DONDERDAG 16 OCTOBER 1919. 261 Zitting van Donderdag 16 October 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitterde Heer Burgemeester Jhr. Mr.N.C. DEG1JSELAAR. Te behandelen onderwerpen 1° Benoeming van een lid der Commissie voor het Stedelijk Museum »de Lakenhal". (293) 2° Benoeming van twee leden van de Plaatselijke School commissie. (290) 3° Benoeming van een Schoolarts. (298) 4° Benoeming van een onderwijzer aan de Herhalingsschool voor Jongens, voor den cursus 1919—1920. (299) 5° Praeadvies op het verzoek van Dr. S. G. de Vries om eervol ontslag als Curator van het Gymnasium. (291) 6° Praeadvies op het verzoek van Dr. H. J. Taverne om eer vol ontslag als leeraar aan de afd. B der Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. (300) 7° Praeadvies op het verzoek van Mej. B. A. Greeve om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse. (294) 8° Rekening, dienst 1918, van de vereeniging tot bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen. (292) 9° Voorstel tot verhuring van het pakhuis aan het Vrouwen kerkhof, Sectie H No. 2616, aan J. H. L. 'Brummelkamp. (307) 10° Voorstel tot verhuring vari het perceel teelland, gelegen bewesten het Raamland, Sectie M No. 853 ged. met de zich daarop bevindende schuur, aan C. Boekee. (303) 11° Voorstel: a. tot ontbinding van de overeenkomst met de N.V. A. W. Segboer's Uitgevers-Maatschappij, in zake de verhuring van 5 stukjes grond tot het plaatsen van kiosken b. om te verklaren dat de 5 stukjes grond sub a bedoeld, weder voor den openbaren dienst bestemd zullen zijn. (3Ó4) 12° Vaststelling van de verordening, houdende aanwijzing van een gedeelte der gemeente Leiden, waarin door Burge meester en Wethouders geen vergunningen mogen worden verleend voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop of elders, naar aan leiding van het desbetreffend adres van het Drankweer- Comité. (296) 13° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de meerdere kosten van uitbreiding van het aantal kamertjes in de dames-aldeeling van de Zweminrichting nabij den Hoogen Rijndijk en van de verruiming van het dames bassin dier inrichting. (305) 14° Praeadvies op het voorstel van den heer J. de Lange in zake wijziging der verordening, regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het Openbaar Slacht huis te Leiden. (297) 15° Praeadvies op het voorstel van den heer Knuttel, in zake den bouw van gemeentewege van een 1000 tal woningen. (306) 16* Praeadvies op het adres der commissies, benoemd uit de besturen der afdeelingen Leiden van den Centralen Neder- landschen Ambtenaarsbond, den Bond van Werklieden in openbare diensten en bedrijven en den Algemeenen Bond van Politiepersoneel, voor zooveel betreft de toekenning van een uitkeering in eens aan het personeel in dienst van de gemeente. (301) 176 Praeadvies op het voorstel van de heeren van der Zeeuw, de la Rie en Dubbeldeman en op het verzoek van het Plaatselijk Revolutionair Socialistisch Comité, inzake het van gemeentewege verleenen van een bijslag op de brand- stoffenprijzen. (302) 18° Praeadvies op het voorstel ven de heeren de la Rie, van der Zeeuw en Dubbeldeman, inzake wijziging van den gasprijs. (308) 19° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een 10-tal verpleegsterskamers op de boven verdieping van de beide paviljoens van het gesticht Voorgeest". (309) Tegenwoordig zijn 29 leden, n.l. de heeren Bisschop, Sijtsma, Kuivenhoven, Knuttel, de Lange, Dubbeldeman, A. Mulder, mevr. DubbeldemanTrago, Huges, Splinter, mevr. Baart Braggaar, Oost veen, Groene veld, van der Zeeuw, van Hamel, van Gruting, Heemskerk, van Stralen, Eikerbout, van Weeren, Pera, Bots, van der Pot, van der Lip, üostdam, Stijn man, Wilrner, de la Rie en Huur man. Afwezig zijn de heeren: J. P. Mulder wegens uitstedigheid en van Tol wegens ongesteldheid. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 25 September 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mee dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van den heer H. J. J. M. Damen dat hij als lid der Plaatselijke Schoolcommissie wenscht af te treden. Wordt aangenomen voor kennisgeving, terwijl den heer Damen dank zal worden betuigd voor de goede diensten door hem in die betrekkingaan het onderwijs hier ter stede bewezen. 2°. Mededeeling van den Minister van Onderwijs dat de ver ordening regelende de jaarwedden van de leeraren der Hoogere Burgerschool voor Jongens wordt goedgekeurd. 3°. Beschikking van den Commissaris der Koningin hou dende benoeming van Prof. Dr. D. A. de Jong tot Voorzitter van de Gezondheidscommissie. 4°. Dispositie van Ged. Staten ten geleide van de goed gekeurde Raadsbesluiten tot verkoop van een gedeelte van perceel Sectie L N°. 537 aan den Staat der Nederlanden; tot aankoop van de perceelen Hagemanspoort Nis. 364 en 367 en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoo- digde gelden; tot verhooging der begrooting, dienst 1919, met ƒ25000.— voor den bouw van een gymnastieklokaal voor ile verpleegden van Voorgeest"; tot wijziging van het Raads besluit van 16 Januari 1919, inzake de levering van school boeken, kaarten, platen enz.; tot verhuring van het kleine stalletje in perceel Garenmarkt hoek Levendaal aan de firma J. en A. Le Poole; tot verhuring van de Werkplaats in de Brandewijnsteeg aan J. Bijleveld; tot verhuring van de be weiding van het Schuttersveld aan de wed. C. Dieben; tot verhuring van het IJkkantoor aan den Staat der Nederlanden en tot verhuring van het perceel Lammermarkt 36 aan het Leger des Heils. 5°. Dispositie van Ged. Staten ten geleide van de goedge keurde Raadsbesluiten tot verhooging der begrooting, dienst 1919, met een bedrag van 5000.ten behoeve van de Wachtgeldregeling voor werklieden in particulieren dienst en met een bedrag van 1.300.000.ten behoeve van den bouw van eene nieuwe moderne stokerij voor de Gasfabriek. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adhaesiebetuiging van het Moderamen van den Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente aan het adres van het Drankweer- Comité in zake sluiting van drankgelegenheden op 3 October. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2°. Verzoek van de Vereeniging sSchoolkindervoeding" om toekenning van een subsidie ad f 1500.over 1920. Zal worden behandeld bij de begrooting. 3°. Adhaesiebetuiging van de afd. Leiden van het Ned. Onderwijzersgenootschap aan het adres van deri Bond van Nederlandsche Onderwijzers, in zake de inrichting van een Schoolbioscoop. Zal worden behandeld bij het desbetreffend adres. 4°. Verzoek van de Vereeniging van Leeraren bij het Gym nasiaal en Middelbaar Onderwijs om aan de Leidsehe leeraren en leeraressen een uitkeering in eens toe te kennen. Dit verzoek luidt als volgt: Ondergeteekenden, vertegenwoordigende het Bestuur der Vereeniging van Leeraren bij het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs te Leiden, nemen de vrijheid Uw aandacht op het volgende te vestigen Bij het vaststellen der jongste verordening, regelende de salarisseu der leeraren bij het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs alhier, heeft de bedoeling voorgezeten deze in vol komen overeenstemming te brengen met de regeling, die voor de Rijksscholen geldt. Nu is met 1 October a.s. aan de leeraren der Rijks Hoogere Burgerscholen een bijzondere uitkeering toegezegd; deze

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1