GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 55 IXnEKOIIIGN STUKKEN. N°. 119. Leiden, 23 Juni 1930. Zooals Uwe Vergadering bekend is beeft ons College bij de Regeering aanvragen om rijksvoorscbotten ingediend voor den bouw van een aantal arbeiderswoningen. Deze aanvragen omvatten den bouw van 289 woningen, als volgt over de onderscheidene vereenigingen verdeeld: Eensgezindheid Ons Doel Tuinstadwijk Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werk manswoningen Ons Belang de Goede Woning de Eendracht 18 46 25 9 5 12 27 51 37 51 24 75 16 12 28 39 39 16 16 32 172 117 289 Voor het plan van de Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen, hierna genoemd „Werk manswoningen", is bestemd de grond tusschen de Medusastraat en den Lagen Rijndijk, die het vorig jaar werd aangekocht. De woningen, aan de overige vereenigingen toe te wijzen, worden gebouwd in aansluiting aan reeds door die ver eenigingen gestichte complexen. Teneinde niet in herhalingen te treden, gaan aan de hieronder volgende gegevens betreffende de geraamde bouw en exploitatiekosten en de indeeling van de woningen nog een drietal opmerkingen van algemeenen aard vooraf. Als bouwkosten der woningen is, met uitzondering van die van „Werkmanswoningen", geraamd een prijs van 12.50 per M3.voor de woningen van genoemde vereeniging werd een be drag van ƒ12.per M3. voldoende geacht. De bouwkosten der normale woningen bedragen gemiddeld ƒ3366.die van de groote woningen gemiddeld 3733.(exclusief grond); zij gaan dus uit boven het vroeger als maximum geldende bedrag van 2400.hetgeen alleszins verklaarbaar is, aangezien, gelijk uit de in de Leeskamer ter visie liggende gegevens blijkt, de woningen, en vooral die voor de groote gezinnen, over het algemeen een grooteren inhoud hebben. Voorts wordt, zooals tot nog toe gebruikelijk was, als koopsom van den grond aan de vereenigingen in rekening gebracht de door de gemeente betaalde aankoopprijs, ver hoogd met de eventueel door de gemeente gemaakte kosten van het bouwrijp maken van het terrein. In de gevallen, dat grond verkocht wordt, die nog niet bouwrijp is gemaakt, moet een omrekening van koopprijs tot verkoopprijs plaats hebben, vermits vergoed moet worden zoowel de voor straat bestemde grond, als het eigenlijke bouwterrein, en alleen het laatste in eigendom wordt overgedragen. Aangezien ten slotte elke woning een woonkamer en een keuken heeft, wordt volstaan met alleen het aantal slaap vertrekken te vermelden. „Eensgezindheid" Het plan beoogt de stichting van 27 ééngezinswoningen op een terrein aan de Munnikenstraat en de Oosterstraat, waarvan 9 voor groote gezinnen. Deze laatste tellen 4, de overige 3 slaapkamers. Aangezien het terrein, waarop de woningen zullen worden gesticht, reeds bouwrijp is, kan de prijs van den over te dragen grond op 7.50 per M2 worden gesteld. „Ons Doel". Dit plan omvat 5 beneden- en 5 bovenwoningen en 41 ééngezinswoningen op een terrein ten oosten van de Hee renstraat, waarvan 5 ééngezinswoningen voor groote ge zinnen. De beneden- en bovenwoningen tellen resp. 2 en 3, de woningen voor groote gezinnen 3 of 4 en de overige 2 of 3 slaapkamers. De verkoopprijs van den grond (niet bouwrijp) bedraagt 3.48 per M2. Het in dit plan opgenomen bestuurshuis is geheel buiten de begrooting van stichtingskosten gehouden; in de hier voor benoodigde gelden zal de vereeniging zelf voorzien. „Tuinstadwijk" Ontworpen zijn 7 beneden-, 7 bovenwoningen en 23 één gezinswoningen op een terrein ten oosten van de Heeren straat, waarvan 12 woningen voor groote gezinnen. Laatstbedoelde woningen, t. w. 7 ééngezinswoningen en 5 bovenwoningen, hebben 4 slaapkamers, terwijl verder de benedenwoningen 1 of 2, 2 bovenwoningen 2 en de overige ééngezinswoningen 4 slaapkamers bevatten. De tevens ontworpen bergplaats zal de vereeniging uit eigen middelen moeten bouwen. De verkoopprijs van den grond (niet bouwrijp) is op 4.per M2 gesteld. „Ons Belang". Dit plan omvat den bouw van 5 beneden-, 5 bovenwo ningen en 18 ééngezinswoningen