GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 133 ISOEKOHEN STUKKEN. N°. 204. LeideD, 10 October 1930. Doordat de heer J. N. van den Ende, wegens zijne benoeming elders, werd ontheven van zijne betrekking van tijdelijk leeraar aan de afd. B. van de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, was het in het belang der cursisten noodig eene voorloopige voorziening te treffen met betrekking tot het onderwijs in de natuurkunde en school- hygiène aan die school. Voorts moest een tijdelijke regeling worden getroffen met betrekking tot het onderwijs, in de Engelsche taal aan dezelfde inrichting van onderwijs, in verband met de ziekte van den leeraar C. Kok. In afwachting van Uwe beslissing hebben wij goed ge vonden. dat het onderwijs in natuurkunde en schoolhygiène aan de Kweekschool voorloopig wordt gegeven door den heer A.van Vianen, cand. inde wis- en natuurkunde alhier en dat in het Engelsch door den heer Dra. A. A. Prins te Amsterdam. Met verwijzing naar de in de Leeskamer ter inzage gelegde stukken geven wij U in overweging, tot wederopzeggens, te benoemen tot a. tijdelijk leeraar in de natuurkunde en schoolhygiène aan de afd. B. der Gemeentelijke Kweekschool voor Onder wijzers en Onderwijzeressen, den heer A. van Vianen, candi- daat in de wis- en natuurkunde te Leiden, zulks alsnog met ingang van 11 September 1930. b. tijdelijk leeraar in het Engelsch aan de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, den heer Dra. A. A. Prins te Amsterdam, zulks met ingang van 7 October 1930. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N0, 205. Leiden, 10 October 1930. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij tegen de navolgende, in hare handen gestelde stukken, geene bedenkingen heeft: 1". Suppletoire begrooting, dienst 1929, van de gestichten „Endegeest", „Voorgeest" en „Rhijngeest"; 2°. Balans en Verlies- en Winstrekening, dienst 1929, van deze gestichten; 3°. Staat van af- en overschrijving op de begrooting voor 1929 van het College van Vrouwenkraammoeders; 4°. Bekening, dienst 1929, van genoemd College; 5°. Begrooting, dienst 1931, van genoemd College. Zij geeft U derhalve in overweging de stukken sub 2°. voorloopig vast te stellen en die sub 1°, 3°, 4° en 5° goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 206. Leiden, 10 October 1930. Wij hebben de eer Uwe Vergadering hierbij ter goed keuring aan te bieden de balans en de verlies- en winst rekening over 1929 van de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen. Aangezien de rekening over 1929 een voordeelig saldo van ƒ333.355 heeft opgeleverd en voor een uitkeering van 3 dividend een bedrag van 1674.wordt vereischt, moet de gemeente een som van ƒ1340.645 bijbetalen. Onder verwijzing naar het in ons voorstel van het vorig jaar (Ingek. Stukken No. 136) medegedeelde inzake de rente rekening van het bouwplan, geven wij Dwe Vergadering, in overeenstemming met het hieronder afgedrukte advies van de Commissie van Financiën, in overweging: a. de balans en verlies- en winstrekening van de Veree niging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen over 1929 goed te keuren met dien verstande, dat een bedrag van 1340.645 ter beschikking van de vereeniging wordt gesteld, ten einde haar in staat te stellen over 1929 3 dividend over het aandeelenkapitaal uit te keeren; b. vast te stellen den hierbij overgelegden begrootings- staat, model E, dienst 1930, groot 1340.645. Dit bedrag kan worden gevonden door afschrijving van den post voor onvoorziene uitgaven, waarop, buiten be schouwing latende het bedrag van 52.000.waarmede die post bij raadsbesluit van 29 September 1930 (Ingek. Stukken No. 187) werd verhoogd, nog 2.867.725 beschik baar is. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 10 October 1930. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat bij haar tegen goedkeuring van de balans en de verlies- en winstrekening over 1929 van de Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen, op den voet, als in bovenstaand voorstel van Burgemeester en Wethouders aangegeven, geene bezwaren bestaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 207. Leiden, 10 October 1930. In verband met de verkeersverbetering in de omgeving van de Zijlpoort, zal een gedeelte van de Binnenvestgracht worden gedempt. Bij ons College is een verzoek ingekomen van de firma P. Fontein en Zonen, om van den door de demping te ver krijgen grond het op de overgelegde kaart met roode kleur aangegeven gedeelte, groot 260 M2, grenzende aan haar opslagplaats bij de Zijlpoort, te mogen huren voor den prijs van 0.60 per M2. per jaar. De geboden huurprijs van 0.60 per M2. of 156.in totaal, komt ons aannemelijk voor. In overeenstemming met het advies der Commissie van Fabricage en onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken geven wij Uwe Vergadering mits dien in overweging te besluiten aan de firma P. Fontein en Zonen, te Leiden, met ingang van een nader door ons College te bepalen datum, tot wederopzeggens, doch uiterlijk tot 1 Januari 1941, en behoudens rechten van derden tegen den prijs van 156.per jaar te verhuren het terrein, deel uitmakende van den door demping van een gedeelte van de Binnenvestgracht te verkrijgen grond, groot 260 M2., op de overgelegde kaart in roode kleur aange geven, zulks onder de in de Leeskamer ter visie liggende voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 208. Leiden, 10 October 1930. Ingevolge een in 1925 gehouden openbare verpachting werd aan den heer Jac. van Vliet voor den tijd van 5 jaren, ingaande 1 Januari 1926, tegen een prijs van 3200.per jaar verhuurd het bouwland met schuren en huis bij „Ende geest", kadastraal bekend gemeente Oegstgeest, sectie E, Nis 2407, 2408 en 2409, groot 8.09.70 H.A.; de huur eindigt derhalve op 31 December a.s. Van deze perceelen werd bij raadsbesluit van 30 September 1929 (Ingek. Stukken No. 161) ten behoeve van de ver breeding van den Rijksweg 's-GravenhageHaarlem een gedeelte, waarop zich de woning c. a. bevindt, aan het Rijk verkocht, met bepaling, dat het verkochte op 1 Maart 1931 vrij van opstallen moet worden geleverd. Onder den koop prijs was een bedrag 11.370.begrepen als vergoeding voor bedoelde opstallen, welk bedrag door het Grond bedrijf voor eventueelen herbouw werd gereserveerd. De heer van Vliet heeft verzocht voor de huur van het overblijvende land, groot 6.80.00 H.A., al of niet met een nieuw te bouwen woning en schuur, weder in aanmerking te mogen komen. De bouwkosten van een nieuwe woning met schuur wor den geraamd op 12000.dus slechts weinig meer dan de voor het af te breken huis c.a. ontvangen som. Met de Commissie van Fabricage zijn wij van oordeel, dat het aanbeveling verdient tot herbouw over te gaan; de aanwezigheid van woning en schuur maakt een complex grond, ter grootte als het onderhavige, voor pachters onge twijfeld aantrekkelijker en zal dus zeker ook de financiëele uitkomsten van dit bezit der gemeente gunstig beïnvloeden. Na met den heer van Vliet gevoerde onderhandelingen heeft deze zich bereid verklaard het niet verkochte gedeelte van de meergenoemde perceelen met de te stichten woning en schuur andermaal voor den tijd van vijf jaren, ingaande 1 Januri 1931, te huren en een prijs van 3500.per jaar te betalen. Deze prijs is blijkens de in de Leeskamer ter visie liggende stukken gebaseerd op het gebruik van den

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1930 | | pagina 1