GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 135 INeEKOHEN STDKfiEN. N°. 212. Leiden, 14 October 1930. De heer G. Bouwmeester, te Noord wij kerhout, verzocht ons van de gemeente te mogen koopen een gedeelte berm langs den Haarlemmertrekvaartweg, kadastraal bekend ge meente Noordwijkerhout, sectie B, No. 912 (ged.). Tegen inwilliging van dit verzoek bestaat noch bij de Commissie van Fabricage, noch bij ons College bezwaar, op grond van ons reeds vroeger uitgesproken gevoelen (zie o.a. laatstelijk Ingek. Stukken No. 141 van 1930), dat de ge meente bij het behoud van stukken berm, zoo ver buiten het grondgebied van de gemeente gelegen, geen belang heeft. Ook thans kan de prijs voor den berm worden gesteld op ƒ1.per M2, verhoogd met ƒ0.09 per M2 voor het hak hout en ƒ0.10 per M2 als vergoeding voor het rooien van de stoven, overeenkomstig het raadsbesluit van 5 Juli 1920 (Ingek. Stukken No. 219). Adressant is bereid dezen totaal prijs van 1.19 per M2 te betalen voor het op de overge legde kaart in rood aangegeven gedeelte berm ter grootte van 240 M2, gemeten 2.50 Meter uit de as van de weg verharding, en is er mede bekend, dat een 5 Meter breede strook daarvan, aan de Noord-Oostzijde, bezwaard is met de erfdienstbaarheid van overpad ten behoeve van het aan grenzende perceel land. In overeenstemming met het advies der Commissie van Fabricage geven wij Uwe Vergadering mitsdien in overweging te besluiten tot den verkoop aan den heer G. Bouwmeester, te Noordwijkerhout, van een gedeelte berm langs den Haar lemmertrekvaartweg, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, Sectie B, No. 912 (ged.), groot +240 M2., gemeten 2.50 Meter uit de as van de wegverharding, op de overgelegde situatieteekening in rood aangegeven, tegen den prijs van ƒ1.19 per M2. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 213. Leiden, 14 October 1930. De heer B. Buurman heeft verzocht voor zijn principaal van de gemeente te mogen koopen het op de overgelegde kaart met groene arceering aangegeven bouwterrein nabij den Leidschen Hout, aan het verlengde van de Fagelstraat, hoek Ledenberchstraat, teneinde daarop een landhuis te stichten. Het perceel heeft een breedte van 17 M. en een diepte van 34.50 ZOodat de grootte ongeveer 586 M2. bedraagt. Adressant kan zich met den gevraagden prijs van ƒ15. per M2. overeenkomende met den prijs, indertijd ver kregen voor een perceel aan het verlengde van de Johan de Wittstraat vereenigen; ook gaat hij accoord met de aan den verkoop te verbinden gebruikelijke voorwaarden. Teneinde het perceel toegang te geven tot de openbare straat, zou kunnen worden volstaan met voorloopig slechts de Fagelstraat te verlengen en het aangrenzend gedeelte van den ontworpen toegangsweg tot den Leidschen Hout aan te leggen. Nu echter de Leidsche Hout aldaar nagenoeg is voltooid en verwacht mag worden, dat er geleidelijk meer vraag naar bouwgrond zal komen, achten wij het gewensc'it, den straataanleg verder te doen uitstrekken. Door een meer vol- ledigen straataanleg, zooals op de overgelegde kaart in gele kleur is aangegeven, worden de terreinen A, B en C grooten- deels bouwrijp gemaakt; de gemeente kan alsdan bouw- rijpen grond aanbieden, hetgeen ongetwijfeld de animo tot bouwen ter plaatse zal bevorderen. De wegaanleg dient dan ook te omvatten het maken van genoemden toegangsweg tot den Leidschen Hout vanaf den Warmonderweg, het verlengen van de Johan de Wittstraat en de Fagelstraat tot dien toegangsweg en het verbreeden tot 10 M van een gedeelte der Ledenberchstraat. Tot de uitvoering van dit stratenplan behoort ook de verbreeding van den Warmonderweg langs terrein A, van welken weg de zuidoostelijke strook eigendom van onze gemeente is, terwijl de weg overigens in eigendom en onder houd bij de gemeente Oegstgeest is. Zooals U bekend zal zijn, voorziet die gemeente den Warmonderweg van een ge sloten wegdek. In samenwerking met Oegstgeest hebben wij het aan Leiden toebehoorend gedeelte vanaf den Rijns- burgerweg tot aan het einde van de bestaande bebouwing tegelijk deze bewerking doen ondergaan en tevens de trot toirs doen verbreeden. De ten laste van den gewonen onderhoudspost komende kosten van een en ander