DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1919. 231 Zitting van Donderdag 25 September 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitterde Heer Burgemeester Jhr. Mr.N.C. DEGIJSELAAR. Te behandelen onderwerpen 1° Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van het stembureau ter verkiezing van leden-patroons van de Kamer van Arbeid voor de Voedings- en Genotmiddelen. 2° Benoeming van een lid der Commissie voor het Oud- Archief (wegens bedanken als zoodanig van den heer Dr. J. A. N. Knuttel). 3° Benoeming van twee Curatoren van het Gymnasium. (280) 4° Benoeming van een lid der Commissie tot wering van schoolverzuim. (262) 5° Benoeming van vijf tijdelijke leeraren (essen) aan de Hoo- gere Burgerschool voor Jongens. (259) 6° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 2. (269) 7° Idem als voren aan de school der 3e klasse No. 4 (269) 8° Praeadvies op het verzoek van Mej. G. D. M. van 't Haaff om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Meisjesschool le klasse. (260) 9° Idem als voren van Mej. J. C. S. van Venetie als onder wijzeres aan de school der 2e klasse No. 3. (258) 10° Idem als voren van A. Moene als onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 5. (270) 11° Idem als voren aan J. H. Ph. van der Zant als onder wijzer aan de school der 3e klasse No. 6. (271) 12° Idem als voren van G. Kapsenberg als schoolarts. (261) 13° Idem als voren van D. G. G. Margadant als Bouwkundig Hoofdambtenaar, met den persoonlijken titel van Archi tect der Gemeentewerken, (281) 14° Praeadvies op het verzoek van J. H. Wattez om privaat onderwijs te mogen geven in het teekenlokaal der Hoo- gere Burgerschool voor Jongens. (282) 15° Voorstel tot verhuring van de werkplaats in de Brande- wijnsteeg achter het winkelhuis aan de Lange Mare hoek Brandewijnsteeg, aan J. Bijleveld. (264) 16° Voorstel tot verhuring van het stalletje in het perceel Garenmarkt hoek Levendaal, met den nabijgelegen mest put, aan S. J. le Poole L.Gzn firma J. en A. le Poole. (276) 17° Voorstel tot verhuring van het IJkkantoor aan de Lam mermarkt, aan den Staat der Nederlanden. (283) 18° Voorstel tot verhuring van het perceel Lammermarkt No. 36, aan het Leger des Heils. (284) 19° Voorstel tot verhuring van de beweiding van het Schut tersveld, aan de Wed. C. DiebenBiesiot. (285) 20° Voorstel tot wijziging van het Raadsbesluit van 16 Januari 1919, in zake de onderhandsche opdracht tot leverantie van schoolboeken, kaarten, platen e. d. voor de openbare lagere scholen en de Kweekschool voor Onderwijzers en Onder wijzeressen. (265) 21° Voorstel om alsnog een bedrag van f 5000.— beschik baar te stellen ten behoeve van de wachtgeldregeling voor werklieden in particulieren dienst. (266) 22° Voorstel tot opnieuw vaststelling van de verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der dividend- en tantièmebelasting. (277) 23° Voorstel: a. in zake het aangaan van een overeenkomst van borg tocht met de Nationale Borgmaatschappij te Amsterdam b. in zake het ontheffen van de tot het stellen van zeker heid verplichte ambtenaren van hunne verplichting tot zekerheidstelling; c. in zake het vergoeden aan den Gemeente-ontvanger van de kosten verbonden aan het stellen van zekerheid d. tot vaststelling van de volgende verordeningen: I. Verordening, houdende wijziging van de verorde ning van 17 December 1914 (Gemeenteblad No. 32), houdende reglement op het beheer en bestuur der Stede lijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, te Leiden; II. Verordening, houdende wijziging van de verorde ning van 19 Januari 1911 (Gemeenteblad No. 1), houdende reglement op het beheer en bestuur van het