GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 33 I\(<El»OtlE> STI KKE\. N°. 39. Leiden, 18 Februari 1930. Naar aanleiding van de door de besturen der in deze gemeente gevestigde bijzondere scholen ingediende aanvragen om een voorschot op de vergoeding van de kosten van instandhouding van hunne scholen over het jaar 1930, deelen wij U mede, dat voor de berekening van het voorschot, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 103, derde lid, der Lager Onderwijswet 1920, tot grondslag is genomen hetgeen tezelfder zake over het laatste dienstjaar waarover de ge meenterekening is gesloten, i. c. 1925, voor de openbare lagere scholen in deze gemeente is uitgegeven. Ook voor de berekening van het voorschot voor het jaar 1929 gold deze grondslag. Uit ons praeadvies d.d. 23 Mei van dat jaar (Ingek. Stukken No. 77) zal U blijken, dat de gemiddelde kosten per leerling vermeerderd met 0.50 voor administratie kosten, etc. over 1925 beliepen voor het gewoon lager onderwijs ƒ15.12 en voor het uitgebreid lager onderwijs 27.79. Wij deelen U voorts mede, dat de gemeente over 1929 met inbegrip van de te haren laste gebleven pensioensbij dragen gemiddeld per wekelijksch lesuur heeft uitgegeven voor het vakonderwijs in de nuttige handwerken ƒ99.26, voor dat in de lichamelijke oefening ƒ135.48 voor gewoon lager onderwijs en 141.62 voor uitgebreid lager onderwijs en voor dat in handelskennis 162.67. Op grond van een en ander geven wij U, met verwijzing naar het mede ter inzage gelegd advies van de Commissie voor het Onderwijs, in overweging: a. het voorschot op de vergoeding, bedoeld bij artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1930 vast te stellen op een totaal bedrag van ƒ94331.(inbegrepen de vergoeding voor vakonderwijzers) en wel voor de school voor: l.o. aan de Krauwelsteeg op 3133.\~f het Levendaal 54, op 2154.j- de Haarlemmerstraat 32, op 3230.j- den Heerensingel 27 (M), op de van. der Werfstraat 98/100, op de Oude Vest 193/195, op den Heerensingel 27 (J), op het Rapenburg 48, op de Haarlemmerstraat 240, op de Pelikaanstraat 20, op de Caeciliastraat 11/15, op de Munnikenstraat la, op het Noordeinde 40, op. de Pasteurstraat 2 op de Oosterstraat 16, op. 2347.b 2456.b 2093.b 2710.h 3569.— 806.— 326.— 434.— 752.— 806.— 806.— 434.— 651.— 2662.— 2408.(- 2867.b 2456.b 4996.h 6254. 2650. 488.— 488.— 434.— 504.— 813.— 1611.— ■j- 643. l.o. aan de Middelstegracht 119, op 3460.b 562. het Plantsoen, op 2928.b 564. de Hooglandsche Kerk- gracht 20a, op 3835.b 564. de Lusthoflaan 2, op 2867.)-564 J) de Stadhouderslaan 1 b, op 3435.(- 672.— de Driftstraat 49, op 1984.f- 163.— het N oordeinde 1, op 1754.j-„ 326. u.l.o. het Levendaal 56, op 912.j- 771.l) het Pieterskerkhof 4, op 2268.{- 454. de Haarlemmerstraat 34, op 1712.j-771. het Noordeinde 40, op. 2335.b 1399. de Hooglandsche Kerk- gracht 20a, 'op1935.b 2115. b. te bepalen, dat het sub a bedoelde voorschot zal wor den uitgekeerd aan de besturen van de daar genoemde scholen, in drie zooveel mogelijk gelijke termijnen, waarvan de eerste zoodra mogelijk na Uw besluit tot toekenning van de voorschotten, de tweede in den loop der maand Juni en de derde in clen loop der maand September. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 40. Leiden, 14 Februari 1930. Naar aanleiding van het in de Leeskamer ter inzage ge legd schrijven, d.d. 5 November 1929 van het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs alhier, houdende verzoek over het jaar 1927 eene bijdrage te mogen ontvangen van 2887.29 ten behoeve van zijne hoogere burgerschool, deelen wij U, voor zooveel noodig, mede, dat in Uwe Vergadering van 29 October 1928 (Zie Ingek. Stukken No. 200) in beginsel werd besloten tot toekenning van een subsidie over 1926 en volgende jaren ten behoeve van bedoelde school gelijk aan 50 van het te kort op de zuivere schoolrekening en berekend naar verhouding van het aantal Leidsche leerlingen van die school tot het totaal aantal leerlingen van de school. Uit de door adressant bij zijn adres overgelegde berekening blijkt, dat het gevraagde subsidie op bedoelde basis en met juistheid is becijferd. Met verwijzing naar het bij de stukken gevoegd advies van de Commissie voor het Onderwijs, geven wij U mitsdien in overweging te besluiten tot toekenning van een subsidie, groot ƒ2887.29, ten behoeve van de Christelijke Hoogere Burgerschool alhier over het jaar 1927 en tot vaststelling van den hierbij overgelegden begrootingsstaat, model D, dienst 1930. Op den post voor Onvoorziene Uitgaven, waarvan dit bedrag moet worden afgeschreven, is nog beschikbaar 47.600. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. 1Voor bezoldiging van vakonderwijzers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1930 | | pagina 1