DINSDAG 2 SEPTEMBER 1919. 221 Zitting Tan Dinsdag 2 September 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitterde Heer Burgemeester Jhr. Mr. N. C. DE GIJSELA AR. Te behandelen onderwerpen 1° Beëediging en installatie van de nieuw benoemde raads leden. 2° Benoeming van vier Wethouders (vacatures: de H.H. J. A. van Hamel, J. A. Bots, Mr. J. C. van der Lip en Mr. C. W. van der Pot Bzn.). 3° Benoeming van drie leden van de Commissie van Finan ciën en uit dezen van den Voorzitter, (vacatures": de H.H. A. L. Reimeringer, H. M. Sasse en Dr. B. D. Eerdmans). 4* Benoeming van twee leden van de Commissie van Fabri cage, (vacatures: de H.H. A. Mulder en D. Jaeger.) 5° Benoeming van twee leden van de Commissie voor het Open baar Slachthuis (vacatures: de H.H. Dr. H. J. Zwiers en S. de Boer Az.). 6° Benoeming van twee leden van de Commissie voor het Marktwezen (vacatures: de H.H. D. van Gruting en S. de Boer Azn.). 7Ö Benoeming van twee leden van de Commissie voor het Oud-Archief, (vacatures: de H.H. Mr. A. van der Eist en Dr. B. D. Eerdmans). 8° Benoeming van drie leden van de Commissie voor de Huis houdelijke verordeningen en uit dezen van den Voorzitter, (vacatures: de H.H. Mr. A. van der Eist, Mr. P. E. Briët en K. Sijtsma). 9° Benoeming van twee leden van de Commissie voor de Straf verordeningen, (vacatures: de H.H. Mr. A. J. Fokker en Mr. P. E. Briët). 10° Benoeming van vier leden van de Commissie voor de Stedelijke fabrieken van Gas en Electriciteit, (vacatures: de H.H. Mr. A. J. Fokker, Dr. H. J. Zwiers, P. Boot en D. Jaeger). 110 Benoeming van vier leden van de Commissie van Beheer over de gestichten »Endegeest", »Voorgeest" en »Rhijngeest", (vacatures: de H.H. Mr. A. van der Eist, J. A. Bots, P. Hoogenboom en Dr. L. Knappert). (252) 12° Benoeming van twee leden van de Commissie van Beheer over het Grondbedrijf, (vacatures: de H.H. A. Muideren D. Jaeger). 13° Benoeming van drie leden van de Commissie van onder zoek der bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting en uit dezen van den Voorzitter, (vaca tures: de H.H. Mr. A. van der Eist, W. Pera en F. van Romburgh). 14° Benoeming van drie plaatsvervangende leden van de Com missie van onderzoek der bezwaarschriften tegen aan slagen in de plaatselijke directe belasting, (vacatures: de H.H. Dr. H. J. Zwiers, S. de Boer Azn. en Th. J. B. Wilmer). 15° Benoeming van vier leden van de Commissie voor het Stedelijk Museum »de Lakenhal", (aftredende leden: de H.H. Mr. J. A. F. Coebergh en Dr. G. J. Boekenoogen; vacatures: de H.H. A. L. Reimeringer en Dr. L. Knap pert). (247) 16° Benoeming van vier leden van het Bestuur der Stedelijke Werkinrichting, uit de leden van den Raad (vacaturesde H.H. A. L. Reimeringer, J. A. Bots, H. M. Sasse en K. Sijtsma). 17° Benoeming van een lid van het Bestuur der Stedelijke Werkinrichting, buiten de leden van den Raad, (aftredend lid: de Heer Dr. J. G. van der Sluijs). (248) 18° Benoeming van een Commissaris der Gemeentelijke Bank van Leening. (vacature: de Heer H. M. Sasse). (250) 19° Benoeming van een Voorzitter en een plaatsvervangend Voorzitter van het Bestuur der Gemeentelijke Arbeids beurs. (vacatures: de H.H. Dr. H. J. Zwiers en A. Mulder). 20° Benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie van onderzoek, bedoeld in art. 22 van het Reglement voor de werklieden in dienst van de gemeente Leiden, (vacatures: de H.H. Mr. A. van der Eist en Mr. P. E. Briët). 21° Benoeming van een Voorzitter en van een plaatsvervangend Voorzitter der Commissie van advies, bedoeld in art. 35 van de verordening, regelende den rechtstoestand van de ambtenaren der gemeente Leiden, (vacatures: de H.H. Mr. P. E. Briët en K. Sijtsma). 