GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 203 IN«EKOMES STUKKEN. N#. 309. Leiden, 14 October 1919. Onder mededeeling, dat ons College zich met nevensgaand voorstel van de Commissie van Beheer over de gestichten »Endegeest", Voorgeest'' en »Rhijngeest" kan vereenigen, geven wij Uwe Vergadering in overweging door vaststelling van den hierbij overgelegden suppletoiren begrootingsstaat ten behoeve van den bouw van een tiental verpleegsterskamers op de bovenverdieping van de beide paviljoens van «Voor- geest" een bedrag van 15000 ter beschikking van genoemde commissie te stellen ter storting in het Afschrijvings- en Ver nieuwingsfonds, onder bepaling, dat dit bedrag uit de exploitatie der gestichten in 40 jaren zal worden afgelost en dat jaarlijks 5i% rente door de gestichten aan de gemeente zal worden vergoed. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 13 October 1919. In verband met de verkorting van den arbeidstijd voor het verplegend personeel, is uitbreiding van het verpleegsters- personeel van de onder Beheer onzer Commissie staande ge stichten noodzakelijk. Deze uitbreiding, die een tiental ver pleegsters zal omvatten, maakt het noodig, dat in de huis vesting van dit personeel wordt voorzien door den bouw van tien kamers. Op ons verzoek heeft de Directeur der Gemeentewerken een ontwerp volgens bijgaande teekening ingediend, waar mede onze Commissie zich kan vereenigen. De bouwkosten worden geraamd op ƒ8000.terwijl de inrichtingskosten en aanleg van Centrale verwarming op 7000.worden geschat, zoodat totaal een bedrag, van ƒ15000voor den bouw benoodigd zal zijn. Waar blijkens Uwe mededeeling in Ingekomen Stukken No. 230 de verkorte arbeidstijd uiterlijk 1 Januari 1920 zal worden ingevoerd, en het daarom noodzakelijk is, dat de kamers op dien datum gereed zijn, hebben wij de eer U in overweging te geven zoo spoedig mogelijk den Raad voor te stellen, om ten behoeve van den bouw der bovenbedoelde kamers een bedrag van ƒ15000.ter beschikking van onze Commissie te stellen, onder bepaling, dat die som uit de exploitatiekosten der gestichten in 40 jaar zal worden afgelost en dat jaarlijks 5rente door de gestichten aan de ge meente zal worden vergoed. De Commissie van Beheer over de Gestichten »Endegeest", «Voorgeest" en «Rhijngeest", W. Pera, Voorzitter. J. A. v. d. Stok, Secretaris. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Leiden. No. 310. Leiden, 15 October 1919. Tegen de navolgende voordrachten van Burgemeester en Wethouders: lo. tot beschikbaarstelling van gelden voor de meerdere kosten van uitbreiding van het aantal kamertjes in de dames- afdeeling van de zweminrichting aan den Hoogen Rijndijk en van de verruiming van het damesbassin (Ingek. St. No. 305), 2o in zake de toekenning van een uitkeering in eens aan het personeel in dienst der gemeente (Ingek. St. No. 301), 3o. tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een 10-tal verpleegsterskamers in het gesticht Endegeest (Ingek. St. No. 309), heeft de Commissie van Financiën geen bezwaar. Zij advi seert U dienovereenkomstig, de bij de voordrachten sub lo, 2o. en 3o. overgelegde begrootingsregelingen vast te stellen. Verder kan de Commissie zich vereenigen met het praead- vies van Burgemeester en Wethouders in zake het voorstel van den heer de Lange betreffende de heffing van belastingen voor het gebruik van het Openbaar Slachthuis en geeft zij U in overweging dienovereenkomstig te besluiten (Ingek. St. No. 297). Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. No. 311. Leiden, 16 October 1919. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij tegen de in hare handen gestelde rekening, dienst 1918, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis en tegen de begröoting, voor het dienstjaar 1920, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, geene bedenkingen heeft. Zij stelt U derhalve voor tot goedkeuring van die rekening en die begrooting te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 312. Leiden, 17 October 1919. Wij hebben de eer U de volgende voordracht aan te bieden voor de benoeming van een onderwijzer, plaatsvervangend hoofd aan de openbare lagere school der 4e klasse No. 2, alhier, ter voorziening in de vacature, welke is ontstaan door het aan den heer J. van Noord verleend eervol ontslag. De voordracht is opgemaakt in overleg met den Arron- dissements-Schoolopziener, na ingewonnen bericht van het Hoofd der school: 1°. H. TEUNISSEN, onderwijzer aan de O. L. school der 3e klasse No. 8, alhier; 2°. D. BOSMA, onderwijzer aan de L. school der 4e klasse No. 2, alhier; 3°. H. C. VAN LEEUWEN, onderwijzer aan de O. L. school der 4e klasse No. 2, alhier. Onder verwijzing naar de desbetreffende, in de Leeskamer 3er inzage liggende stukken, verzoeken wij U alsnu tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 313. Leiden, 17 October 1919. In verband met de in ons voorstel in zake de toekenning van eene uitkeering in eens aan het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel (Ingek. Stukken No. 301) in Uwe Vergadering van 16 dezer aangebrachte wijzigingen, zullen de kosten, die naar den toestand op 1 Januari 1919 geraamd waren op 80.000.waarvan 38.000.ten laste van de bedrijven, vermoedelijk stijgen tot 146.000.—. Van dit bedrag dient 76.000.ten laste van de verschil lende bedrijven te komen, terwijl het restant ad 70.000. o.i. moet worden gebracht ten laste van volgn. 240 der be grooting voor 1919 «Uitgaven tengevolge van de mobilisatie van het leger en' van de daarmede samenhangende buiten gewone tijdsomstandigheden" en bestreden uit volgn. 33: «Hoofdelijke Omslag". Wij geven U alsnu in overweging den hierbij overgelegden gewijzigden suppletoiren begrootingsstaat vast te stellen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1