GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 241 INCtEKOKEN ST I K li li\. N°. 380. Leiden, 19 December 1919. In verband met de inwerkingtreding, op 1 Januari 1919, van de door Uwe Vergadering vastgestelde nieuwe salaris regelingen voor de leeraren van het Gymnasium en voor de leeraren en leeraressen der beide Hoogere Burgerscholen en de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, zijn de verschillende leeraren en leeraressen dier inrichtingen in aanmerking gekomen voor verhooging van wedde. Ingevolge artikel 6 van het Koninklijk Besluit van den 17en Maart 4914 (Staatsblad No. 150), moeten van beschik kingen, waarbij in de belooning van burgerlijke ambtenaren (waartoe ook de hierbedoelde leeraren en leeraressen behooren) verandering wordt gebracht, afschriften gezonden worden aan den Burgerlijken Pensioenraad. Voorts bepaalt artikel 22 der Burgerlijke Pensioenwet, dat bij elke verandering van beloo ning de grondslag voor het pensioen opnieuw wordt geregeld en artikel 25, dat het gezag, dat de wedde of belooning van een burgerlijk ambtenaar regelt, tevens voor dien ambtenaar voorloopig regelt den pensioensgrondslag, waarvan het bedrag in het besluit, waarbij de wedde of belooning wordt bepaald, wordt vermeld. Ter uitvoering van deze voorschriften geven wij U thans in overweging, om de jaarwedden (hieronder te verstaan de vaste inkomens) der leeraren en leeraressen, wier namen op onderstaanden staat zijn vermeld, te bepalen op het bedrag in de betrekkelijke kolom achter ieders naam vermeld en om de pensioensgrondslagen dier leeraren en leeraressen voorloopig vast te stellen op het bedrag mede achter ieders naam nader aangeduid. In den staat zijn tevens opgenomen de namen van de leeraren en leeraressen, die eerst na 1 Januari 1919 in functie zijn getreden, doch wier bezoldiging en pensioensgrondslag nog niet werden vastgesteld. Gymnasium Dr. N. J. Beversen Dr. D. A. H. van Eek Dr. D. E. Bosselaar Dr. J. W. Lely Dr. J. S. G. Gleuns Dr. H. W. de Graaf A. L. van Beeck Dr. A. Hendriks A. Cohen Chr. Kok Dr. G. G. Kloeke Dr. G. M. Rutten H. Cohen J. M. N. Kapteijn Dr. M. A. Schwartz C. Henner Ph. de Vries Mej. C. R. Kok Mej. Dr. M. M. Assmann Dr, C. de Jong Rector leeraar in de oude talent tevens conrector leeraar in de oude talen 1 Jan. 1 Juli 1919 1919 Idem leeraar in de wiskunde leeraar in de natuurlijke historie leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde leeraar in de Nederl. taal en letterkunde leeraar in de Fransche taal en letterkunde leeraar in de Engelsche taal en letterkunde leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde leeraar in de scheikunde leeraar in het Hebreeuwsch leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde leeraar in de oude talen leeraar in de gymnastiek Idem leerares in de gymnastiek leerares in de oude talen leeraar in de wiskunde 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Sept. 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1 Juli 1919 1919 1 Sept. 1919 1 Jan. 1 Juli 1919 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1919 1 Juli 1919 1 Sept. 1919 1 April 1919 lJuli 1919 1 Sept. 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Jan. 1919 1 Jan. 16 Juni 1 Juli 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. lJuli 1 Jan. 1 Juli 1 Oct. 1 Sept. 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 5280. 5500. 4640.- 4820.- 3700.- 3840.. 3800.— 4320.- 4500.- 5040.- 5220.- 4620.- 770. 800, 4800.- 4980.- 4800.- 4980.- 4320.- 4500- 2580.- 2680.- 2910.- 3010.- 3130.- 2290.- 375.60 391.30 770.- 800.- 2747.34 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. lJuli 1919 1919 1919 1919 1 Jan. 1919 1 Juli 1919 1 Sept. 1919 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. 1 Juli 1919 1919 1919 1919 1 Sept. 1919 4010.- 4200.- 4360.- 310.- 320.- 310.- 320.- 540.- 560.- 3800.- 2400.- 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. lJuli 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 f 5280.— 5500.— 4640. 4820— 3700.— 3840.— 3840— 4320— 4500 5040.— 5220.— 5220— 770. 800.- 1 Jan. 1919 lJuli 1919 1 Sept. 1919 1 April 1919 1 Juli 1919 I Sept. 1919 1 Jan. 1919 1 Juli 1919 1 Jan. 1919 lJuli 1919 4800. 4980.— 4800. 8 4980.— 4320— 4500.— 2580— 2680.— 2910— 3010— 3130.— 3130— 375.60 391.30 770— 800— 1 Jan. 1919 2747.34 1 Jan. 16 Juni lJuli 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. lJuli 1 Jan. lJuli 1 Oct. 1 Sept, 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 4010. 4200— 4360— 310— 320— 310— 320— 540— 560— 3800. 2400— Inriohting, waaraan verbonden. NAAM. BETREKKING. Vaste jaar wedde op: Bedrag der jaar wedde. Pensioens grondslag op: Bedrag van den pensioens grondslag. te bevesti gen op: te bevesti gen op: te bevesti gen op:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1