22° Benoeming van twee leden van het Bestuur der vereeniging tot instandhouding van het Leidsch Muziekcorps, (vaca tures: de H.H. G. P. Timp en W. Pera). 23ö Benoeming van een lid van het Bestuur der vereeniging «Kennis is Macht" (vacature: de Heer K. Sijtsma). 24° Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (249) 25° Benoeming van een tijdelijk leeraar in het teekenen aan het Gymnasium. (254) 26° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor het houden van een woningtelling. (255) 27° Praeadvies op het verzoek van H. Zuiderbaan om eervol ontslag als onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 5. (251) 28° Voorstel tot aankoop van de perceelen Oude Vest Nis 37 en 39 en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (253) 29° Verdeeling van den Raad in Sectiën. Tegenwoordig zijn 31 leden, namelijk de heeren Heemskerk, Sijtsma, de Lange, Pera, Kuivenhoven, Bisschop, Splinter, Bots, van Tol, A. Mulder, Stijnman, J. P. Mulder, Dubbel- demari, van Stralen, Groeneveldde dames Dubbeldeman Trago en BaartBraggaar, en de heeren van der Pot, Huges, van der Lip, Oostveen, van der Zeeuw, de la Rie, van Hamel, van Gruting, van Weeren, Eikerbout, Oostdam, Wilmer, Knuttel en Huurman. Aan de orde is: I. Beëediging en installatie van de nieuw benoemde raads leden. De leden worden door den Secretaris binnen geleid en stellen zich op achter hunne zetels, waarna zij door den Voorzitter worden uitgenoodigd de vereischte eeden ot beloften af te leggen. De eed wordt afgelegd door de heeren van Hamel, A. Mul der, Bots, van Tol, van der Lip, van der Pot, Pera, Huur man, J. P. Mulder, Wilmer, de Lange, Oostdam, Heemskerk, Kuivenhoven, Eikerbout, Stijnman, Splinter en Bisschop. De belofte wordt afgelegd door de heeren Sijtsma, van Gruting, Oostveen, Dubbeldeman, Knuttel, Huges, Groene veld, van Stralen, van der Zeeuw, Mevr. Baart—Braggaar, Mevr. DubbeldemanTrago, de la Rie en van Weeren. De Voorzitter. Dames en Heeren. Thans verklaar ik IJ geïnstalleerd als leden van den Leidschen Gemeenteraad. Ik wensch de nieuwe leden met de aanvaarding van het lidmaatschap geluk en verzoek U allen Uwe zetelsin te nemen. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 28 Augustus 1919 worden daarna goedgekeurd. De Voorzitter. Dames en Heeren. Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin is door mij, mede namens het Dagelijksch Bestuur en den Gemeenteraad, een telegram gezonden om H. M. de Koningin met Hoogstderzelver verjaar dag geluk te wenschen. De heer Groeneveld. M. d. V. Het zal de bedoeling zijn, dat dit telegram is gestuurd namens den ouden Raad. Ik zou het wenschelijk vinden, dat dit namens den nieuwen Raad in het vervolg niet meer zal gebeuren. Er zijn een aantal leden in den tegenwoordigen Raad, die met die handeling niet sympathiseeren. Wij wenschen de Koningin niets kwaads toe en hopen dat zij lang zal leven, maar wij vinden het niet noodig, dat er namens den geheelen Raad een dergelijk telegram wordt gestuurd. De Voorzitter. Het is hier steeds de gewoonte geweest dat het Gemeentebestuur, ook namens den Raad, een telegram aan de Koningin zond bij gelegenheid van huiselijke feesten als verjaardagen. Nu verbaast het mij eenigszins dat U daartegen bezwaar kunt hebben, omdat U zooeven de belofte hebt afgelegd, dat U trouw aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks zult zijn en de Grondwet erkent uitdrukkelijk de Koningin als Hoofd van den Staat. Het is dus eenvoudig een beleefdheids vorm, wanneer wij het Hoofd van den Staat gelukwenschen met Haar geboortedag. 9 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1