GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 131 IUGE li OJIEX STIIKMEJr. N°. 201. Leiden, 23 September 1930. Wij hebben de eer Uwe Vergadering hierbij aan te bieden de begrooting van den Keuringsdienst van Waren voor het district Leidén, voor het dienstjaar 1931, vergezeld van een toelichtende memorie. Onder mededeeling dat de Commissie voor den Ge meentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst en den Keuringsdienst van Waren tegen deze begrooting geen bezwaar heeft, geven wij U in overweging tot hare vast stelling over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 202. Leiden, 23 September 1930. In ons voorstel van 27 Juni j.l. (Ingek. Stukken No. 121), betreffende de verlaging van de huur van het perceel Heerenstraat No. 48 van ƒ625.— tot 500.—, deelden wij mede, dat op de basis van den verminderden huurprijs getracht zou worden zoo spoedig mogelijk een nieuwen huurder te vinden. Thans heeft zich als gegadigde voor de huur van de woning aangemeld de heer C. ten Haken, alhier, die voor nemens is in het perceel een winkel in vischwaren te vestigen. Belanghebbende gaat met den vastgestelden huurprijs van 5oo.accoord en kan zich ook vereenigen met de aan de verhuring te verbinden voorwaarden. Behoudens enkele wijzigingen van ondergeschikt belang stemmen deze overeen met de bij de gemeente gebruikelijke voorwaarden, waar onder de 'bepaling, dat de gemeente de huur tusschentijds met een termijn van drie maanden kan opzeggen. In overeenstemming met het advies der Commissie van Fabricage, en onder verwijzing naar de in de Leeskamer ter visie liggende stukken geven wij TJwe Vergadering mitsdien in overweging te besluiten: a. medewerking te verleenen aan de tusschentijdsche be ëindiging van de overeenkomst met P. J. den Ambtman inzake de verhuring van; de woning aan de Heerenstraat No. 48, zulks met ingang van een nader door ons College te bepalen datum; b. de woning aan de Heerenstraat No. 48, ingaande op een nader door ons College te bepalen datum, tot 1 Mei 1931 te verhuren aan C. ten Haken, te Leiden, tegen een huurprijs van 500.per jaar, met dien verstande, dat de huur verder geacht wordt telkens voor den tijd van één jaar tegen denzelfden huurprijs en onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, indien zij niet drie maanden tevoren door één der partijen is opgezegd, zullende de huur in elk geval eindigen op 30 April 1941, zonder dat eenige opzegging wordt vereischt, en voorts onder de in de Leeskamer ter visie liggende voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 203. Leiden, 23 September 1930. Bij besluit van 17 October 1927 (Ingek. Stukken No. 227) stelde Uwe Vergadering de noodige gelden ter beschikking voor het vernieuwen van de Groote Havenbrug c. a. In dit werk waren begrepen de onmiddellijk daaruit voortvloeiende straatwerken op de aan de brug grenzende straatgedeelten, derhalve het herstellen en, waar noodig, verbeteren van de aanwezige keibestrating ter plaatse. De vraag rijst echter, of het niet wenschelijk is, om in aansluiting aan de tot standkoming van de nieuwe brug thans over te gaan tot het aanbrengen van een meer moderne bestrating op het Havenplein en het op de brug uitkomende gedeelte van de Haven. Wij meenen, met de Commissie van Fabricage, deze vraag bevestigend te moeten beantwoorden. O. i. toch behoort op deze uit verkeersoogpunt zeer belangrijke straatgedeelten een modern, aan de eischen van het verkeer beantwoordend wegdek aanwezig te zijn, terwijl bij behoud van de bestaande bestrating, gezien het verkeer, algeheele vernieuwing toch niet lang zal kunnen uitblijven. Voorts past een nieuwe bestrating bij de nieuwe brug en bij de verbetering van den Lagen Rijndijk, de omgeving van de Zijlpoort en de Haven, welke binnenkort zal tot stand komen en het onmiddellijk