DONDERDAG 29 DECEMBER 1919. 421 Zitting Tan Donderdag 39 December 1919. Geopend, des namiddags le twee uur. Voorzitterde Heer Burgemeester Jhr. Mr. N. C. DE GIJSELAAR. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van vier leden van de Plaatselijke School commissie. (349) 2° Benoeming van een Directeur der Gemeentelijke Bank van Leening. (363) 3° Benoeming van een leeraar in de Fransche taal-en letter kunde aan het Gymnasium. (350) 4° Benoeming van een leeraar in de kennis der natuur en in de wiskundige aardrijkskunde aan de afd. B der Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. (352) 5° Benoeming van een leeraar in de gymnastiek aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. (364) 6° Benoeming van een onderwijzeres-plaatsvervangend hoofd der Meisjesschool 1 klasse. (357) 74 Benoeming van een onderwijzer in het teekenen aan de Jongensschool 2e klasse. (358) 8° Benoeming van eene onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse. (359) 9° Benoeming van eene onderwijzeres aan de school der 3e klasse No. 8. (360) 10° Benoeming van eene onderwijzeres aan de school der 4e klasse No. 2. (360) 11° Praeadvies op het verzoek van P. van Daalen om eervol ontslag als onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 7. (361) 12° Voorstel tot vaststelling van de jaarwedden en pensioens grondslagen van eenige leeraren en leeraressen aan het Gymnasium, de beide Hoogere Burgerscholen en de Kweek school voor onderwijzers en onderwijzeressen. (380) 13° Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst '1918, van'het College van Vrouwen-Kraammoeders. (351) 14® Rekening, dienst 1918, van het College van Vrouwen- Kraammoeders. (351) 15° Begrooting, dienst 1920, van het College van Vrouwen- Kraammoeders. (351) 16° Begrooting, dienst 1920, van het Geref. Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (351) 17° Begrooting, dienst 1920, van het H. G. of'Arme Wees- en Kinderhuis. (351) 18° Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Voorhout in zake de [aansluiting van die ge meente aan den Leidschen Keuringsdienst van eet- en drinkwaren. (353) 19° Idem als voren met de gemeente Leiderdorp. (354) 20° Voorstel van den heer van der Zeeuw in zake het gebruik van het gymnastieklokaal aan de Pieterskerkgracht door de Vereeniging »de Leidsche Padvinders". (384) 21° Voorstel: a. tot herziening van het contract met de firma J. J. Groen en Zoon betreffende de levering van de Ingekomen Stukken en van het gedrukt stenographisch verslag van de Handelingen van den Gemeenteraad b. tot vaststelling van de verordening, houdende wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leiden. (372) 22° Praeadvies op het verzoek van het Leidsche Drankweer- Comité in zake het van gemeentewege beschikbaar stellen van een lokaal voor ontspanning van werklooze arbeiders. (373) 236 Verordening, houdende wijziging van de verordening van 9 November 1905, tot regeling van de Arbeidsbeurs der gemeente Leiden. (374) 24° Voorstel tot aankoop, ten behoeve van de Electriciteits- fabriek, van een stukje grond aan den Lagen Morschweg en tot vaststelling van den desbetreffende!) begroolings- staat (375 en 385) 25° Voorstel tot aankoop, ten behoeve van de Gasfabriek, van de perceelen Langegracht No. 81 en Voorste Zand straat No. 19 en tot vaststelling van den desbetreffende)) begroolingsstaat. (382) 26° Verordening, tot wijziging van de verordening van 3 De cember 1896 (Gem. Blad No. 15), houdende voorwaarden van opneming en verpleging van lijders in het Krank zinnigengesticht «Endegeest" en de afdeeling voor jeug dige Idioten »Voorgeest" te Oegstgeest nabij Leiden. (383) 27° Praeadvies op het verzoek van de Vereeniging tot bevor dering van de opleiding tot Instrumentmaker te Leiden om verhooging der over 1919 toegekende subsidie. (366) 28° Praeadvies op het verzoek van de gfd. Leiden van den Nederl. R. K. Volksbond om verhooging van de ten behoeve van hare teekenschool over 1919 toegekende subsidie. (367) 29° Praeadvies op het verzoek van het genoots'chap «Mathesis Scientiarum Genitrix" om verhooging van de over 1919 toegekende subsidie. (368) 30° Praeadvies op de verzoeken van de Vereeniging «De Ambachtsschool" te Leiden, om verhooging van de over 1919 en 1920 toegekende subsidies. (369) 31° Praeadvies op de verzoeken van de Vereeniging Vakschool voor Meisjes voor Leiden en omstr. om verhooging der aan die vereeniging over 1919 en 1920 toegekende sub sidies. (370) 32° Verordening, tot wijziging van de verordening van 28 Augustus 1919 (Gem. Blad no. 33), houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan het Gymnasium te Leiden. (355) 33° Verordening tot wijziging van de verordening van 28 Augustus 1919 (Gem. Blad no. 32), houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan de Hoogere Burger school voor Jongens te Leiden. (355) 34° Verordening, betreffende het toezicht op den gezond heidstoestand van de ambtenaren, beambten en werklie den, in dienst bij de gemeente Leiden. (371) 35° Voorstel: a. tot toekenning van eene belooning aan de onderwij zers en onderwijzeressen-plaatsvervangend hoofd eener lagere school; b. in zake de salarieering van het Hoofd en het onder wijzend personeel van de Leerschool, verbonden aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen; c. tot vaststelling van de volgende verordeningen: 1® Verordening, bepalende het getal der scholen voor openbaar lager onderwijs te Leiden, den omvang van het onderwijs op elke school en den bijstand aan de hoofden der scholen te verleenen. 2° Verordening, regelende de bezoldiging van de vak onderwijzers en -onderwijzeressen in teekenen, gymnastiek en handwerken en de toelagen aan de kweekelingen en de adspirant-onderwijzeressen i-n de vrouwelijke handwerken der openbare lagere scholen van de gemeente Leiden. 3° Verordening tot regeling: a. van de wijze van uitbetaling der jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen in de gemeente Leiden; b. van de inhouding dier jaarwedden bij verlof tot afwezigheid c. van de huurwaarde der ambtswoning van een schoolhoofd. (365) 36° Voorstel: a. tot vaststelling van de verordening, tot wijziging van de verordening van 30 October 1913 (Gem. Blad No. 34), houdende voorwaarden van opneming en verple ging van lijders in het Sanatorium voor zenuwlijders «Rhijngeest" te Oegstgeest; b. tot intrekking van het raadsbesluit van 25 Juli 1918, in zake de tijdelijke verhooging van de verpleeggelden in het Sanatorium «Rhijngeest". (362) 37° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 23 April 1903 (Gem. blad No. 23), op het gebruik van het Openbaar Slachthuis. (381) 38° Voorstel: a. in zake de tijdelijke verhooging der tarieven van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij op de lijn Hooge RijndijkStation; b. tot intrekking van het raadsbesluit van 14 Maart 1918, in zake de tijdelijke afwijking van art. 29 der con cessievoorwaarden. (356) 39° Verzoeken om ontheffing van plaatselijke directe belas ting, dienst 19181919. (376)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1