting, waarin Avij meenden, dat wij steeds verder konden blij ven doorvaren. Men gevoelt ATijAvel algemeen, dat er niet langer afgewacht kan Avorden, doch dat wij moeten zoeken naar een steviger basis, een reëeler grondslag, Avaarop nieuwe vooruitgang kan steunen. Dat dit inzicht zich in 1933 van het grootste deel van het volk meester maakte, ook al erkent een ieder het nog niet zoo grif of wat schoorvoetend, versterkt toch hen, die dit moeilijke werk hebben te vol voeren en schraagt hun pogingen. Dit mag men als gewin beschouwen. Het jaar 1933 is nog verantwoordelijk voor een ander gebeuren, dat voor de Regeering des lands en voor die der gemeenten bemoedigend stemt. Met groot enthousiasme en opmerkelijke warmte heeft in dit jaar ons volk de herdenking- van de geboorte van Prins Willem van Oranje gevierd en daarbij op een wijze, die niets aan duidelijkheid of hartelijk heid te wenschen overliet, zijn liefde voor onze Vorstin en Haar Huis betuigd en bevestigd. Deze herdenking had op geen gelegener tijdstip kunnen komen. Het was waarlijk niet overbodig, dat ons volk weer eens zijner eenheid indachtig Averd, dat Avij weer eens ge voelden, zoowel wat ons bindt als dat Avij gebonden zijn,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1934 | | pagina 1