STATISTIEK 1918. 251 INGEKOMEN STUKKEN. ^94. Leiden, 31 December 1919. ^!ei vo'd® op de statistische gegevens van vorige jaren, heb ik de eer U hierbij aan te bieden de cijfers, waarmede de «Statistiek van Leiden voor het jaar 1918 kan worden aangevuld. Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw Medelid Aan den Raad der gemeente Leiden. C. W. VAN DER POT Bzn. Blz. 2. Bevolking. Rlz. 3. Geboorte. Blz. 4. Huwelijken. Blz. 5. Sterfgevallen. 1918. 31 Tijdstip. December 1918. Mannen. 29452 M. 782 V. 757 M. 94 V. 80 M. V. 876 837 M. V. 163 146 M. V. 3 4 Vrouwen. 31660 M. V. M. en V. 716 695 1411 Totaal. 61112 23.14 1918. 1918. 426 M. V. M. V. 16 19 1 1 1 16 11 468 M. V. 17 20 M. V. 550 548 M. V. 156 90 M. V. 16 11 Blz. 7. Kiezers. Vertrokken 4281 1918. Blz. 8. Nat. Militie. 1918. M. V. M. en V. 416 469 885 15.12 Gevestigd 4050. Toename der bevolking 295. 12524 12714 12884 11880 Ingeschreven672 Vrijgestelden146 Ongeschikten145 Uitgeslotenen1 Landmilitie355 Zeemilitie.16 Achtergebleven ter inlijving7 Niet ingelijfden 2 Blz. 9. Geldmiddelen. 1918. 5709689.485 7015591.25 1305901.77 Blz. 9. Schulden. 1613 en 1623 1896 1900 1901 1903 1907 1911 1914 1917 6400.-f) 1069000— 400000— 500000— 500000. 890000, 2000000— 2200000— 800000— 6400— 733000— 331000— 4-18200— 380000— 674000— 1700000— 2035000— 800000— 7077600— 400— 21993— 12960,— 14329— 13125— 23170— 67160— 90270— 35640— 279047.— Nihil. 16000— 7000— 8800— 10000— 24000— 49000. 54000— 18000— 186800— 6400— 717000— 324000— 409400. 370000— 650000— 1651000— 1981000— 782000— 6890800— Op ultimo December 1918 bedroeg de tijdelijke schuld ter voorziening in de behoefte aan kasgeld/1516500. De deswege verschuldigde rente bedroeg f 50921.555. Annuïteiten, verschuldigd wegens op grond van art. 33 der Woningwet ontvangen voorschotten. 1908, 1909 en 1910 1914 en 1915 1914 en 1916 1915, 1916 en 1917 1915, 1916 en 1917 f 149500— 112085.845 63979.10 123960.44® 163923.35 f 613448.74 f 6231.16 5106.63 2914.89 5647 64 7468.35 f 27368.67 f 2010.62 1165.95® f 3176.57® BELASTINGEN. Blz. 10. PL dir. bel. 1918. f 15344370— 7.03 f 1179225.93 f) f 1056710.45 57379.19") ƒ65136.29***) 1414770.Forensen kohier 411700.le Suppl. kohier 1083630— 2e 12373 325 531 490 Samen ƒ18254470. 13719 Jaar. Jaar. Wettig. Onecht. Totaal. Niet tot de bevol king behoorende. Elders geboren. Totaal geborenen tot Totaal, de bevolking behoorende. Geboorte per 1000 inwoners. Jongemannen en Weduwnaars en Gescheiden mannen en Jaar. jongedochters weduwen gesch. vrouwen, jongedochters weduwen gesch. vrouwen, jongedochters weduwen geseh. vrouwen. Totaal. Levenloos. Wettig Onecht. Totaal. Overleden in de gem. Overled. niet tot de bev. beh. Elders overled. tot de bev. beh. Tezamen Sterfte per 1000 inwoners. Jaar der verkiezingen. Totaal overl. tot de bev. beb. De levenloos aangegevenen als overledenen tot de bevolking behoorende, inbegrepen Totaal aant. kiezers Yoor de Prov. Staten. Yoor de Tweede Kamer, v. d. Gemeenteraad. Opgekomen. Aantal. Opgekomen. Aantal. Opgekomen Gedurende het jaar 1918 hebben geen verkiezingen voor den Gemeenteraad en de Provinciale Staten plaats gehad. Jaar. Ontvangsten. Uitgaven. Nadeelig slot.*) Nad. slot gewoonf 711024.56» Nad. slot buitengewoon 594877.20» f 1305901.77 Jaar waarin de schuld werd aangegaan. Oorspronkelijk bedrag der schuld. Bedrag der schuld op 1 Januari 1918. Bedrag der over 1918 betaalde rente. Bedrag van de in het jaar 1918 gedane aflossing. Bestant van de schuld op 31 December 1918. f) Onlosbare schuld. Hierin begrepen f 1695.wegens over vorige diensten nog betaalde achterstallige coupons, terwijl een bedrag van f 1329.50 niet werd opgevorderd. Vier obligaties van f 1000.in 1918 uitgeloot, werden niet ter inwisseling aangeboden. Dienstjaar waarin het voorschot werd ontvangen. Bedrag van het voorsohot. Bedrag der annuïteit. Bedrag der eventueele Kijksbijdrage. in deze annuïteit. Jaar. Belastbare som Primitief kohier. Gemiddeld Bedrag van het Werkel. Ontv. na Afgeschreven Bleef te percentage. geheele kohier. aftr. d. restitutiën. en oninbaar. verhalen. Aantal belastingsch v. h. geheele kohier Hieronder begrepen het Forensen kohier en de Suppletoire kohieren mot: f 21093.54 f) f 35675.90*) f 15351.55**) f 28142.58***).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 3