Krankzinnigengesticht »Endegeest", de afdeeling voor jeugdige idioten »Voorgeest" en het Sanatorium voor zenuwlijders »Rhijngeest"; III. Verordening, houdende wijziging van de veror dening van 25 November 1915 (Gemeenteblad No. 21), betreflende het bedrijf van het Openbaar Slachthuis; IV. Verordening, houdende wijziging van de veror dening van 1 Juni 1911 (Gemeenteblad No. 17), hou dende Reglement van de Gemeentelijke Bank van Leening te Leiden. (267) 24° Voorstel in zake de nadere vaststelling van den prijs van het van gemeentewege verstrekte warm water. (278) 25° Voorstel om te berusten in de weigering van Gedepu teerde Staten van de goedkeuring van het besluit van 17 April 1919 tot gedeeltelijke herziening van het Uit breidingsplan nabij den Heerensingel en het station der Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij. (263) 26° Praeadvies op het verzoek van de afdeeling Leiden der Nederlandsche vereeniging van Electro-Technische Werk gevers, in zake benadeeling door maatregelen genomen ten aanzien van electrische huurleidingen. (268) 27° Voorstel tot verkoop van een gedeelte van het perceel Sectie L No. 537 aan den Staat der Nederlanden. (286) 28° Voorstel tot aankoop van de perceelen Hagemanspoort Nis 1 tot en met 4 en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (279) 29° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een gymnastieklokaal voor de verpleegden in het Idiotengesticht »Voorgeest". (272) 30° Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, betref fende de levering van electriciteit aan de gemeente Kat wijk door de Leidsche Electriciteitsfabriek. (273) 31° Voorstel tot het verstrekken van kapitalen aan de Gas fabriek en aan de Electriciteitsfabriek, in verband met de verbouwing van de Gasfabriek, en tot vaststelling van den desbetreffenden begrootingsstaat. (274) 32° Voorstel: a. tot afstand aan de Stedelijke Gasfabriek van het per ceel Oostdwarsgracht Nis 29 en 29a; b. om te verklaren dat niet meer voor den openbaren* dienst bestemd zullen zijn eenige straten en grachten gelegen nabij de Stedelijke Gasfabriek. (275) 33° Verordening, houdende wijziging der verordening .van 14 November 1918 (Gemeenteblad No. 43), regelende de samenstelling van de bureaux van Gemeentewei keu,-van den Gemeentelijken Reinigingsdienst en van het Bouw en Woningtoezicht. (288). Tegenwoordig zijn 30 leden, n.l. de heeren: Bisschop, Heemskerk, Kuivenhoven, J. P. Mulder, Stijnman, Groeneveld, van Weeren, van Tol, van Hamel, A. Mulder, Eikerbout, Oostveen, van der Zeeuw, Splinter, de la Rie, Huges, de Lange, Oostdam, van Stralen, Mevr. BaartBraggaar, Pera, Bots, van der Pot, van der Lip, van Gruting,, Sijtsma, Knuttel, Dubbeldeman, Mevr. DubbeldemanTrago en Huurman. Afwezig is de heer Wilmer, wegens uitstedigheid. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 2 September 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dankbetuiging vanwege H. M. de Koningin voor de gelukwenschen aangeboden bij gelegenheid van II. D. ver jaardag. 2°. Dankbetuiging van de Besturen der vijf wijkvereeni- gingen voor de verhooging der gemeentelijke subsidie. 3°. Mededeeling van den Minister van Onderwijs dat ten behoeve van het Gymnasium een Rijkssubsidie over 1919 is verleend van Z' 17245. 4°. Mededeeling van Gedep. Staten dat voor kennisgeving is aangenomen de verordening tot wijziging van die, houdende o. m. de aanwijzing der stemlokalen. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot aankoop van eenige perceelen weiland en water, gelegen in den Boschhuizerpolder, het Boschhuizerblok en den Gasthuizerpolder en tot beschikbaar stelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1