aan de groote Havenbrug aansluitende gedeelte niet omvat. Als wegdek komt voor de onderhavige gedeelten naar onze meening in aanmerking een bestrating van koperslak keien met voegvulling. Om de in de overgelegde stukken aangegeven redenen zou hier tegen een asphaltdek over wegend bezwaar bestaan. Op de overgelegde teekening zijn de straatgedeelten, welke voor bestrating met koperslakkeien in aanmerking komen met bruine kleur, de te maken tegeltrottoirs met roode kleur aangeduid. Het verdient aanbeveling, tegelijk met deze verbetering, op het Havenplein eenige voorzieningen te treffen met het oog op de regeling van het verkeer. Dit plein toch is een belangrijk verkeersknooppunt: uit niet minder dan 6 rich tingen stroomt het verkeer daar samen. Ten einde een be vredigende regeling van het verkeer ter plaatse mogelijk te maken, zullen eenige verkeersheuvels op de teekening met paarse kleur aangegeven met de noodige stoplijnen moeten worden aangebracht, terwijl voor de verkeersregeling op drukke uren een verkeersagent op het plein zal moeten worden geposteerd, waarvoor een standplaats op de teekening in geel aangeduid noodig is. Voorts is het wenschelijk, dat de tramsporen van het plein verdwijnen. Met de N. V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij is hieromtrent overleg gepleegd, met het resultaat, dat deze maatschappij zich bereid heeft ver klaard hiertoe mede te werken, op voorwaarde, dat de daar uit voortvloeiende kosten voor rekening van de gemeente komen. Met de Commissie van Fabricage meenen wij, dat deze voorwaarde i. c. kan worden aanvaard. Vermits derhalve de tramsporen van het Havenplein zullen verdwijnen, zal de meest nabij de Oude Vest ont worpen vluchtheuvel kunnen worden vergroot als op de teekening met een stippellijn is aangegeven. De kosten van een en ander zijn als volgt geraamd. De bestrating (met inbegrip van den trottoiraanleg) van het Havenplein zal een uitgaaf vorderen van 12.500. die van het desbetreffende gedeelte Haven van i 7.300. in het geheel derhalve van 19.800. Zooals in den aanhef reeds is opgemerkt, waren in het ontwerp van de nieuwe Havenbrug begrepen eenige be- stratingswerken, waarvoor van het voor de brug c. a. be schikbaar gestelde bedrag een bedrag van 6.000.was gereserveerd. De thans voorgestelde bestratingswerken zullen dus meer kosten f 13.800.Hierbij komt dan nog een bedrag van 1.350.— voor de verkeersvoorzieningen op het Havenplein, terwijl het verwijderen van de tramsporen van het Havenplein een uitgave van f 2.400.zal vergen. Een gedeelte van de voor dit laatste noodige werkzaam heden, van welk gedeelte de kosten bedragen 250.—, was reeds begrepen in het plan voor den bouw der nieuwe Havenbrug, zoodat nog noodig is een bedrag van 2.150. In totaal zal thans mitsdien beschikbaar gesteld moeten worden 13.800.-j- 1.350.2.150.17.300. welk bedrag wij zouden willen putten uit het „Fonds voor Stadsverbetering, Werkverschaffing en andere Sociale Doel einden". Aangezien het, gelet op den stand der werkzaamheden over de nieuwe brug, wenschelijk is met de verbetering van de onderhavige straatgedeelten ten spoedigste een aanvang te maken, geven wij, met verwijzing naar de ter visie ge legde stukken en in overeenstemming met de Commissie van Fabricage, Uw Vergadering in overweging, door vast stelling van den hierbij overgelegden begrootingsstaat, model D, dienst 1930, alsnog een bedrag van 17.300.te onzer beschikking te stellen voor de verbetering van de bestrating van het Havenplein en het onmiddellijk aan de Groote Havenbrug aansluitende gedeelte van de Haven, het maken van vluchtheuvels c.a. op het Havenplein en het verwijderen van de tramsporen van dat plein. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. GROEN ZOON.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1930 | | pagina 1