253 Biz, 23. Studenten. 1917/1918. 1918/1919. Rechtsgeleerdheid683 683 Geneeskunde414 423 Wis- en Natuurkunde222 259 Letteren222 250 Godgeleerdheid96 103 Indologen167 214 1804 1932 Leden van het Corps605 555 Niet-Leden van het Corps911 1056 Vrouwelijke Studenten288 321 Blz. 24. Gymnasium 1918. 150 Hoogere Burgerschool voor Jongens 236 Meisjes 84 Blz. 26/27. Bank van Leening. Overschotten der veilingen. 1918. 105317 289029.25 106099 ƒ288819.— 683 2399.50 5083.39 2470.95 1580.90® 885.23® Waarvan voor Leiden ƒ1223008.07® 1076562.84® 146445.23 1677 Krankzinnigengesticht Endegeest, Idioten afd. Voorgeest en Sanatorium Rhijngeest. 1918. Afsch rij vings- en Vernieuwingsfonds. Ontvangsten. Uitgaven. 13676.49® 17578.41 f 31254.90® 8900.74® 17578.41 26479.15® f 4775.75 Winst- en verliesrekening. De ontvangsten bedroegen 375218.18®. De uitgaven bedroegen 405218.18® Aan rente werd aan de gemeente uitgekeerd 27713.29® aflossing 17578.41 Het nadeelig saldo bedroeg30000. Blz. 32/33. Gasfabriek. 1918. Vernieuwingsfonds. Ontvangsten.Uitgaven. ƒ49606.25 ƒ155656.80 78234.40 ƒ283497.45 .- ƒ283497.45 V erli es en Winstrekening. Door de gemeente uit de exploitatie ontvangen t 2810750.82® 2790869.18 25881.64® 08109.29® 90120.39 65843.— 25881.64® 249954.33 Blz. 34/35. Idem. 1918. Verbruikte steenkolen in Kilogrammen. Engelsche1534357 Limburgsche8187274 Duitsche- 11207637 Totaal 20929268 Gasproductie10240350 M* Gasverbruik door P^t'culieren8898827 voor verlichting134333 Gasverlies in procenten4.98 Aantal gasmeters in gebruik 8090 Muntgasmeters in gebruik10320 Prijs van het gas in Ms. ƒ0.18 f). Muntgas ƒ0.18 f) Gemaakte Cokes in K.G15403417 Verkochte 18314380 Gemiddelde prijs der cokes per H.L2.65* Verkochte koolteer915092 K.G. watergasteer'12962 ammoniak (zwavelzure)104008 afval174171 Aantal leerlingen. Op 1 Januari 1918. Beleende panden. Geloste panden. Verkochte panden. Bedrag der Uitbetaald Vervallen aan Jaar. Aantal. Waarde. Aantal. Waarde.overschotten. aan pandgevers. de Bank. Aantal. Waarde. Opbrengst. Aanw. panden op 81 December. Inkomsten. Uitgaven. Nadeelig Kapitaal Verhouding van het nadeelig slot Aantal. Waarde. saldo. der Bank. tot het kapitaal. 6849 33214.75 9350.50 18586.47 9235.97 64000.— +6.93% Blz. 28/29. Spaarbank. Ingelegd. Rente pCt. Terugbetaald. Schuld. Aanteekeningen. 1918. 2111992.35 3 1960592.44 3465214.87 Op 31 December 1918 bedroeg het reserve fonds f 142086.T6 en het aantal inleggers 14646. Blz. 30. Rijkspostspaarbank. 1918. T Bedra" del', voordeelig Aantal uitgegeven J r Inlagen. Terugbetaling. Saldo. spaarbankboekjes. Blz. 31 Hulnbank 1918 Aantal Geleend Terugbetaald Ingevorderde Uitbetaald aan premiën Overwinst. leeners. bedrag kapitaal f). boete. en restitutie van rente. 158 30120.— 29666.— 20.25 252.14 569.59 Zonder rente. f) Met rente a 4 pCt. Saldo vorig jaar. Kapitaal. Totaal. Uitbreiding. Aflossing. Totaal. Voordeelig saldo. Percenten v. Saldo Verkoop oude Totaal. Nad. slot. Ge- Werk Straat- Leidingen Totaal. Voordeelig prim. kap. en vorig jaar. materialen enz. 1917. bouwen, tuigen, verlichting, gebouwen. saldo 1918. aanvullingen. buiten gemeenten. Ontvangsten. Uitgaven. Batig saldo. Rente. Aflossing. Retributie. Winst. Totaal. Waarvan 4267050 M3. watergas. Waarvan 4363686 M3. muntgas. In dit verbruik is begrepen: voor Voorschoten 405305 M3.; Sassenheim 287650 M3.; Oegstgeest 467296 M3.; Leider dorp 268176 M3.; Zoeterwoude 179093 M3.; Warmond 170824 M3.; Rijnsburg 514237 M3.; Koudekerk 115488 M3.; Hazerswoude 260984 M3.; Valkenburg 64336 M3.; en Benthuizen 69522 M3. f) Met ingang van 1 Juli 1918 gebracht op f 0.26 per M3. Een reductie van: 6 ct. werd verleend over: 20 M3. per verbruiker gedurende Januari. 8 ct. 20 Februari, Maart, April, Mei en Juni. 16 ct. over de eerste 20 M3. T 8 ct. de volgende 30 M3. 0Ter Jull> AuSustus en September. 16 ct. de eerste 25 M3. i 8 ct. I do volgende 35 M3. 0Ter October' November en December.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 5