werden geraamd op 3350.waarvan 1285.door particulieren werd gedragen (zie Ingek. Stukken No. 113 van 1930). Uiteraard diende ook het Leidsche gedeelte van den Warmonderweg langs terrein A een dergelijk wegdek te verkrijgen. De hier uit te voeren werkzaamheden omvatten, behalve de verbreeding en verharding van den weg met trottoiraanleg, het dempen en rioleeren van een gedeelte sloot ter plaatse. De kosten worden geraamd op 3475. waarvan, als bijdrage in de dempingskosten, van de ge meente Oegstgeest, eigenaresse van de helft der sloot, 275.wordt terugontvangen. Vermits met het oog op den stand van het door Oegst geest ondernomen werk de demping van de sloot geen uitstel gedoogde, hebben wij daartoe bereids opdracht ge geven. Ook de sloot ten zuidwesten van terrein A behoort te worden gedempt. Deze sloot is voor de helft gemeente eigendom en voor de andere helft eigendom van particu lieren, met wie omtrent een bijdrage in de kosten van dem ping in overleg is getreden. Deze bijdrage stellende op 520.kunnen de voor rekening van onze gemeente blij vende kosten van het geheele werk worden geraamd op 18000.—, t. w„: a. aanleg toegangsweg tot den Leidschen Hout, verbreeding Ledenberchstraat en verlenging van de Johan de Witt straat en Fagelstraat, met beplanting, alsmede slootdemping ten Zuidwesten van terrein A15320. b. verbreeding en verharding Warmonderweg langs terrein A met slootdemping, rioleering en trottoiraanleg3475. Te verminderen met: a. bijdragen particulieren demping sloot ten Zuidwesten van terrein A520. b. bijdrage Oegstgeest demping sloot langs Warmonderweg„275. 18795.— 795'~ Blijft 18000 Aangezien de gronden in het grondbedrijf zijn ingebracht komt dit bedrag ten laste van dat bedrijf. Ten slotte merken wij nog op, dat, teneinde de voor ziening van de hier te bouwen huizen met duinwater te verzekeren, 10% van de kosten van de te leggen hoofdbuis, geraamd op 2.846.als jaarlijksche opbrengst van aan geslotenen op die leiding, moet worden gegarandeerd. Ter bevordering van de uitgifte van bouwterrein, achten wij het noodig, dat de gemeente deze garantie, ad 284.60 per jaar, verstrekt. Naarmate de bebouwing zich uitbreidt, zal het risico dezer garantie natuurlijk verminderen. In overeenstemming met het advies van de Commissie van Fabricage geven wij Uwe Vergadering, onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken, alsnu in overweging: A. aan den heer B. Buurman q.q. tegen den prijs van 15.per M2. te verkoopen het perceel bouwgrond nabij den Leidschen Hout, aan het verlengde van de Fagelstraat, hoek Ledenberchstraat, ter grootte van 586 M2., op de kaart met een groene arceering aangegeven, vormende een gedeelte van het bouwblok B en deel uitmakende van het kadastrale perceel der gemeente Leiden Sectie P No. 98, zulks onder de volgende voorwaarden: le. de verkoop van den grond geschiedt ten behoeve van den bouw van één landhuis, met den bouw waarvan niet mag worden aangevangen voordat, behalve de vergunning ingevolge de bouwverordening, op de plannen en de plaat sing van dat landhuis de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders is verkregen; gelijke goedkeuring is noodig bij herbouw of geheele of gedeeltelijke vernieuwing; 2e. de kooper is verplicht met de bebouwing van den te verkoopen grond aan te vangen uiterlijk 6 maanden na de overdracht van den grond en deze bebouwing te voltooien uiterlijk 2 jaren na die overdracht; indien de kooper in gebreke blijft aan een en ander te voldoen, vervalt hij in een boete aan de gemeente Leiden van ƒ100.voor elke maand, dat hij te dien aanzien in gebreke mocht blijven, welke boete verschuldigd en invorderbaar zal zijn door de enkele nalatigheid, zonder dat eenige ingebrekestelling noo dig zal zijn; 3e. de voor- en zijtuin, ter diepte als op de kaart is aan geven, moeten van den openbaren weg worden afgescheiden door een behoorlijk hek op doorgaanden steenen voet ten genoegen van Burgemeester en Wethouders, en moeten wor den aangelegd en onderhouden volgens nadere aanwijzing en ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 4e. aan de noordwestzijde zal tusschen het landhuis en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1930 | | pagina 1