GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. OGEK09LE3T STUKKE». N°. 348. Leiden, 24 November 1919. Tegen de begrootingsregeling, gevoegd bij de voordracht van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 November 1919 (Ingek. St. 346), heeft de Commissie van Financiën geene bedenking. Zij adviseert U derhalve conform die voordracht te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 349. Leiden, den 24 November 1919. Ter voldoening aan art. 2 en 3 der Verordening van 24 Maart 1910 Gem.Blad No. 9, hebben wij de eer den gemeente raad de volgende aanbevelingen te doen toekomen. Voor de vacature Damen: 1. Mr. A. L. HERMANS. 2. P. J. M. NIEMER. Voor de periodieke aftr. der H.H. Ds. J. Hoogenraad, L. van der Laan en prof. Dr. P. Th. L. Kan: 1. Ds. J. HOOGENRAAD. 2. A. COUVÉE P.J.zn. 1. L. VAN DER LAAN. 2. P. M. J. VAN OERLE. 1. Prof. Dr. P. Th. L. KAN. 2. Prof. Dr. J. VAN DER HOEVE. Wij meenen voor 't oogenblik geen aanbeveling te moeten inzenden voor de per. aftr. van de vacature de Blècourt, daar we nog niet weten of de Heer Tjalsma, die in Uwr Vergade ring van 16 October 1919 benoemd werd, als lid zal worden toegelaten. Namens de Plaatsel. Schoolc. W. Draaijer, Secr. Aan den Gemeenteraad van Leiden. N°. 530. Leiden, den 25 November 1919. Wij hebben de eer, onder overlegging der desbetreffende sollicitatiestukken, U aan te bevelen ter vervulling van de vacature in de Fransche taal- en letterkunde, ontstaan door het overlijden van den Heer A. Cohen: 1°. J. BUFFIN, tijdelijk leeraar aan de drie-jarige H.B.S. te 's Gravenhage, 2°. R. VAN WAARD, leeraar aan de Gem. Handelsschool en H. B. S. te Zutphen. Wij voegen hierbij het advies van den Inspecteur der Gymnasia, gevolgd door een tweede schrijven van 22 Novem ber j.l., waarin zijn voorstel om n°. 1 tot een tijdelijke be noeming aan te bevelen, door hem wordt gehandhaafd. Ons College meent echter dat aanbeveling voor tijdelijke benoe ming de mogelijkheid zou kunnen doen ontstaan dat de eerst- voorgedragene bezwaar zou maken een eventueele benoeming te aanvaarden. Derhalve bevelen wij ook n°. 1, aan wien wij met den Inspecteur verreweg de voorkeur geven, voor een vaste benoeming aan. Curatoren van het Gymnasium D. C. Hesseling, Voorzitter. M. B. Vos, Secretaris. Aan den Raad der Gemeente Leiden. N°. 351. Leiden, 25 November 1919. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij geene bedenkingen heeft tegen 1®. den staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1918, van het College van Vrouwen-Kraammoeders; 2®. de rekening, dienst 1918 van dat College; 3°. de begrooting, dienst 1920, van datzelfde College; 4°. de begrooting, dienst 1920, van het Gereformeerde Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis; 5°. de begrooting, dienst 1920, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. Zij adviseert U derhalve tot goedkeuring van die stukken over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 352. Leiden, 26 November 1919. In de Raadszitting van den 16en October 1919 werd aan den heer Dr. H. J. Taverne, op diens verzoek, met ingang van 1 Januari 1920 eervol ontslag verleend als leeraar aan de afdeeling B der Kweekschool voor onderwijzers en onder wijzeressen alhier. Voor de vervulling van de vacature van leeraar in de kennis der natuur en in de wiskundige aardrijkskunde, diealzooden len Januari a. s. aan genoemde afdeeling zal ontstaan, dragen wij U thans ter benoeming voor den heer M. van Wamelen, hoofd der openbare Jongensschool le klasse alhier, de eenige sollicitant die zich, na gedane oproeping, voor die betrekking heeft aangemeld. Met verwijzing naar het door den Directeur der Kweek school schriftelijk uitgebracht advies, hetwelk in de Leeskamer ter inzage is nedergelegd, verzoeken wij U thans tot de benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 353. Leiden, 5 December 1919. Door het Gemeentebestuur van Voorhout is tot ons College het verzoek gericht om den Leidschen Keuringsdienst van eet- en drinkwaren met ingang van 1 Januari 1920 over die gemeente uit te breiden. Onzerzijds bestaat tegen inwilliging van dit verzoek, mits onder de gebruikelijke voorwaarden, waarmede de gemeente Voorhout zich inmiddels heeft vereenigd, geen bezwaar. Wij geven U mitsdien in overweging ons College te mach tigen, met de gemeente Voorhout eene overeenkomst aan te gaan inzake de uitbreiding van den Leidschen Keuringsdienst van eet- en drinkwaren over die gemeente, voor den tijd van één jaar, ingaande 1 Januari 1920, tegen eene vergoeding van f 0.10 per jaar en per inwoner, onder bepaling dat de overeenkomst geacht wordt na 31 December 1920 telkens voor één jaar te zijn verlengd, indien zij niet twee maanden te voren door een der contractanten is opgezegd en verder onder de gebruikelijke voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 354. Leiden, 5 December 1919. Ook het Gemeentebestuur van Leiderdorp heeft tot ons Collegehet verzoek gericht den Leidschen Keuringsdienst van eet- en drinkwaren over die gemeente uit te strekken. Evenmin als tegen het verzoek van gelijke strekking van de gemeente Voorhout, bestaat bij ons College tegen inwilli ging van het verzoek van de gemeente Leiderdorp bezwaar mits onder de gebruikelijke voorwaarden, waarmede reques- trante zich inmiddels heeft vereenigd. Met het oog op de aanstaande grenswijziging wenscht zij echter de overeenkomst eerst op 15 Januari '1920 te doen ingaan. Wij geven U mitsdien in overweging ons College te machti gen, met de gemeente Leiderdorp eene overeenkomst aan te gaan inzake de uitbreiding van den Leidschen Keuringsdienst van eet- en drinkwaren over die gemeente, voor het tijdvak van 15 Januari '1920 tot uit" December 1920, tegen eene ver goeding van f 0.10 per jaar en per inwoner, onder bepaling dat de overeenkomst geacht wordt na 31 December 1920

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1