op een terrein benoorden den Maresingel, waarvan 12 ééngezinswoningen voor groote gezinnen De benedenwoningen en 6 ééngezinswoningen tellen 3, de bovenwoningen 4 en de woningen voor groote gezinnen 5 slaapkamers. De verkoopprijs van den grond (bouwrijp) is op 7.50 per M2 bepaald. Alleen de straataanleg moet nog door de gemeente plaats hebben de kosten daarvan zijn echter reeds in den verkoopprijs verdisconteerd. „De Goede Woning". Gebouwd zullen worden 8 beneden-, 16 bovenwoningen en 15 ééngezinswoningen, alle voor groote gezinnen, op een terrein benoorden den Maresingel, aansluitende aan het plan van de vereeniging „Ons Belang". De benedenwonin gen tellen 3 en de bovenwoningen en ééngezinswoningen 4 of 5 slaapkamers. Ook dit terrein, als vormend een geheel met dat bestemd voor „Ons Belang", is behoudens den aanleg van straten, reeds bouwrijp, in verband waarmede de verkoopprijs van den over te dragen grond eveneens op 7.50 per M2. is aangenomen. „De Eendracht". Ontworpen zijn 4 beneden-, 4 bovenwoningen en 24 één gezinswoningen op een terrein ten oosten van de Sumatra- straat, waarvan 10 ééngezinswoningen, 2 beneden- en 4 boven woningen voor groote gezinnen. De groote woningen bevatten elk 5 slaapkamers, terwijl van de 16 normale woningen er 14 elk 4 en 2 elk 2 slaap kamers hebben. Verkoopprijs van den grond (niet bouwrijp) 2.06 per M2. W erkmanswoningen" Het plan dezer vereeniging, waarmede de Gezondheids commissie zich kan vereenigen en hetwelk is ontworpen op een terrein aan den Lagen Rijndijk, de Kooilaan en de Medusastraat, zal dienen om de verdere ontruiming van woningen die voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking komen, te bevorderen. Voorstellen tot onbewoonbaarver klaring van woningen zijn in verband hiermede in voorbe reiding; met de Gezondheidscommissie wordt te dezer zake thans overleg gepleegd. Een viertal types zijn geprojecteerd, t. w.: a. 17 ééngezinswoningen, als binnenhof opgezet, met een slaapkamer en een ruime, beschoten zolderzij zijn bestemd voor alleen-wonende ongehuwden, echtparen zonder kinderen, of een klein gezin met kinderen van dezelfde sexe; b. 17 beneden- en 17 bovenwoningen, hoofdzakelijk langs den buitenkant van het binnenhof; de benedenwoningen, bevattende één slaapkamer, zijn geschikt voor alleen wonende ongehuwden, of echtparen zonder kinderen; de bovenwoningen, die een slaapkamer meer hebben en boven dien een ruimen zolder, kunnen worden bewoond door middel-groote gezinnen met kinderen van beiderlei kunne, mits in een der sexen slechts één kind aanwezig is; c. 22 ééngezinswoningen voor groote gezinnen met 5 slaapkamers; d. 2 ééngezinswoningen voor groote gezinnen als die sub c., doch bovendien nog bevattende een zolder. De verkoopprijs van den grond (niet bouwrijp) bedraagt 4.63 per M2. Aangezien de bebouwing langs de Medusastraat is ontworpen aansluitend aan de bestaande huizen aldaar, moet ook worden beschikt over de oostelijke sloothelft ter plaatse, welke nog geen gemeente-eigendom is. Hoewel de eigenaar voor deze gedeelten sloot, Sectie K nis 2522 en 2526, ter grootte van 50 M2., een prijs van 500.vraagt, kan, ook naar het oordeel van de Commissie van Fabricage, in de gegeven om standigheden met dien prijs, welke door de gemeente weder van de vereeniging wordt terugontvangen, genoegen worden genomen. Uiteraard verdient het aanbeveling ook het overige gedeelte van deze sloot in zuidelijke richting te dempen. De eigenaren van de oostelijke helft (de westelijke is eigendom van de gemeente) hebben zich bereid verklaard tot demping van de sloot mede te werken en de daaraan verbonden kosten (be rekend a 9.75 per M1. sloothelft) in de gemeentekas te storten, onder voorwaarde, dat op de gedempte sloot een afschering zal worden geplaatst. Tegen deze voorwaarde bestaat geen Vereeniging. Aantal normale Aantal woningen Totaal aantal voor groote woningen. woningen. n gezinnen. l) Aanvankelijk omvatte dit plan 50 woningen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1930 | | pagina 1