GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 175 raOEEOHES ÜT|1KKE.\'. N9. 257. Leiden, 30 Augustus 1919. De door Burgemeester en Wethouders voorgestelde be- grootingsregeling, model C, waarbij de gelden voor de te houden woningtelling op de begrooting van 1919 worden uitgetrokken, (lngek. St. No. 255) ontmoet bij de Commissie van Financiën geen bezwaar. Zij adviseert U dienovereenkomstig te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 258. Leiden, 3 September 1919. Wij hebben de eer Uwe Vergadering in overweging te geven gunstig te beschikken op bijgaand verzoek van Mej. J. C. S. van Venetie, om eervol ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres aan de openbare lagere school der 2e klasse voor jongens en meisjes, No. 3, en dat ontslag te doen ingaan op 1 Januari 1920. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 25 Augustus 1919. Edelachtbare Heeren, Bij dezen neem ik de vrijheid U eervol ontslag te verzoeken als onderwijzeres aan de openbare lagere school 2e klasse No. 3, voor jongens en meisjes, met ingang van 1 Januari 1920. Hoogachtend Uwe dienw. dien.esse J. C. S. v. Venetie, Rapenburg 11. Aan den Raad der Gemeente loeiden. N°. 259. Leiden, 3 September 1919. Wij hebben de eer U mede te deelen, dat het toenemend aantal leerlingen der Hoogere Burgerschool voor Jongens al hier in den cursus 1919/1920 eene splitsing, behalve van de le en 2e klasse, ook van de 3e klasse in drie afdeelingen noodig maakt. In verband hiermede zal voor het onderwijs in elk der vakken geschiedenis, Nederlandsch, Duitsch, Fransch en teeke nen eene tijdelijke leerkracht moeten worden aangesteld. De Directeur der school geeft bij zijn in de Leeskamer ter inzage liggend schrijven in overweging, om de dames E. A. Revers, Dr. S. Hofker en E. A. W. Broes van Dort, leeraressen, resp. in de geschiedenis, de Nederlandsche taal en letterkunde en de Hoogduitsche taal en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes alhier en de heeren W. Prins en H. van Batenburg, resp. leeraar in het Fransch aan de bijzondere Hoogere Burgerschool te Voorschoten en leeraar in het teekenen aan de school van het Genootschap «Mathesis, Scientiarum, Genitrix" alhier, tot tijdelijke leerkrachten te benoemen. Met het voorstel van den Directeur kan ons College zich geheel vereenigen, terwijl daartegen ook bij de Commissie van Toezicht en bij den Inspecteur van het Middelbaar Onder wijs geen bezwaar bestaat. Wij geven U daarom in overweging, om de dames E. A. Revers, Dr. S. Hofker en E. A. W. Broes van Dort en de heeren W. Prins en H. van Batenburg voor den cursus 1919/1920 aan te stellen tot leerares (leeraar) resp. in de geschiedenis, het Nederlandsch, het Duitsch, het Fransch en het teekenen aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 260. Leiden, 9 September 1919. Bij nevensgaand adres, verzoekt Mej. G. D. M. van 't Haaff, om eervol ontslag als onderwijzeres aan de openbare lagere school le klasse voor meisjes alhier. Tegen inwilliging van dat verzoek bestaat bij ons College geen bezwaar en wij geven U derhalve in overweging aan Mej. G. D. M. van 't Haaff, op haar verzoek, eervol ontslag te verleenen uit hare hier bovenbedoelde betrekking en zulks met ingang van 1 Januari 1920. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 30 Augustus 1919. Aan den Raad dezer Gemeente. De ondergeteekende, onderwijzeres aan de openbare school der le klasse voor meisjes alhier, heeft de eer Uwe vergadering beleefd te verzoeken, om haar wel een eervol ontslag te willen verleenen uit genoemde betrekking tegen 1 Januari 1920. Zij heeft op 17 April j.l. haar 65ste jaar bereikt en is sedert 1 Juni 1873 in dienst der gemeente geweest. Met verschuldigde hoogachting heeft zij de eer te zijn Uwe dienstwillige dienares G. D. M. van 't Haaff. N°- 261. Leiden, 9 September 1919. Tegen inwilliging van het hiernevensgaand verzoek van den Heer G. Kapsenberg bestaat noch bij het College van Stads- geneesheeren, noch bij ons College bezwaar. Wij geven Uwe Vergadering derhalve in overweging aan den Heer G. Kapsenberg, op diens verzoek, met ingang van 1 November a.s., eervol ontslag te verleenen uit zijne be trekking van Schoolarts. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 29 Augustus 1919. In verband met zijne benoeming tot directeur van den ge meentelijken gezondheidsdienst te Groningen verzoekt onder geteekende met ingang van 1 November a.s. ontslag als schoolarts. De schoolarts G. Kapsenberg. Aan den Raad der Gemeente Leiden. N*. 262. Leiden, 9 September 1919. Door het vertrek uit deze gemeente van den heer G. J. Bik is eene vacature ontstaan in de Commissie tot wering van schoolverzuim, in welke vacature, binnen drie maanden na haar ontstaan, door Uwe Vergadering moet worden voorzien. Mitsdien hebben wij de eer U hierbij, ingevolge artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 16 November 1900 (Staats blad No. 200), voor de benoeming van een lid der Commissie tot wering van schoolverzuim, de volgende aanbeveling van twee benoembaren aan te bieden 1°. R. G. M. HUEBER, Witte Singel No. 30; 2°. R. W. PELLE, Haarlemmerstraat No. 267b. Wij verzoeken U thans tot de benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 263. Leiden, 9 September 1919. Blijkens nevensgaande beschikking hebben Gedeputeerde Staten aan het besluit van Uwe Vergadering d.d. 17 April j.l. (Ingek. Stukken nis 88 en 157), voorzooveel daarbij de gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan betreffende het deel der gemeente, gelegen bezuiden den Hoogen Rijndijk en ten Oosten van het nieuw gegraven Rijn- en Schiekanaal werd vastgesteld, hunne goedkeuring gehecht, doch hebben zij aan dat besluit die goedkeuring onthouden, voorzoover daarbij tevens eene gedeeltelijke herziening van het uitbreidings plan nabij den Heerensingel en het station der Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij werd vastgesteld (zie Ingek. Stukken nis 184 van 1916, 276 van 1918, 88 en 157 van 1919 en de Handelingen van den Raad van 24 Augustus 1916, 14 November 1918, 17 April 1919 en 19 Juni 1919).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1